English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศ.จัดพิธีมอบพัดและเกียรติบัตร หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา

ข่าวคณะสงฆ์
               เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จัดพิธีมอบพัดและเกียรติบัตร หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา ณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม  โดยมี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ นายนพรัตน์เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยในช่วงเช้าจะเป็นการลงทะเบียน และชมวีดีทัศน์การจัดแสดงผลงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ต่อมาในช่วงบ่าย ได้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์” โดย พระพรหมโมลี ประธานกรรมการการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม
 
 
                 และเมื่อเวลา ๑๕.๐๐ น.เป็นพิธีมอบพัดและเกียรติบัตร หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา โดย นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กล่าวถวายรายงานโดยสังเขปดังนี้ “หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ ดำเนินการโดยคณะกรรมการ ทั้งฝ่ายบรรพชิต และฝ่ายคฤหัสถ์ ประกอบด้วยกรรมการโดยตำแหน่ง และกรรมการโดยแต่งตั้ง จัดตั้งขึ้นตามระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการตั้งหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล พ.ศ. ๒๕๑๘ ซึ่งพระพุทธโฆษาจารย์ อดีตกรรมการมหาเถรสมาคม วัดสามพระยา กรุงเทพมหานคร ได้มีความคิดริเริ่มจัดตั้งขึ้น เพื่อประโยชน์และความรู้ของชุมชนและสังคม เพื่อช่วยประชาชนให้ช่วยเหลือตนเองได้ตามสมควรแก่อัตภาพ
                 ต่อมาคณะสงฆ์โดยมหาเถรสมาคมได้ปรับปรุงระเบียบดังกล่าว เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๔๖ เพื่อให้สอดคล้องกับเหตุการณ์บ้านเมืองปัจจุบัน ซึ่งมีนโยบายกระจายอำนาจ และกำหนดให้มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนในการประกอบกิจการของชุมชนร่วมกัน และเป็นสถานที่ดำเนินการให้การศึกษาอบรม แนะนำ สั่งสอนหัวข้อหลักธรรม ๘ หัวข้อ ประกอบด้วย ศีลธรรมและวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณะสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม สามัคคีธรรม
                 ดังนั้น สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ในฐานะเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีภารกิจสนองงานคณะสงฆ์และพัฒนากิจการพระพุทธศาสนา จึงสนองนโยบายของคณะสงฆ์ดังกล่าว โดยกำหนดเป้าหมาย เพิ่มจำนวนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลให้ครบทุกตำบลตามเขตปกครองบ้านเมืองของกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได้มอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดประสานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ภายในจังหวัดพิจารณาคัดเลือกวัดที่มีความพร้อมทุกด้าน เสนอคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำอำเภอ และคณะกรรมการหน่วยอบรมประชาชนประจำจังหวัดอนุมัติจัดตั้งเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล โดยขณะนี้มีหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล  ที่ตั้งขึ้นตามมติมหาเถรสมาคมทั่วประเทศ จำนวน ๕,๒๐๐ หน่วย ซึ่งทุกหน่วยได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาอบรม แนะนำ สั่งสอน ตลอดจนสงเคราะห์ประชาชน เพื่อประโยชน์และความรู้ของชุมชนและสังคมอย่างต่อเนื่อง

                 สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล ในฐานะเป็นหน่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นศูนย์กลาง ศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในสังคมปัจจุบัน ดังนั้น ในการสนับสนุนงบประมาณประจำปี ๒๕๕๓ จึงมุ่งเน้นสนับสนุนส่งเสริมหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในเชิงยกระดับให้มีคุณภาพ และมาตรฐาน และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยกำหนดให้มีโครงการคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น จำนวน ๘๓ หน่วย เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ ซึ่งได้ดำเนินการพิจารณาคัดเลือก โดยแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำเกณฑ์มาตรฐานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น และมอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดทุกจังหวัดประสานคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่มีมาตรฐานดำเนินงานตรงตามเกณฑ์ที่กำหนด จัดทำข้อมูลเสนอคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก โดยเสนอผ่านความเห็นชอบของเจ้าคณะจังหวัด และประกาศผลการคัดเลือกเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน

