English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศวัด อำเภอตาคลี

ทำเนียบวัด
ที่ ชื่อวัด
โทรศัพท์
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล
1 กกกว้าว 55 8 พรหมนิมิต 081-9723270
2 เขาเจดีย์ 753 24 ตาคลี 056-261906
3 เขาดุม 1 4 ห้วยหอม 089-8399918
4 เขาตอง - 2 หัวหวาย 086-9363603
5 เขาถ้ำบุญนาค 93 11 ตาคลี 056-262596
6 เขาถ้ำประทุน 71/1 - ตาคลี 056-264283
7 เขาทอง 15 2 ช่องแค -
8 เขาใบไม้ 372 6 ตาคลี 056-262189
9 เขาฝา 131 4 ช่องแค 056-373555
10 เขาภูคา 1 2 หัวหวาย 087-5711290
11 เขาวงษ์ 38 8 ช่องแค 056-269216
12 เขาสูง 2 5 ช่องแค 086-0047017
13 คีรีโชติการาม 65 7 พรหมนิมิต -
14 คีรีรัตนาราม 110 8 หนองโพ 086-0876392
15 โคกกระเทิน 8 3 ลาดทิพรส 084-5777922
16 โคกกร่าง 202 2 สร้อยทอง 056-269529
17 โคกคูณ - 9 ตาคลี 083-1650113
18 โคกเจริญ 1 7 ห้วยหอม 089-8370908
19 โคกสลุด 37 7 พรหมนิมิต 086-2041058
20 โคกสว่าง 61 6 ช่องแค 087-2026977
21 จันเสน 235 1 จันเสน 056-339115
22 ช่องแค 14 - พรหมนิมิต 056-269214
23 ชอนเจริญธรรม 95 15 ตาคลี 083-4849234
24 ชัยมงคล 161/1 6 สร้อยทอง 056-269523
25 ดงขวาง 78 12 หนองโพ -
26 ดงน้อย 19 3 ช่องแค -
27 ดงพลับ 107 4 ตาคลี 086-2025779
28 ดงมัน 165 3 จันเสน 081-5270984
29 ตาคลี 1 2 ตาคลี 056-801014
30 ถ้ำผาสุขใจ 137 1 ตาคลี 081-6752854
31 ถ้ำมหาโพธิ์ทอง 165 17 ตาคลี 089-9588966
32 ทรัพย์น้อย(สัมพันธ์) 23 10 หัวหวาย 087-3174195
33 ทุ่งทะเลทราย 139 1 สร้อยทอง 056-303426
34 เทพมรกต 4 ช่องแค
35 เทพมงคลปานสาราม - 21 ตาคลี 084-7128567
36 ธรรมรงค์สวัสดิ์ 13 10 ตาคลี
37 บ่อนิมิต 1 10 ช่องแค 056 - 269889
38 โบสถ์เทพนิมิต 373 6 ตาคลี 056-264270
39 ประชาสรรค์ 85 4 พรหมนิมิต
40 ป่าตาล 23 6 ลาดทิพรส
41 พรหมประชาราม 13 4 ลาดทิพรส 086-2078593
42 พุช้างล้วง 62 11 ห้วยหอม 087-9792190
43 พุทธนิมิต - 11 ตาคลี 056- 261475
44 โพนทอง 10/1 - ตาคลี 056 - 801324
45 รัตตวัน 123 9 หนองโพ
46 ลาดตะกุด 103 2 ห้วยหอม
47 ลาดทิพยรส 315 7 ลาดทิพรส
48 วาปีรัตนาราม 141 2 หนองโพ 056-338213
49 ศรีวังคาง 100 3 ตาคลี 089-2698285
50 ศรีสำราญ 101 9 ตาคลี 087-3094044
51 สระแก้ว 103 17 ตาคลี 081-5346985
52 สว่างวงษ์ 2 - ตาคลี 056-261688
53 สอนจันทร์ 270 2 หนองโพ
54 สันธยาศรัทธาธรรม 1 18 ตาคลี 084-5050020
55 หนองกรวด 103 3 หัวหวาย 089-8399969
56 หนองกระสังข์ 1 10 ห้วยหอม 086-5911410
57 หนองขาม 530 10 ตาคลี 081-0407464
58 หนองแขม 30 3 สร้อยทอง 089-4385853
59 หนองคูน้อย 9 2 ลาดทิพรส 084-7774654
60 หนองจิกรี 213 8 ตาคลี 083-1637872
61 หนองดุก 177 7 ช่องแค 056-269204
62 หนองตะโก 107 5 จันเสน 087-1587208
63 หนองตามี 145 6 จันเสน 089-5256792
64 หนองตาพัน 15 12 หัวหวาย 085-7365941
65 หนองตาราม 197 4 หนองโพ 056 -338017
66 หนองเต็งรัง 59 5 หนองโพ 056-338017
67 หนองถ้ำวัว 47 4 จันเสน
68 หนองบัว(ตากลาน) 60 8 ห้วยหอม 089-8399918
69 หนองบัวทอง 43 5 ห้วยหอม
70 หนองโพ 206 1 หนองโพ 056-338222
71 หนองยอ 102 13 หัวหวาย
72 หนองลาดสามัคคี 113 6 หัวหวาย 087- 2094041
73 หนองสร้อยทอง 100 4 สร้อยทอง 085-6206656
74 หนองสีซอ 139 4 หนองหม้อ
75 หนองสีนวล 2 5 ตาคลี 087-9432387
76 หนองหญ้ารังกา 44 6 พรหมนิมิต 056-269401
77 หนองหม้อ 1 2 หนองหม้อ 083-5785267
78 หนองแอก 75 1 หนองหม้อ 056-303060
79 หลังเขา 8 9 พรหมนิมิต 056-269221
80 หลาสะแก 2 14 ตาคลี 085-533910
81 ห้วยดุก 113 3 หนองโพ 089-2686937
82 ห้วยหอม 1 9 ห้วยหอม 087-7323785
83 หัวเขาตาคลี 381/2 - ตาคลี 056-261763
84 หัวหวาย 686 1 หัวหวาย 056-280046
85 ใหม่ราษฏร์บำรุง 41 5 ลาดทิพรส 087-0629296
86 อรัญญิการาม 100 10 หนองโพ
87 อัมพวันคีรี 1/3 7 ช่องแค 056-269218
88 อินทร์เมรี 1 10 จันเสน 083-6222331

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2016 เวลา 11:07)

 

ถาม - ตอบ

วัดนครสวรรค์ วัดโพธาราม วัดวรนาถบรรพต วัดตากฟ้า วัดคีรีวงศ์