English French German Italian Portuguese Russian Spanish

๑๖ มกราคม วันครู ร่วมรำลึกพระคุณ

ข่าวการศึกษา

วันที่ ๑๖ มกราคม เป็นวันครูกระทรวงวัฒนธรรมระบุถึงที่มาของวันครูว่า เริ่มจากรัฐบาลต้องการยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ความสำคัญกับครู ในฐานะบุคคลที่สร้างอนาคตของชาติ จึงประกาศให้วันที่ ๑๖ ม.ค.ของทุกปีเป็นวันครู และจัดให้มีวันครูขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๖ ม.ค. พ.ศ.๒๕๐๐
        แม้ว่าปัจจุบันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีจะมีสื่อการเรียนการสอนไร้พรมแดนที่เด็กสามารถเรียนรู้และค้นคว้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีอีทีวี หรือสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ (Educational TV Station) ถ่ายทอดการเรียนการสอน ผ่านระบบดาวเทียม

แต่ครูก็ยังถือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการถ่ายทอดความรู้ให้แก่เด็ก

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกไร้พรมแดน ข้อมูลมากมายมหาศาลในระบบอินเตอร์เน็ตก็มีทั้งที่ข้อมูลที่ผิดพลาด ข้อมูลที่ไม่เกิดประโยชน์ และอาจชักนำชีวิตให้ดำเนินไปผิดทาง 

ครูจึงเป็นบุคคลที่มีบทบาทและสำคัญมากในกระบวนการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับนักเรียนสามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใดดี สิ่งใดไม่ดี ตลอดจนอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ให้เติบโตขึ้นเป็นคนดีของสังคม 


ที่มาของวันครูสืบเนื่องจากการประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปีพ.ศ. ๒๔๘๘ ที่ระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการที่เรียกว่า 'คุรุสภา' เป็นนิติบุคคล โดยให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา 


โดยคุรุสภามีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู การออกข้อบังคับหน้าที่ วินัย และจรรยาบรรณของครู รวมถึงการรักษาผลประโยชน์ และส่งเสริมฐานะให้ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร และรวมไปถึงการกำหนดนโยบายทางการศึกษาและวิชาการศึกษาให้แก่กระทรวงศึกษาธิการด้วย

ต่อมาในปีพ.ศ.๒๔๙๙ ในการประชุมสามัญคุรุสภาประจำปี โดยมีจอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น และยังดำรงตำแหน่งประธานกรรมการอำนวยการคุรุสภากิตติมศักดิ์ ได้กล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม โดยมีข้อความตอนหนึ่งว่า

"เนื่องจากครูเป็นผู้มีบุญคุณ เป็นผู้ให้แสงสว่างในชีวิตของเราทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าวันครูควรมีสักวันหนึ่งสำหรับให้บรรดาลูกศิษย์ทั้งหลายได้แสดงความเคารพสักการะต่อบรรดาครูผู้มีพระคุณทั้งหลาย เพราะเหตุว่า สำหรับคนทั่วไป ถ้าวันตรุษ วันสงกรานต์ เราก็นำอัฐิของผู้มีพระคุณบังเกิดเกล้ามาทำบุญ คนที่สองรองลงไปก็คือครูผู้เสียสละทั้งหลาย ข้าพเจ้าคิดว่าในโอกาสนี้จะขอฝากที่ประชุมปรึกษาหารือกันในหลักการ ทุกคนคงจะไม่ขัดข้อง"

จากแนวคิดดังกล่าวประกอบกับความเห็นของครูที่แสดงออกมาผ่านสื่อมวลชนเรียกร้องให้มีวันครู เพื่อรำลึกถึงครูผู้เสียสละ จึงได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้มี 'วันครู'

เพื่อจะได้ประกอบพิธีระลึกถึงคุณบูรพาจารย์ ตลอดจนส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครู และสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างครูกับประชาชน คณะรัฐมนตรีในขณะนั้นจึงมีมติให้วันที่ ๑๖ ม.ค.ของทุกปีเป็นวันครู

นอกจากจะกำหนดวันครูแล้ว ยังได้กำหนดจรรยามารยาทและวินัยตามระเบียบประเพณีของครูไว้ดังนี้

๑.เลื่อมใสการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ

๒.ยึดมั่นในศาสนาที่ตนนับถือ ไม่ลบหลู่ดูหมิ่นศาสนาอื่น

๓.ตั้งใจสั่งสอนศิษย์และปฏิบัติหน้าที่ของตนให้เกิดผลดีด้วยความเอาใจใส่ อุทิศเวลาของตนให้แก่ศิษย์ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่การงานไม่ได้

๔.รักษาชื่อเสียงของตนมิให้ขึ้นชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว ห้ามประพฤติการใดๆ อันอาจทำให้เสื่อมเสียเกียรติและชื่อเสียงของครู

๕.ถือปฏิบัติตามระเบียบและแบบแผนธรรมเนียมอันดีงามของสถานศึกษา และปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่งในหน้าที่การงานโดยชอบด้วยกฎหมายและระเบียบแบบแผนของสถานศึกษา

๖.ถ่ายทอดวิชาความรู้โดยไม่บิดเบือนและปิดบังอำพราง ไม่นำหรือยอมให้นำผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางทุจริตหรือเป็นภัยต่อมนุษยชาติ

๗.ให้เกียรติแก่ผู้อื่นทางวิชาการ โดยไม่นำผลงานของผู้ใดมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน และไม่เบียดบังใช้แรงงานหรือนำผลงานของผู้อื่นไปเพื่อประโยชน์ส่วนตน

๘.ประพฤติตนอยู่ในความซื่อสัตย์สุจริต และปฏิบัติหน้าที่ของตนด้วยความเที่ยงธรรมไม่แสวงหาประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ

๙.สุภาพเรียบร้อย ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ รักษาความลับของศิษย์ ของผู้ร่วมงาน และของสถานศึกษา

๑๐.รักษาความสามัคคีระหว่างครูและช่วยเหลือกันในหน้าที่การงาน


           เห็นได้ว่า ครูเปรียบเสมือนแสงสว่างที่คอยนำทางให้เด็กได้ก้าวเดินไปในทางที่ถูกต้อง โดยการประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ พร้อมทั้งอบรมบ่มนิสัยให้เด็กเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ดีต่อไปในอนาคต 

           และในโอกาสวันครูที่จะถึงนี้ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ก็ขอเชิญชวนให้เด็ก เยาวชน หรือลูกศิษย์ทั้งหลายได้รำลึกถึงพระคุณของครู ด้วยการกลับไปเยี่ยมเยียนท่านหรือส่งบัตรอวยพรให้แก่ท่าน พร้อมทั้งประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดีต่อสังคม 

          ให้เหมือนกับที่ท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจอบรมสั่งสอนและให้ความรู้แก่เรา
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 17 มกราคม 2011 เวลา 15:38)

 

ถาม - ตอบ