English French German Italian Portuguese Russian Spanish

รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒

ข่าวการศึกษา

รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ สำนักเรียน/จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๖๖ รูป

จังหวัดนครสวรรค์ จะจัดสอบบาลีสนามหลวง ณ สนามสอบวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์

สำหรับการสอบ ครั้งที่ ๒ เป็นการสอบซ่อม กำหนดดังนี้
-  ประโยค ๑ – ๒    กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
-  ประโยค ป.ธ. ๓    กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
-  ประโยค ป.ธ. ๔,๕ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
-  ตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง วันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  และประกาศผลสอบบาลีทุกประโยค ในวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔

(เครื่องหมาย - คือสอบไม่ผ่าน, * คือสอบผ่าน; รหัสวิชาสอบซ่อม : ปมท.=แปลมคธเป็นไทย; ปทม.=แปลไทยเป็นมคธ; สัม.=สัมพันธ์ไทย;ไว.=บาลีไวยากรณ์)

ที่

ประโยค

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

วัด

อำเภอ

เลขที่

ปทม.

ปมท.

สัม.

ไว.

ป.๑-๒

พระสุรพล

พุทฺธญาโณ

ฤทธิศิรินทร์

โพธาราม

เมือง

๘๖๒

 

-

 

*

ป.๑-๒

พระจารุวัฒน์

ขนฺติโก

แสงอุ่น

โพธาราม

เมือง

๘๖๓

 

-

 

*

ป.๑-๒

สามเณรศตยา

 

พุ่มเทศ

โพธาราม

เมือง

๘๖๔

 

-

 

*

ป.๑-๒

สามเณรสุชาติ

 

เจียดรัมย์

โพธาราม

เมือง

๘๖๕

 

-

 

*

ป.๑-๒

สามเณรประพันธ์

 

เทศแจ่ม

โพธาราม

เมือง

๘๖๖

 

-

 

*

ป.๑-๒

สามเณรณัฐพงษ์

 

วรรณวิสุทธิ์

โพธาราม

เมือง

๘๖๗

 

-

 

*

ป.๑-๒

สามเณรไตรเดช

 

เพียดจันทร์

โพธาราม

เมือง

๘๖๘

 

-

 

*

ป.๑-๒

พระยงยุทธ

ปริชาโน

บุญคง

นครสวรรค์

เมือง

๘๖๙

 

-

 

*

ป.๑-๒

สามเณรอุทัย

 

พลเมืองหล้า

นครสวรรค์

เมือง

๘๗๐

 

-

 

*

๑๐

ป.๑-๒

สามเณรชนกันต์

 

นกพุ่ม

นครสวรรค์

เมือง

๘๗๑

 

-

 

*

๑๑

ป.๑-๒

สามเณรปีย์มนัส

 

บุญประจวบ

วรนาถบรรพต

เมือง

๘๗๒

 

-

 

*

๑๒

ป.๑-๒

สามเณรศราวุธ

 

สิงห์จานุสงค์

คีรีวงศ์

เมือง

๘๗๓

 

-

 

*

๑๓

ป.๑-๒

สามเณรณรงค์เดช

 

เสวตพยัคฆ์

คีรีวงศ์

เมือง

๘๗๔

 

-

 

*

๑๔

ป.๑-๒

สามเณรกิตติชัย

 

แซ่อุย

คีรีวงศ์

เมือง

๘๗๕

 

-

 

*

๑๕

ป.๑-๒

สามเณรสตีเวน

 

แลมเบิร์ต

คีรีวงศ์

เมือง

๘๗๖

 

-

 

*

๑๖

ป.๑-๒

สามเณรอนุวัต

 

พานพินิจ

คีรีวงศ์

เมือง

๘๗๗

 

-

 

*

๑๗

ป.๑-๒

สามเณรก้องนภา

 

ลินลา

จอมคีรีนาคพรต

เมือง

๘๗๘

 

-

 

