English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศวัด อำเภอท่าตะโก

ทำเนียบวัด
ที่ ชื่อวัด ที่ตั้ง โทรศัพท์
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล
1 ขอนดู่ 1 10 วังมหากร 081 - 8434688
2 เขาขาด 163 9 วังมหากร 089-3609293
3 เขาโคกเผ่น 99/9 2 ทำนบ 085-0503459
4 เขาค้างคาว 5 หัวถนน
5 เขาดินศิริวัฒนา 208 4 หนองหลวง 081-3810748
6 เขาน้อย 1 2 ท่าตะโก 089-5638466
7 เขาล้อ 7 2 ดอนดา 056-248043
8 คร่อเรียงราย 36 4 พนมเศษ 089-6382208
9 คลองบอน 1 7 พนมเศษ 084-3827021
10 คลองหลวงศรัทธาธรรม 11 หนองหลวง
11 โคกกระถิน 1 5 วังใหญ่ 088-4373067
12 ช่องแกระ 57 3 วังมหากร
13 ดงจันทำ 3 6 วังใหญ่
14 ดอนคา 2 1 ดอนคา 089-2328722
15 ไดตามุ่ย 1 3 หัวถนน 084-6247708
16 ตะเฆ่ค่าย 1 4 วังใหญ่ 089-8395249
17 ตุ๊กแก 1 9 ดอนคา 082-3946801
18 ท่าตะโก 769 6 ท่าตะโก 081-7271475
19 ท่าสุ่ม 64 9 วังมหากร 082-7755438
20 ทำนบ 117 3 ทำนบ 086-9331212
21 ทุ่งสว่าง 3 7 วังใหญ่
22 เนินประดู่ 74 11 สายลำโพง 087-1968119
23 เนินสำราญ 9/1 8 วังมหากร 086-1195677
24 บ้านวังแรง 136 5 ดอนคา 084-8146712
25 ปากง่าม 19 5 วังมหากร 089-5622393
26 ป่าสิริวัฒนวิสุทธิ์ 83/5 2 ทำนบ 081-8347881
27 พนมรอก 1 4 พนมรอก 080-5148902
28 พนมเศษใต้ 33 6 พนมเศษ 081-8434688
29 พนมเศษเหนือ 98 1 พนมเศษ 081-8880405
30 ราษฎร์บำรุงธรรม 2 หนองหลวง 081-0459756
31 วังปลาสร้อย 8 ดอนคา
32 วังมหากร 18 6 วังมหากร 081- 2849555
33 วังรอ 136 9 วังมหากร 081-0368696
34 วังใหญ่ 52 5 พนมรอก 089-5687523
35 สระโบสถ์ 3 13 ดอนคา 081-3449088
36 สามัคยาราม 553 7 ท่าตะโก 089-8575171
37 สายลำโพงกลาง 74 2 สายลำโพง 086-0525793
38 สายลำโพงใต้ 1 1 สายลำโพง 087-2123801
39 สายลำโพงเหนือ 31 3 สายลำโพง 089-5002341
40 หนองขานาง 115 4 ท่าตะโก 089-5436015
41 หนองคร่อ 1 3 พนมรอก 087-2069246
42 หนองน้ำใส 199 9 สายลำโพง
43 หนองเนิน 1 4 หัวถนน 089-5676383
44 หนองเบน 1 8 พนมรอก 083-6256732
45 หนองไผ่ 1 2 พนมรอก 087-8406018
46 หนองละมาน 12 2 วังใหญ่ 086-2179372
47 หนองสระ 1 3 วังใหญ่ 083-6283329
48 หนองสองห้อง - 5 สายลำโพง 087-9437065
49 หนองสองห้อง 1 7 หัวถนน 089-6948551
50 หนองสะแก 130 6 หนองหลวง 087-0713197
51 หนองหลวง 299 1 หนองหลวง 081-5960351
52 หัวถนนกลาง 1 6 หัวถนน
53 หัวถนนใต้ จต 1 2 หัวถนน 056-369127
54 หัวถนนเหนือ 1 1 หัวถนน 082-4013460
55 หัวพลวง 129 7 วังมหากร 086-0577407
56 หางน้ำ 1 3 ท่าตะโก 086-2849804
57 หนองสะเอ้ง 94 12 สายลำโพง 089-5002341
58 หนองกระโดนสามัคคีธรรม 5 ทำนบ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2016 เวลา 11:08)

 

ถาม - ตอบ

วัดนครสวรรค์ วัดโพธาราม วัดวรนาถบรรพต วัดตากฟ้า วัดคีรีวงศ์