               ในการนี้ เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ อันเป็นปีแรกของการดำเนินโครงการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จึงอาราธนาพระเถรานุเถระประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา พร้อมทั้งร่วมประชุมรับฟังการเสวนาเพื่อกำหนดแนวทางส่งเสริมการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล      ให้พัฒนาอย่างยั่งยืนในวันนี้ โดยได้รับความเมตตาอนุญาตจากพระเดชพระคุณ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดไร่ขิงพระอารามหลวง ให้ใช้อาคารสถานที่ประกอบพิธี พร้อมทั้งอำนวยความสะดวก    ในทุก ๆ ด้าน ในนามสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งขาติ ขอนมัสการขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อพระเดชพระคุณ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์ พร้อมทั้งขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อพระภิกษุสามเณรและศรัทธาประชาชนของวัดไร่ขิงทุกท่าน ที่มีส่วนช่วยให้การจัดพิธีในวันนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อย”

               ต่อมา นายพนม ศรศิลป์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา ได้กล่าวขออนุญาตเบิกประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ฯ ประจำปี ๒๕๕๓ จำนวน ๘๓ รูป เข้ารับพัดและเกียรติบัตร
 
จังหวัดนครสวรรค์ มีหน่วย อ.ป.ต. ได้รับคัดเลือก จำนวน ๒ หน่วย  คือ
๑. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลหูกวาง
    วัดหูกวาง ตำบลหูกวาง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเก้าเลี้ยว
    วัดเก้าเลี้ยว ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ 
 
                  ต่อมา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ได้กล่าวสัมโมทนียกถา ความว่า “ท่านเจ้าคุณพระพรหมโมลี ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ พระพิพัฒน์วิริยาภรณ์  เจ้าอาวาสวัดไร่ขิง พระสงฆ์เถรานุเถระประธานหน่วย อ.ป.ต. ขอเจริญพร ท่าน ผอ.นพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์  และศรัทธาสาธุชน ญาติโยมทุกท่าน วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่ท่านทั้งหลายได้ประสบความสำเร็จในการกระทำหน้าที่หน่วย อ.ป.ต.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยท่าน ผอ.นพรัตน์ ได้ตั้งใจส่งเสริมสนับสนุน หน่วย อ.ป.ต.โดยยกย่องเป็นหน่วย อ.ป.ต.ที่ดีเด่นทั่วสังฆมณฑล ปีนี้ก็คัดเลือกมาเท่าจำนวนพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๘๓ พรรษา ก็ ๘๓ หน่วย ท่าน ผอ.นพรัตน์ ได้จัดทำเกียรติบัตร และพัดแสดงเกียรติคุณว่าหน่วย อ.ป.ต.ของท่านนั้นเป็นหน่วย อ.ป.ต.ดีเด่น และก็มิใช่ดีเด่นเฉพาะวันนี้นะครับ ต้องดีเด่นตลอดไปทุกเดือนทุกปี และประธาน อ.ป.ต.ดีเด่นปีนี้ จะเรียกว่าเป็นปีพิเศษก็ว่าได้ เพราะเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นประธาน อ.ป.ต.ดีเด่น เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ท่านทั้งหลายชื่นใจนะครับ ผลงานที่ท่านทั้งหลายที่ได้จัดทำมาตั้งแต่ต้นประจักษ์ผลแล้วว่า เป็น อ.ป.ต.ที่ดีเด่น และก็ได้รับพัดและเกียรติบัตรเป็นเครื่องยืนยันถึง อ.ป.ต.ดีเด่น ของท่านทั้งหลายนั้น ผมจึงเรียนถวายว่า ขอท่านทั้งหลายเป็น อ.ป.ต.ดีเด่น ทั้งตลอดไปและตลอดกาลนะครับ

