English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศวัด อำเภอลาดยาว

ทำเนียบวัด
ที่ ชื่อวัด ที่ตั้ง โทรศัพท์
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล
1 กกกอก 105 4 ห้วยน้ำหอม
2 เกาะเปา 43 12 วังม้า 081-9628102
3 เขาสมุก(นิวิฐธรรมาราม) 20 2 หนองนมวัว 081-7863186
4 คลองสาลี 22/2 2 ลาดยาว 086- 2122515
5 จันทราราม 15 13 บ้านไร่ 081-7273083
6 ชัยวนาราม 3/5 8 หนองนมวัว 086-2154445
7 ดงมะไฟ 114/85 2 ลาดยาว
8 ดงสีเสียด 29 7 สระแก้ว 080-8427571
9 ดงหนองหลวง 10 2 หนองยาว 084-8227989
10 ดงจังหัน 2 เนินขี้เหล็ก
11 ดอนขวาง 63 4 หนองนมวัว 084-7020092
12 ดอนพลอง 16 3 วังเมือง 082-4058295
13 ดอนโม่ 1 9 สระแก้ว 056-085138
14 ท่ากกแดง 80 6 วังเมือง 082-2283808
15 ท่าตะโก 6 ศาลเจ้าไก่ต่อ
16 ทุ่งตัน 166/8 12 บ้านไร่ 081-2819663
17 ทุ่งแม่น้ำน้อย 54/6 3 ลาดยาว 089-5663588
18 ทุ่งนาผาสุข 2/4 9 ห้วยน้ำหอม 084-7151791
19 นกคลาน 20 13 วังม้า
20 เนินขี้เหล็ก 44 4 เนินขี้เหล็ก
21 เนินขี้เหล็ก(สุสาน) 11 เนินขี้เหล็ก 086-2149354
22 เนินม่วง 5 7 บ้านไร่ 089-8393971
23 ดงตาแวน 21 8 วังม้า 084-8188503
24 บ้านบุรีรัมย์ 10 ศาลเจ้าไก่ต่อ
25 บ้านบุ่ง 37 4 ศาลเจ้าไก่ต่อ 084-4921228
26 บ้านไร่ - 1 บ้านไร่ 085-7303236
27 ประชานิมิต 362 13 ลาดยาว 056-317291
28 ป่าสันติธรรม - 1 ศาลเจ้าไก่ต่อ 086-2017375
29 พรหมเขต - 10 เนินขี้เหล็ก 089-9550267
30 โพธิ์ศรีมณีวงศ์ 7 ศาลเจ้าไก่ต่อ
31 มาบแก 40 1 มาบแก 089-9604324
32 ยางโทน 30/1 5 สร้อยละคร 081-8883664
33 ราษฎร์บำรุง 10 14 ลาดยาว 089-8396831
34 ราษฎร์ศรัทธาทำ 16 7 เนินขี้เหล็ก 088-1457569
35 ราษฎร์สามัคคีธรรม 21 1 หนองยาว 081-3798039
36 ลาดยาว 24 5 ลาดยาว 056-271780
37 วังแจง 88 6 มาบแก 081-0426319
38 วังชมพู 68 9 ลาดยาว 089-9593496
39 วังม้า 35 5 วังม้า 088-5459640
40 วังยิ้มแย้ม 2 5 หนองยาว 084-8121726
41 วังศรีเจริญ 1 2 วังม้า 081-1780262
42 วังหิน 99 2 ห้วยน้ำหอม 089-5688616
43 ศรีทรงธรรม 160 2 ศาลเจ้าไก่ต่อ 081-7936611
44 ศรีสุธรรมาราม 597/10 7 ลาดยาว 081-9733800
45 ศรีอัมพวัน - 2 วังเมือง 081-9628102
46 ศาลเจ้าไก่ต่อ 1 3 ศาลเจ้าไก่ต่อ 056-365089
47 สร้อยละคร 20 3 สร้อยละคร 089-2671812
48 สระแก้ว 115 4 สระแก้ว 086-5897005
49 สระแก้ววนาราม 6 สระแก้ว 085-9121868
50 สระปทุม 53 8 สร้อยละคร 087-2061013
51 สวนขวัญ 1 3 สระแก้ว 085-2678548
52 สวนหลวง - 10 บ้านไร่ 089-2697211
53 สะเดาซ้าย 23/2 5 ห้วยน้ำหอม 089-2713261
54 สามัคคีประดิษฐ์ (หนองตาเชียง) 22 2 หนองนมวัว 080-1184830
55 ศรีไกรลาศ 129 1 ห้วยน้ำหอม 080-6841168
56 ศรีทอง 107/3 2 ห้วยน้ำหอม 089-5688616
57 หนองกระดูกเนื้อ 1 6 หนองนมวัว 080-5101683
58 หนองกระทิง 1 7 วังม้า 089-4868340
59 หนองขี้ใต้ - 11 ลาดยาว 087-8410907
60 หนองจิก 175 6 สระแก้ว 087-2027978
61 หนองจิกรี 133 2 สร้อยละคร 081-6090763
62 หนองเดิ่น 3 7 หนองนมวัว
63 หนองเตย 35 1 สร้อยละคร
64 หนองนมวัว 69 3 หนองนมวัว 086-2101699
65 หนองน้ำแดง - 16 บ้านไร่ 081-3857045
66 หนองพลับ 80 8 หนองยาว
67 หนองโพธิ์ 1 10 วังม้า
68 หนองแฟบ 11 บ้านไร่ 086-2101699
69 หนองยาว 116 4 หนองยาว 081-2846144
70 หนองไร่ 92 5 เนินขี้เหล็ก 084-9519812
71 หนองสังข์ 1 9 เนินขี้เหล็ก 087-2097163
72 หนองหูช้าง 1 6 หนองยาว -
73 หนองไทร - 19 บ้านไร่
74 หนองกระทุ่ม 10 ลาดยาว 080-6874878
75 หนองไทร 12 ศาลเจ้าไก่ต่อ
76 หนองชำนาญ 11 ศาลเจ้าไก่ต่อ
77 หน้าเขา 50/3 7 มาบแก 086-2155551
78 แหลมชนิน 106/7 2 บ้านไร่ 089- 8573689
79 แหลมทอง 41 1 ลาดยาว 087-0291887
80 หัวเขาลานคา 48 3 มาบแก 089-8603427
81 ใหม่สนามหลวง 86 2 มาบแก 086-1187562
82 ใหม่สามัคคี 5 ศาลเจ้าไก่ต่อ

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2016 เวลา 11:20)

 

ถาม - ตอบ

วัดนครสวรรค์ วัดโพธาราม วัดวรนาถบรรพต วัดตากฟ้า วัดคีรีวงศ์