English French German Italian Portuguese Russian Spanish

กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง
แบบฟอร์ม

๑.แบบขออนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
๒.แบบขอแต่งตั้งผู้จัดการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ปส.๕)
๓.แบบขอแต่งตั้ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ปส.๗)
๔.แบบขอแต่งตั้งครู โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ปส.๙)
๕.แบบขอแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (ปส.๑๑)
๖.แบบรายงานข้อมูล จ๑ ร๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ 
๗.แบบบัญชีการเงินโรงเรียน

ส่งแบบรายงานข้อมูล จ๑ ร๑ ปีละ ๒ ครั้ง
ครั้งที่ ๑ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ มิถุนายน
ครั้งที่ ๒ ข้อมูล ณ วันที่ ๑๐ ธันวาคม 

หน่วยงานการศึกษา

>>สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 06 พฤษภาคม 2014 เวลา 13:28)

 

ถาม - ตอบ