*

๑๘

ป.๑-๒

สามเณรบุญหลาย

 

บุญแก่น

จอมคีรีนาคพรต

เมือง

๘๗๙

 

-

 

*

๑๙

ป.๑-๒

สามเณรอุทัย

 

มูลแก้ว

จอมคีรีนาคพรต

เมือง

๘๘๐

 

-

 

*

๒๐

ป.๑-๒

สามเณรไกรวิทย์

 

ศรีพัฒน์

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๘๑

 

-

 

*

๒๑

ป.๑-๒

สามเณรนิธิทัศน์

 

เอี้ยงหมี

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๘๒

 

-

 

*

๒๒

ป.๑-๒

สามเณรชัชพล

 

ไหลประเดิมพันธ์

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๘๓

 

-

 

*

๒๓

ป.๑-๒

สามเณรสราวุธ

 

กองคำ

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๘๔

 

-

 

*

๒๔

ป.๑-๒

สามเณรภาณุพงศ์

 

พู่ชม

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๘๕

 

-

 

*

๒๕

ป.๑-๒

สามเณรนิกร

 

ทองดีนอก

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๘๖

 

-

 

*

๒๖

ป.๑-๒

สามเณรวิษณุ

 

เสคำพันธ์

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๘๗

 

-

 

*

๒๗

ป.๑-๒

สามเณรสุขโข

 

สิริ

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๘๘

 

-

 

*

๒๘

ป.๑-๒

สามเณรธนพล

 

สมหวานดี

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๘๙

 

-

 

*

๒๙

ป.๑-๒

สามเณรชัยธวัช

 

สิงห์หล้า

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๙๐

 

-

 

*

๓๐

ป.๑-๒

สามเณรวิเวศน์

 

สิงห์ใจ

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๙๑

 

-

 

*

๓๑

ป.๑-๒

สามเณรนันทวุฒิ

 

โพธิ์คาน

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๙๒

 

-

 

*

๓๒

ป.๑-๒

สามแณรเจริญ

 

ศรีทิพย์เนตร

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๙๓

 

-

 

*

๓๓

ป.๑-๒

สามเณรเอกราช

 

พุ่มอยู่

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๙๔

 

-

 

*

๓๔

ป.๑-๒

สามเณรจักรพงษ์

 

เอี่ยมสะอาด

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๙๕

 

-

 

*

๓๕

ป.๑-๒

สามเณรขจรศักดิ์

 

กิมชุนมณี

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๘๙๖

 

-

 

*

๓๖

ป.๑-๒

สามเณรเจษฏา

 

ดวงเทียน

ไทรเหนือ

เมือง

๘๙๗

 

-

 

*

๓๗

ป.๑-๒

สามเณรฟ้าบรรดาน

 

บุญก้อน

ไทรเหนือ

เมือง

๘๙๘

 

-

 

*

๓๘

ป.๑-๒

พระเอกราช

อาภากโร

เชียงจันทร์

พรหมจริยาวาส

เมือง

๘๙๙

 

-

 

*

๓๙

ป.๑-๒

สามเณรสุรศักดิ์

 

ธรรมปิติขจร

หนองปลิง

เมือง

๙๐๐

 

-

 

*

๔๐

ป.๑-๒

สามเณรตุลา

 

พนากิ่งพลอย

หนองปลิง

เมือง

๙๐๑

 

-

 

*

๔๑

ป.๑-๒

สามเณรวายุ

 

ภิรมย์สุจริต

หนองปลิง

เมือง

๙๐๒

 

-

 

*

๔๒

ป.๑-๒

สามเณรพงษ์ศักดิ์

 

อมรรัตน์พันธุ์

หนองปลิง

เมือง

๙๐๓

 

-

 

*

๔๓

ป.๑-๒

สามเณรพะกามึ

 

สำนักอารี

หนองปลิง

เมือง

๙๐๔

 

-

 

*

๔๔

ป.๑-๒

สามเณรเตวิช

 