                   ท่านทั้งหลาย รู้ความหมายอยู่แล้ว อ.ป.ต.นี้ ท่านทั้งหลายต้องนึกถึงท่านเจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์นะครับ เจ้าคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ เราเรียกด้วยความเคารพนอบน้อมบูชาว่า หลวงพ่อวัดสามพระยา ท่านเป็นผู้ริเริ่มและแต่งตั้งหน่วย อ.ป.ต.อันนี้ขึ้น บัดนี้ท่านก็ล่วงลับดับขันธ์ไปแล้ว แล้วก็หน่วย อ.ป.ต.คณะสงฆ์ มหาเถรสมาคมก็ดำเนินต่อมาดังเป็นที่ประจักษ์นี้ ท่านทั้งหลาย ที่หลวงพ่อวัดสามพระยา ตั้งหน่วย อ.ป.ต.นี้ขึ้น ด้วยมีความมุ่งหมายที่จะเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนนะครับ เพื่อจะเสริมและสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างที่ท่านทั้งหลายได้ทำอยู่ เสริม ก็หมายความว่าสิ่งนั้นมีอยู่แล้วเสริมให้ดียิ่งขึ้น เสนาสนะก็มีอยู่แล้วเสริมให้ดียิ่งขึ้น สร้าง ก็หมายความว่ายังไม่มีแต่ก็สร้างให้มีขึ้น นี่ก็เป็นความมุ่งหมาย ที่หลวงพ่อวัดสามพระยาได้ตั้งหน่วย อ.ป.ต.นี้ขึ้น และเมื่อจะขยายความออกไป จะเสริมสร้างก็ได้ความหมายว่า
                 ๑. เพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา
                    ๒. เพื่อรักษาสังฆมณฑล
                    ๓. เพื่อป้องกันความยากจนแห่งวัดวาอาราม


                    ๓ อย่างนี้ขยายความขึ้นมาเพื่อปกป้องพระพุทธศาสนา เพื่อรักษาสังฆมณฑล เพื่อป้องกันความยากจนแห่งวัดวาอาราม เป็นไปได้ไหม เป็นไปได้ ทั้งปกป้องพระพุทธศาสนา ทั้งรักษาสังฆมณฑล ทั้งป้องกันความยากจนแห่งวัดวาอาราม เป็นไปได้ เป็นไปอย่างไร
                    ท่านทั้งหลาย ความมุ่งหมายของ อ.ป.ต.นั้น มี ๘ หัวข้อในการที่เราจะปฏิบัติในเรื่องของ อ.ป.ต.มีหลักธรรม อยู่ ๘ ประการด้วยกัน ศีลธรรมวัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สัมมาชีพ สันติสุข ศึกษาสงเคราะห์ สาธารณสงเคราะห์ กตัญญูกตเวทิตาธรรม สามัคคีธรรม ๘ ประการด้วยกัน ใน ๘ ประการนี้ เมื่อหน่วย อ.ป.ต. ได้ปฏิบัติ จะได้  ชื่อว่าเป็นการปกป้องพระพุทธศาสนา เป็นการรักษาสังฆมณฑล เป็นการป้องกันความยากจนแห่งวัดวาอาราม วิธีปฏิบัตินั้น ท่านทั้งหลาย ในสมัยปัจจุบันนี้ ท่านบอกว่าเราต้องเข้าหาประชาชน สมัยโบราณประชาชนเข้าหาวัด เข้าหาพระ แต่สมัยปัจจุบันนี้พระต้องเข้าหาประชาชน ต้องให้ถึงประชาชน อ.ป.ต.ก็เป็นเช่นนั้นนะครับ
                    สมัยนี้ไม่ใช่ว่าเราจะทำงานอยู่แต่ที่วัดและให้ประชาชนมาทำบุญที่วัด มาตักบาตรที่วัด เดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยมากันแล้ว เราต้องไปหาเขาเราต้องไปหาญาติโยม เข้าถึงตัวเหมือนอย่างที่หน่วย อ.ป.ต.ได้ไปสอน ได้ไปเทศน์ ได้ไปพูดในที่ต่าง ๆ  โรงเรียนบ้าง  สถานที่ราชการบ้าง หรือในที่ใดที่หนึ่งบ้าง และยิ่งกว่านั้นเข้าถึงบ้านได้ด้วย แต่อย่าไปเข้าหลังบ้านนะ ต้องเข้าหน้าบ้าน เดี๋ยวเขาหาว่าตีท้ายครัว ไปหาเขาไปคุยกับเขา ไปช่วยเขา ถามโยม เป็นอย่างไรบ้าง สัมมาอาชีพการทำมาหากินเป็นยังไง มันฝืดเคือง ปีนี้น้ำท่วมหมดเสียหายหมด หาพันธุ์ข้าวพันธุ์ผักไปแจกญาติโยมบ้าง หากใครหาไม่ได้ให้ไปขอ ผอ.นพรัตน์ แต่อย่ามาขอผมนะ มาขอ ผอ.นพรัตน์  นี่ละครับ เราต้องเข้าหาประชาชน ช่วยเหลือประชาชน โดย อบต.หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล อันนี้ก็เป็นอย่างที่ว่านี้แหล่ะครับ ให้เราเข้าถึงประชาชน และกระผมก็เชื่อเหลือเกินว่า ท่านทั้งหลายที่เป็น อ.ป.ต.ดีเด่นนี้ ขยันทำงานอยู่แล้ว ทำงานมากอยู่แล้ว และเข้าถึงประชาชนอยู่แล้ว ท่านทั้งหลายจึงได้รับคัดเลือกเป็น อบต.ดีเด่น

