English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ทำเนียบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

บันทึกเวบมาสเตอร์
กำลังค้นหาข้อมูล.....

1. นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 3 ตุลาคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2546
2. พล.ต.ท.อุดม เจริญ
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2546 ถึง 30 กันยายน 2547
3. นพ.จักรธรรม ธรรมศักดิ์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2547 ถึง 17 ตุลาคม 2548
4. นายถวิล สมัครรัฐกิจ 
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่  23 พฤษภาคม 2549 - .............
5. นางจุฬารัตน์ บุณยากร  
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 20 กุมภาพันธ์ 2550 ถึง 30 กันยายน 2553
6. นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์  
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2553 ถึง 30 กันยายน 2557
7.นายพนม ศรศิลป์
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 2560
ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ พุทธศักราช 2560 ถึง ปัจจุบัน
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ประวัตินางจุฬารัตน์ บุณยากร
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 5
ประวัติส่วนบุคคล
• เกิดวันที่ 5 กันยายน 2493
• ภูมิลำเนาเดิม อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา
• คู่สมรส นายสันติภาพ บุณยากร อาชีพ ธุรกิจส่วนตัว
• มีธิดา 1 คน
ประวัติการศึกษา
• ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสุรนารีวิทยา จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.2510
• ระดับอุดมศึกษา ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประวัติการรับราชการ
• นิติกร สำนักงานเลขานุการกรม กรมการศาสนา ระดับ 7 พ.ศ.2532
• ผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติ ระดับ 8 พ.ศ.2536
• ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม ระดับ 9 พ.ศ.2547
• รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ระดับ 9 พ.ศ.2549
การศึกษาดูงาน
• งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2539
• การปฏิรูปการบริหารจัดการของไทยในยุคโลกาภิวัตน์ พ.ศ.2542
• นักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ 1/2542 พ.ศ.2542
• นักบริหารระดับสูง หลักสูตรที่ 1 (นบส.1) รุ่นที่ 35/2544 พ.ศ.2544
• งานด้านการศาสนศึกษา ณ ประเทศนิวซีแลนด์ พ.ศ.2548
• การประชุมพระธรรมทูตพระพุทธศาสนา ณ ประเทศอังกฤษ พ.ศ.2549
• การประชุมพระธรรมทูตพระพุทธศาสนา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา พ.ศ.2550
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2550 คณะรัฐมนตรีมีมติแต่งตั้งให้ นางจุฬารัตน์ บุณยากร รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ดำรงตำแหน่ง "ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ 5"
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นายนพรัตน์   เบญจวัฒนานันท์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ  คนที่ 6
ประวัติส่วนบุคคล
• เกิดวันที่  12 พฤศจิกายน  2496
ประวัติการศึกษา
• พ.ศ. 2519     - ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิศวกรรมโยธา  สถาบันเทคโนโลยี  พระจอมเกล้าธนบุรี
• พ.ศ. 2543     - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สาขานโยบายสาธารณะ  มหาวิทยาลัยบูรพา
• พ.ศ. 2549     - หลักสูตรนักบริหารระดับสูง  หลักสูตรที่ 1  รุ่นที่ 48  สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
• พ.ศ. 2551     - หลักสูตรการเมืองการปกครองสำหรับนักบริหารระดับสูง  รุ่นที่ 12  สถาบันพระปกเกล้า
• พ.ศ. 2552     - ปริญญาศาสนศาตรดุษฎีบัณฑิต  (กิตติมศักดิ์)  มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย
• พ.ศ. 2553     - ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต  (กิตติมศักดิ์)  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน
• 1 ต.ค.2553 – ปัจจุบัน  -  ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
• 1 ธ.ค.2549 – ปัจจุบัน   - ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุดที่ได้รับ
• 5  ธ.ค. 2552     - ประถมาภรณ์ช้างเผือก
• 5  ธ.ค. 2550     - ประถมาภรณ์มงกุฎไทย
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประวัติ นายพนม ศรศิลป์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๗

เกิดวันที่ : ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๐๒

การศึกษา : ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศศ.ม.) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

หลักสูตรการฝึกอบรม :

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ ๖๑ จากสำนักงาน ก.พ. ปี ๒๕๕๑

- หลักสูตรนักบริหารระดับสูง : ผู้บริหารส่วนราชการ (นบส.๒) รุ่นที่ ๔ จากสำนักงาน ก.พ. ปี ๒๕๕๕

- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูง : การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมายมหาชน รุ่นที่ ๑๓ จากสถาบันพระปกเกล้า ปี ๒๕๕๗

 

ประวัติการรับราชการ :

- รองผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

- ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดหนองบัวลำภู

 

ผลงาน :

- ประธานคณะทำงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาพระปริยัติธรรมของคณะสงฆ์ ทั้ง ๓ แผนก คือ แผนกธรรม แผนกบาลี และแผนกสามัญศึกษา

- ประธานคณะทำงานจัดทำแผนแม่บทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา และแผนพัฒนาบุคลากรด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์

- ประธานคณะทำงานโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕” ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม และรัฐบาล เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในชาติใช้หลักศีลธรรมทางพระพุทธศาสนา สร้างความรัก ความสามัคคี อย่างยั่งยืน

ประวัติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ คนที่ ๘
เกิดวันที่ : ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๐๒

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม 2018 เวลา 11:30)

 

ถาม - ตอบ