English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศ.กำหนดพิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา จำนวน ๒๐๖ วัด

ข่าวประชาสัมพันธ์
นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จะจัดพิธีมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่เจ้าอาวาสวัดต่าง ๆ ที่เสนอขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ดำเนินการรวบรวมเสนอ ในงวดที่ ๒-๔  ประจำปี ๒๕๕๓ จนได้รับพระราชทานโปรดเกล้าฯ แล้ว จำนวน ๒๐๖ วัด ในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยกำหนดลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา ๗.๓๐ น.- ๙.๐๐ น. ในวันเดียวกัน จึงขอให้จังหวัดและวัด ได้ตรวจสอบรายชื่อตามบัญชีแนบท้ายนี้  เพื่อลงทะเบียนเข้ารับตามวัน เวลา ดังกล่าว
           ทั้งนี้ ขอให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด หรือวัดที่มีรายชื่อ แจ้งการเข้ารับได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐ ๒๔๔๑ ๔๕๓๗-๘ หรือส่งแบบตอบรับกลับมายัง กองพุทธศาสนสถาน สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยด่วน

 
สำหรับจังหวัดนครสวรรค์ มีวัดที่ขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา ประจำปี ๒๕๕๓  จำนวน ๕ วัด
งวดที่ ๒
๑. วัดหนองแฟบ  ตำบลบ้านไร่  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์   ตั้งวัด พ.ศ. ๒๕๓๖
๒. วัดหนองสะแก  ตำบลหนองหลวง  อำเภอท่าตะโก  จังหวัดนครสวรรค์  ตั้งวัด พ.ศ. ๒๔๐๐
๓. วัดแม่วงก์  ตำบลแม่วงก์  อำเภอแม่วงก์  จังหวัดนครสวรรค์ฺ  ตั้งวัด พ.ศ. ๒๕๔๘
งวดที่ ๓ 
๔. วัดสระปทุม  ตำบลสร้อยละคร  อำเภอลาดยาว  จังหวัดนครสวรรค์  ตั้งวัด พ.ศ. ๒๔๖๒
๕. วัดวงฆ้อง  ตำบลด่านช้าง  อำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์   ตั้งวัด พ.ศ. ๒๕๒๘
 
 

ถาม - ตอบ