                   โลกปัจจุบันนี้อยู่เฉยไม่ได้ ถ้าอยู่เฉยเราตาย ถ้าเราอยู่แต่เพียงในวัดรอให้โยมมาหาเราที่วัด ตาย อยู่ไม่ได้ นาฬิกามันไม่หยุด ถ้าหยุดลูกตุ้มไม่แกว่งมันก็ตาย ถ้ามันยังแกว่งอยู่ มันก็เดิน แต่เราก็ต้องเดินแบบนาฬิกาเหมือนกันนะท่านทั้งหลาย ไปเถอะครับ ไปเข้าบ้านนู้นออกบ้านนี้ ช่วยเหลือเกื้อกูลญาติโยมของเรา ทั้งการทำมาหากิน ทั้งสุขภาพอนามัย ทั้งสันติสุขอะไรก็แล้วแต่  ผมขอเรียนถวายอย่างหนึ่งท่านทั้งหลาย บอกญาติโยมของเราให้ขยัน โยมของเราความจริง ขยันอยู่แล้วแต่บางทีขยันน้อยไปหน่อย ให้ขยันมาก ๆ บ้านโยมมีเนื้อที่อยู่เท่าไหร่ปลูกผักปลูกสวนครัวเอาไว้รอบ ๆ บ้าน ปลูกไว้ทำไม เอาไว้รับประทาน และบ้านของญาติโยมหากว่าเป็นชนบทด้วยแล้ว เป็นบ้านเอกเทศเป็นบ้านอยู่ตามลำพัง ที่ดินพอจะมีปลูก มีนิดมีหน่อยก็ปลูกได้ ปลูกเถอะครับ พริก มะเขือ มะกรูด มะนาว กะปิน้ำปลา อ้าว กะปิน้ำปลาปลูกไม่ได้ อะไรปลูกได้ก็ปลูกรอบ ๆ บ้าน ไม่ต้องไปหาซื้อที่ไหน ถึงเวลาเก็บมารับประทาน ไม่ต้องเสียเงินถือว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียง  ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับสั่งไว้ ขอให้ขยันตัวเดียว ปลูกทุกสิ่งทุกอย่าง ผมเคยไปที่ไต้หวัน ที่ดินติดกับบ้านเลยเขาปลูกข้าวติดบ้านที่ดินไม่มีว่าง ถ้าญาติโยมของเราขยันปลูกให้มากก็ไม่ต้องลำบาก
                   ผมพูดอยู่เสมอ ผมมีตำราอยู่อันหนึ่ง ผมบอกท่านทั้งหลาย และท่านทั้งหลายไปลองดู และบอกญาติโยม ไม่ต้องเสียสตางค์มาก ท่าน ผอ.นพรัตน์ ท่านผอ.พนม ผมบอกให้ไปลองไม่ลองสักที ท่านทั้งหลาย กะหล่ำปลีเนี่ยเอามาล้างน้ำให้สะอาดแล้วหั่น ใส่หม้อต้มกับน้ำ ไม่ต้องใส่หมูกับปลานะครับ ใส่เกลือนิดหน่อยแล้วเคี่ยวนาน ๆ น้ำกะหล่ำปลีรสหวานแล้วกินกับข้าวร้อน ๆ แค่นี้ ไม่กี่สตางค์หรอกครับจะได้เหลือสตางค์มากๆ ท่านทั้งหลายทุกคนลองดูนะครับ เมื่อลองแล้วจะได้ไปบอกญาติโยมได้ว่า กินแค่นี้ก็อยู่ได้แล้ว แต่ขออย่างเดียวต้องกินร้อน ๆ นะครับ ถ้าเย็นแล้วแม้แต่หมายังไม่กิน ผมเองสมัยอายุยังน้อย ๆ ผมไปบังกลาเทศบ่อย ผมก็ฉันเท่านี้แหล่ะครับก็อยู่กับเขาได้ ท่านทั้งหลาย อันนี้ก็เป็นอุบายอันหนึ่งที่จะช่วยญาติโยมของเราให้มีเศรษฐกิจพอเพียง