ถาทอง

หนองปลิง

เมือง

๙๐๕

 

*

 

-

๔๕

ป.๑-๒

สามเณรจอกุ๊เซ

 

มนต์รัตนมณี

หนองปลิง

เมือง

๙๐๖

 

-

 

*

๔๖

ป.๑-๒

สามเณรประเสริฐ

 

สันติวนาสกุล

หนองปลิง

เมือง

๙๐๗

 

-

 

*

๔๗

ป.๑-๒

สามเณรสุทธิชัย

 

ไพรพัฒนา

หนองปลิง

เมือง

๙๐๘

 

-

 

*

๔๘

ป.๑-๒

สามเณรฐิติพงษ์

 

สอาด

หนองปลิง

เมือง

๙๐๙

 

-

 

*

๔๙

ป.๑-๒

สามเณรถิรเจตน์

 

จินา

หนองปลิง

เมือง

๙๑๐

 

*

 

-

๕๐

ป.๑-๒

สามเณรสายัญ

 

งานรุ่งภิญโญ

หนองปลิง

เมือง

๙๑๑

 

-

 

*

๕๑

ป.๑-๒

สามเณรถ้วยจ่า

 

จอมจักรา

หนองปลิง

เมือง

๙๑๒

 

-

 

*

๕๒

ป.๑-๒

สามเณรตู้ตู้

 

ครองศรีเกียรติ

หนองปลิง

เมือง

๙๑๓

 

-

 

*

๕๓

ป.๑-๒

สามเณรศิลปชัย

 

ชัยสลาตัน

หนองปลิง

เมือง

๙๑๔

 

-

 

*

๕๔

ป.๑-๒

สามเณรบุญตา

 

วิเวดศาล

หนองปลิง

เมือง

๙๑๕

 

-

 

*

๕๕

ป.๑-๒

สามเณรศิวกร

 

อินทร์จันทร์

หนองปลิง

เมือง

๙๑๖

 

-

 

*

๕๖

ป.๑-๒

สามเณรอดิศร

 

สินติวนาสกุล

หนองปลิง

เมือง

๙๑๗

 

-

 

*

๕๗

ป.๑-๒

สามเณรบุญส่ง

 

ดุษฎีวงศ์สกุล

หนองปลิง

เมือง

๙๑๘

 

-

 

*

๕๘

ป.๑-๒

สามเณรพงษ์สิทธิ์

 

นิโรจน์แก้วเดชา

หนองปลิง

เมือง

๙๑๙

 

-

 

*

๕๙

ป.๑-๒

สามเณรโหย่คา

 

คูณกลมเกลียว

หนองปลิง

เมือง

๙๒๐

 

-

 

*

๖๐

ป.๑-๒

พระศราวุธ

ปริชาโน

คุ้มครอง

แสงธรรมสุทธาราม

ชุมแสง

๙๒๑

 

-

 

*

๖๑

ป.๑-๒

พระจักรพงษ์

จนฺทปญฺโญ

กฤชวิญญู

แสงธรรมสุทธาราม

ชุมแสง

๙๒๒

 

-

 

*

๖๒

ป.๑-๒

พระสำลี

กิตฺติญาโณ

ตรีวิเศษ

แสงสวรรค์

ชุมแสง

๙๒๓

 

-

 

*

๖๓

ป.๑-๒

พระฉัตรชัย

ชยวุฑฺโฒ

สุวรรณมิตร

แสงสวรรค์

ชุมแสง

๙๒๔

 

-

 

*

๖๔

ป.๑-๒

สามเณรยุทธนา

 

ทองที่

แสงสวรรค์

ชุมแสง

๙๒๕

 

-

 

*

๖๕

ป.๑-๒

สามเณรนัฐพงษ์

 

แพทยกุล

แสงสวรรค์

ชุมแสง

๙๒๖

 

-

 

*

๖๖

ป.๑-๒

พระประกอบ

อหึสโก

คล้ายประยูร

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

๙๒๗

 

-

 

