English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ทะเบียนและข้อมูลสารสนเทศวัด อำเภอตากฟ้า

ทำเนียบวัด
ที่ ชื่อวัด ที่ตั้ง โทรศัพท์
เลขที่ หมู่ที่ ตำบล
1 เขากา 98 6 ตากฟ้า 088-1639665
2 เขาบันไดกลีบ - 7 เขาชายธง
3 เขาบัวขาว 21/1 7 สุขสำราญ 081-9835621
4 เขาชายธงวราราม - 8 ตากฟ้า 081-0395497
5 คีรีวง 1/1 2 เขาชายธง 086-2069121
6 คูหาโสภณ - 9 ตากฟ้า 084-7128567
7 แคทราย 110 10 อุดมธัญญา 056-298087
8 โคกขามสามัคคี 38/1 1 อุดมธัญญา 086-2056857
9 ชอนทุเรียน 6 2 พุนกยูง 089-2724338
10 ชอนพลูวราราม 9 1 พุนกยูง 086-2069624
11 ชุมพลสามัคคีธรรม 249 2 ตากฟ้า 056-241263
12 ซับไพรเงิน 41 3 ลำพยนต์ 081-7864201
13 ดำรงธรรม 106 3 อุดมธัญญา 086-1517600
14 ตากฟ้า 76 1 ตากฟ้า 056-241134
15 ไตรคีรีวราราม 5 6 พุนกยูง 081-9739678
16 ถ้ำธรรมรัศมี 61 ลำพยนต์ 082-3522269
17 ถ้ำพรสวรรค์ 230 3 ลำพยนต์ 087-1554839
18 เทพพนม 6 6 ลำพยนต์ 080-1171156
19 ธรรมโสภณ 98 8 สุขสำราญ 056-241717
20 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 93/1 9 อุดมธัญญา 056-359293
21 บ้านใหม่สามัคคี 132 7 อุดมธัญญา 056-398129
22 ประชาสรรค์ 225 2 สุขสำราญ 056-241281
23 โป่งสังข์สามัคคี 3 7 พุนกยูง
24 ไผ่เจริญ - 10 พุนกยูง
25 ไผ่นาเริง 173 5 ตากฟ้า 084-8184960
26 พลับพลาชัย 1 8 เขาชายธง
27 พุขมิ้น 60 6 สุขสำราญ
28 พุนกยูง 3 7 พุนกยูง
29 พุนาค 37 5 ลำพยนต์ 056-363222
30 พุนิมิต 6 4 ตากฟ้า
31 พุเม่น - 3 พุนกยูง
32 พุสว่าง 2/1 28 อุดมธัญญา
33 เพิ่มทรัพย์ 1 อุดมธัญญา
34 ล้ำเจริญ 45 2 อุดมธัญญา
35 ลำพยนต์ 1/2 10 ลำพยนต์ 089-5665151
36 วังสำราญ 55/1 5 สุขสำราญ 087-1982109
37 ศรีเจริญธรรม 107/4 2 ลำพยนต์ 089-9586264
38 สระเกตุโมลี 207 12 อุดมธัญญา -
39 สุขสันต์สามัคคี 239 11 อุดมธัญญา 056-298115
40 สุขสำราญ 1/2 1 สุขสำราญ 080-6850912
41 หนองพิกุล 110 1 หนองพิกุล 084-8222855
42 หนองรั้ว 198 16 อุดมธัญญา 080-5133029
43 ห้วยลำใย - 4 หนองพิกุล 087-8400091
44 อุดมธัญญา 128/1 14 อุดมธัญญา 056-298060
45 อุดมพร 2/2 5 อุดมธัญญา 085-0531038
46 ทุ่งทองสามัคคีธรรม 12 สุขสำราญ 089 - 2678517

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 03 ตุลาคม 2016 เวลา 11:25)

 

ถาม - ตอบ

วัดนครสวรรค์ วัดโพธาราม วัดวรนาถบรรพต วัดตากฟ้า วัดคีรีวงศ์