และท่านทั้งหลายเข้าถึงประชาชนที่ว่านี้นะ สอนประชาชนและนำประชาชนตาม ๘ หัวข้อ นั้น และจะได้ชื่อว่าได้ปกป้องพระศาสนา ได้รักษาสังฆมณฑล ได้ป้องกันความยากจนแห่งวัดวาอาราม เพราะว่าญาติโยมอยู่ดีกินดีแล้ว มีกำลังดีแล้ว เขาก็ไม่ทิ้งพระทิ้งวัด ญาติโยมยังมีศรัทธา ยังเคารพนอบน้อมบูชา ยังรักพระพุทธศาสนา จะเห็นได้จากตัวอย่างเรื่องน้ำท่วม โยมก็ยังเป็นห่วงพระ พระจะมีฉันหรือไม่มีฉันโยมก็ยังหากับข้าวไปถวายพระ ทั้งที่โยมเองก็อัตคัดขัดสนแต่ยังห่วงพระ
                  ถ้าหากว่าโยมอยู่ดีกินดีแล้วโยมก็ไม่ทิ้งพระ วัดเราก็จะไม่ยากจน ขอให้ท่านทั้งหลายตั้งใจทำเถอะครับ หน่วย อ.ป.ต.นี้เป็นหน่วยที่ดีเด่นหน่วยหนึ่ง ท่านทั้งหลายพึงดีใจที่ท่านทั้งหลายเป็นประธาน หน่วย อ.ป.ต.และได้รับยกย่องเป็นหน่วย อบต. ดีเด่น ขอให้ท่านทั้งหลายทำให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป และรักษาหน่วย อ.ป.ต.ให้เจริญรุ่งเรืองและให้ขยายหน่วย อ.ป.ต.ให้มากกว่านี้ ตอนนี้มี ๕,๙๒๐ แห่ง ตามที่ท่าน ผอ.ได้ถวายรายงาน และความอยู่ดีมีสุขก็จะบังเกิดแก่วงการพระพุทธศาสนาและเกิดมี  กับประชาชนโดยทั่วไป
                  ในที่สุดนี้ ผมขอเชิญชวนพระสงฆ์สามเณร ศรัทธาสาธุชน พร้อมด้วยพระสงฆ์ มีพระพรหมโมลี เป็นประธาน ทั้งศรัทธาสาธุขน มีท่าน ผอ.นพรัตน์ เป็นประธาน ขอให้ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคุณงามความดี จงระลึกถึงกุศลผลบุญ นึกถึงศีลาจารวัตร นึกถึงการประพฤติดีปฏิบัติชอบ และท่านทั้งหลายจงตั้งใจ ถวายเป็นพระราชกุศล แก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว องค์เอกอัครศาสนูปถัมภก ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ขอให้พระองค์หายจากประชวรโดยรวดเร็ว และพร้อมกันนี้ ขออำนวยอวยพรกับท่านทั้งหลาย ทั้งคณะสงฆ์และศรัทธาสาธุชน ขอให้ท่านทั้งหลายเจริญรุ่งเรืองในพระศาสนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมด้วยอายุวรรณะสุขะพละ ปฏิภาณธรรมสารสมบัติ ธนสารสมบัติ และมีความประสงค์สิ่งใดในทางที่ชอบ ขอให้สำเร็จในสิ่งนั้นทุกประการ เทอญ ...” 
 
 
 
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม 2010 เวลา 07:53)

 

ถาม - ตอบ