*

๖๗

ป.๑-๒

สามเณรรณชัย

 

ออมสิน

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

๙๒๘

 

-

 

*

๖๘

ป.๑-๒

พระชัยเนตร

ขนฺติธมฺโม

ด้วงเม้า

ตาคลี

ตาคลี

๙๒๙

 

-

 

*

๖๙

ป.๑-๒

สามเณรอดิศร

 

ดีประสิทธิ์

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๓๐

 

-

 

*

๗๐

ป.๑-๒

สามเณรชาญณรงค์

 

คุ้มเมือง

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๓๑

 

-

 

*

๗๑

ป.๑-๒

สามเณรสุรธัช

 

ผาลี

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๓๒

 

-

 

*

๗๒

ป.๑-๒

สามเณรวราวุธ

 

คำขะ

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๓๓

 

-

 

*

๗๓

ป.๑-๒

สามเณรจิตวัฒน์

 

สรสิทธิ์

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๓๔

 

-

 

*

๗๔

ป.๑-๒

สามเณรธีรยุทธ

 

ฉิมพลี

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๓๕

 

-

 

*

๗๕

ป.๑-๒

สามเณรสุรพงศ์

 

เนาวรัตน์

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๓๖

 

-

 

*

๗๖

ป.๑-๒

สามเณรเอกพล

 

บุญเหมาะ

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๓๗

 

-

 

*

๗๗

ป.๑-๒

สามเณรสิทธิพร

 

เกมหายุง

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๓๘

 

-

 

*

๗๘

ป.๑-๒

สามเณรนิษฐิกร

 

เสงี่ยมโปร่ง

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๓๙

 

-

 

*

๗๙

ป.๑-๒

สามเณรสมเกียรติ

 

มั่นมี

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๔๐

 

-

 

*

๘๐

ป.๑-๒

สามเณรจิรายุ

 

สิงห์ใย

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๔๑

 

-

 

*

๘๑

ป.๑-๒

สามเณรสงกรานต์

 

มาเลิศ

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๔๒

 

-

 

*

๘๒

ป.๑-๒

สามเณรวีระ

 

ศิริพรหม

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๔๓

 

-

 

*

๘๓

ป.๑-๒

สามเณรณัฐพัชร์

 

แสนสวัสดิ์

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๔๔

 

-

 

*

๘๔

ป.๑-๒

สามเณรกิตติศักดิ์

 

จันทร์นพคุณ

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๔๕

 

-

 

*

๘๕

ป.๑-๒

สามเณรยุทธพงษ์

 

บัวงาม

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๔๖

 

-

 

*

๘๖

ป.๑-๒

สามเณรสุวัฒน์

 

ออกสุด

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๔๗

 

-

 

*

๘๗

ป.๑-๒

สามเณรดนุนัย

 

ศักดิ์เจริญชัยกุล

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๔๘

 

-

 

*

๘๘

ป.๑-๒

สามเณรอมรเทพ

 

ศักดิ์เจริญชัยกุล

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๔๙

 

-

 

*

๘๙

ป.๑-๒

สามเณรกมล

 

พงษ์โพธิ์งาม

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๕๐

 

-

 

*

๙๐

ป.๑-๒

สามเณรจิรศักดิ์

 

เกตุจ้อย

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๕๑

 

-

 

*

๙๑

ป.๑-๒

สามเณรวิทยา

 

ชาติรัมย์

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๕๒

 

-

 

*

๙๒

ป.๑-๒

สามเณรศุภเศรษฐ์

 

วารีประโคน

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๕๓

 

-

 

*

๙๓

ป.๑-๒

สามเณรธนวัฒน์

 

ศรีสง่า

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๕๔

 

-

 

*

๙๔

ป.๑-๒

สามเณรชานนท์

 

เข็มครุฑ

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๕๕

 

-

 

*

๙๕

ป.๑-๒

สามเณรสดายุ

 

กลิ่นจันทร์

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๕๖

 

-

 

