English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สาส์นจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔

ข่าวการศึกษา
        ครูเป็นปูชนียบุคคล ที่มีความสำคัญ อย่างยิ่งในการให้การศึกษาเรียนรู้ ทั้งในด้านวิชาการและประสบการณ์ ตลอดจนเป็นผ้ที่มีความเสียสละดูแลเอาใจใส่ อบรมสั่งสอนให้ผู้เรียนได้พบกับแสงสว่างแห่งปัญญา อันเป็นหนทางแห่งการนำไปสู่การเป็นคนดี คนเก่ง และสามารถดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
 
        ผมถือว่าครูในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นผู้ที่มีความเสียสละเป็นอย่างมาก เพราะผู้ที่เข้ามาเรียนมีความแตกต่างกัน ทั้งทางด้านฐานะและด้านพื้นฐานระดับการศึกษา ประกอบกับโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เป็นโรงเรียนลักษณะให้การสงเคราะห์ จึงทำให้ครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาต้องรับภาระหน้าที่อย่างหนัก ซึ่งทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติตระหนักในเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงได้พยายามที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของครูให้ดีขึ้น ทั้งในด้านการสร้างความมั่นคงทางสถานภาพ ส่งเสริมสวัสดิการและสร้างขวัญกำลังใจในมิติต่างๆ ให้แก่ครู ทั้งครูบรรพชิตและฆราวาส
 
        ในโอกาสนี้ผมขออัญเชิญคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลพิภพ โปรดประทานพรให้ครูทุกรูป ทุกคนประสบแต่ความสุข ความเจริญ โดยทั่วกันเทอญ
 
 
 นายนพรัตน์ เบญจวัฒนานันท์ 
ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม 2011 เวลา 12:22)

 

ถาม - ตอบ