English French German Italian Portuguese Russian Spanish

แบบคำขอรับเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด

ข่าวการศึกษา

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสรรให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

>>แบบคำขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2011 เวลา 09:31)

 

ถาม - ตอบ