English French German Italian Portuguese Russian Spanish

เปิดอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในอุปถัมภ์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ : สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ผู้รักษาการเจ้าคณะใหญ่ธรรมยุต แม่กองธรรมสนามหลวง เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร-สมุทรปราการ (ธ) เป็นประธานในพิธีเปิดการปฐมนิเทศการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ตามหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอุปถัมภ์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔ จำนวน ๒๐๐ รูป ณ ศาลาปฏิบัติธรรมลานพระปรางค์วัดพิชยญาติการาม เขตคลองสาน กรุงเทพฯ
 
 
             โดยนาวาตรี เกริก ตั้งสง่า กรรมการโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย เปิดกรวยสักการะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระพรหมโมลี ถวายสักการะ ดร.แม่ชีทศพร เทวาพทักษ์ธรรม ถวายสักการะ และนายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ถวายสักการะและกล่าวถวายรายงานว่าสืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นกองทุนเพื่อถวายความอุปถัมภ์การศึกษาแก่พระภิษุสามเณร โดยตั้งชื่อว่า "ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" โดยมีกรรมการคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารทุนนี้ ซึ่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นที่ปรึกษา มีฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องค์มนตรี เป็นประธาน
 
วัดถุประสงค์ของโครงการ 
           ๑. เพื่อสนองพระราชดำริและมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงโปรดฯ พระราชทานทุนฯ สมดังที่ทรงดำรงอยู่ในองค์อัครศาสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมามกะ
           ๒. เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล/แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงครงอราชย์เป็นร่มโพธิ์ทออำนวยความสุขและร่มเย็นปกเกล้าฯ แก่ชาวไทยมาเป็นเวลาอันยาวนาน
           ๓.เพื่อผลิตพระวิปัสสนาจารย์ผู้รู้ธรรมและทรงธรรม สามารถเสริมสร้างศรัทะแก่ปวนและทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในการสอนและนำปฏิบัติ ตามหลักพระไตรปิฏก
           ๔. เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบสานพระพุทธศาสนา
          ๕.เพื่อความธำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนา
            
ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนี้ ได้เริ่มมอบทุน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เป็นต้นมา โดยกำหนดมอบถวาย ดังนี้
๑. มอบทุนให้พระภิกษุสามเณรผู้กำลังศึกษาบาลีสนามหลวงประโยค ป.ธ.๗ ประโยค ป.ธ.๘ และประโยค ป.ธ.๙
๒. มอบทุนให้แก่พระภิกษุสามเณรผู้กำงศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ทั้ง ๒ แห่ง ในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก
๓. มอบเป็นทุนแก่พระธรรมทูตภายในประเทศ
และในปีพุทธศักราช ๒๕๕๒ คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า สมควรถวายทุนส่งเสริมการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ประจำสำนักปฏิบัติธรรมของคณะสงฆ์ไทย ที่มีอยู่ทั่วประเทศประมาณ ๑,๐๐๐ แห่ง เป็นจำนวน ๓,๐๐๐ ทุน แบ่งเป็นปีละ ๖๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท โดยได้มอบทุนถวายพระเดชพระคุณพระพรมหมโมลี ประธานคณะกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ เพื่อนำไปดำเนินการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ นี้ ได้มอบทุนจำนวน ๑,๐๐๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) โดยการรับทุนครั้งนี้ ถือเป็นครั้งที่ ๒ โดยแยกทุนออกเป็น ๒ ส่วนคือ 
๑. คณะสงฆ์ธรรมยุตินิกาย จำนวน ๑๒๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
๒. คณะสงฆ์มหานิกาย จำนวน ๘๘๐ ทุน ทุนละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นจำนวน ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสี่แสนบาทถ้วน) โดยแยกการดำเนินงานออกเป็น ๔ หน ดังนี้
คณะสงฆ์หนกลาง จำนวน ๕๒๐ ทุน โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ การฝึกอบรมครูสอนพระปริยัติธรรมสามัญ จำนวน ๔๐๐ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาทถ้วนป และในส่วนของคณะสงฆ์หนกลาง จำนวน ๑๒๐ ทุน เป็นจำนวน เงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
คณะสงฆ์หนเหนือ จำนวน ๑๒๐ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
คณะสงฆ์หนตะวันออก จำนวน ๑๒๐ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน)
คณะสงฆ์หนใต้ จำนวน ๑๒๐ ทุน เป็นจำนวนเงิน ๖๐๐,๐๐๐ บาท (หกแสนบาทถ้วน) 
     
สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ เป็นการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ตามหลักสูตรการปฏิบัติวิปัสสนาภาวนา รุ่นที่ ๑ โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม จำนวน ๒๐๐ รูป มีคุณสมบัติเป็นพระภิกษุ ที่ทำหน้าที่สอนในโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซึ่งมีพรรษา ๕ พรรษา ขึ้นไป สำเร็จนักธรรมชั้นเอก และมีอัธยาศัยพร้อมสามารถเข้ารับการฝึกอบรม ได้ตามกำหนดระยะเวลา ๔๕ วัน ระหว่างวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมโมลี ตำบลหนองน้ำแดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
       
ในการฝึกอบรมครั้งนี้ ได้บความอุปถัมภ์ด้านงบประมาณจากกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนด้านสถานที่และการฝึกอบรมได้รับการสนับสนุนจากวัดพิชย๘ญาติการาม โดยพระเดชพระคุณพระพรหมโมลี ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดร.แม่ชีทศพร เทวาพิทักษ์ธรรม มีจิตศรัทธาถวายผ้าไตรจีวรสำหรับใช้ในระหว่างปฏิบัติ และรับอุปถัมภ์ภัตตาหารเช้า เพล น้ำปานะตลอดการปฏิบัติ
        
จากนั้นสมเด็จพระวันรัต กล่าวสัมโมทนียกถาเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2010 เวลา 08:36)

 

ถาม - ตอบ