*

๙๖

ป.๑-๒

สามเณรชญานนท์

 

เกตุกรณ์

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๕๗

 

-

 

*

๙๗

ป.๑-๒

สามเณรนครินทร์

 

ตันตยานนท์

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๕๘

 

-

 

*

๙๘

ป.๑-๒

สามเณรกฤษกร

 

หุ่นเสือ

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๕๙

 

-

 

*

๙๙

ป.๑-๒

สามเณรธนา

 

มัทธะปานัง

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๖๐

 

-

 

*

๑๐๐

ป.๑-๒

สามเณรธีระพงษ์

 

ทรัพย์อินทร์

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๖๑

 

-

 

*

๑๐๑

ป.๑-๒

สามเณรนันธวัฒน์

 

ศรีเมฆ

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๙๖๒

 

-

 

*

๑๐๒

ป.๑-๒

สามเณรสุเมธ

 

พิสารเขต

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

๙๖๓

 

-

 

*

๑๐๓

ป.๑-๒

สามเณรวิสุทธิ์

 

คุ้มรอบ

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

๙๖๔

 

-

 

*

๑๐๔

ป.๑-๒

สามเณรนัทธพงศ์

 

ร่มโพธิ์

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

๙๖๕

 

-

 

*

๑๐๕

ป.๑-๒

สามเณรทัศนัย

 

แสงอรุณ

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

๙๖๖

 

-

 

*

๑๐๖

ป.๑-๒

สามเณรณัฐกรณ์

 

เนียมเพาะ

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

๙๖๗

 

-

 

*

๑๐๗

ป.๑-๒

สามเณรนพพล

 

กลองศรี

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

๙๖๘

 

-

 

*

๑๐๘

ป.๑-๒

สามเณรสุวิทย์

 

เมฆหมอก

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

๙๖๙

 

-

 

*

๑๐๙

ป.๑-๒

สามเณรสมชาย

 

วงษ์ทิพย์

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

๙๗๐

 

-

 

*

๑๑๐

ป.๑-๒

สามเณรศราวุฒิ

 

อ้อมนอก

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

๙๗๑

 

-

 

*

๑๑๑

ป.๑-๒

สามเณรธีรวุฒิ

 

บรรจงกุร

นาหุบ

บรรพตพิสัย

๙๗๒

 

-

 

*

๑๑๒

ป.๑-๒

สามเณรขจรศักดิ์

 

จันทร์พงษ์

นาหุบ

บรรพตพิสัย

๙๗๓

 

-

 

*

๑๑๓

ป.๑-๒

สามเณรนัฐพงษ์

 

อรุณรุ่ง

นาหุบ

บรรพตพิสัย

๙๗๔

 

-

 

*

๑๑๔

ป.๑-๒

สามเณรวรพจน์

 

ศิริชู

นาหุบ

บรรพตพิสัย

๙๗๕

 

-

 

*

๑๑๕

ป.๑-๒

สามเณรศุภชัย

 

พัฒสาริกรรม

นาหุบ

บรรพตพิสัย

๙๗๖

 

-

 

*

๑๑๖

ป.๑-๒

สามเณรสันต์ชัย

 

จันทร์เกตุ

นาหุบ

บรรพตพิสัย

๙๗๗

 

-

 

*

๑๑๗

ป.๑-๒

สามเณรเสกสิทธิ์

 

ชุ่มวงษ์

นาหุบ

บรรพตพิสัย

๙๗๘

 

-

 

*

๑๑๘

ป.๑-๒

สามเณรศรายุทธ

 

จันทำ

นาหุบ

บรรพตพิสัย

๙๗๙

 

-

 

*

๑๑๙

ป.๑-๒

พระน้อย

อาภาสโร

จวงสอน

ทุ่งท่าเสา

บรรพตพิสัย

๙๘๐

 

-

 

*

๑๒๐

ป.๑-๒

พระณรงค์

อตฺตทีโป

หงษ์จ้อย

ทุ่งท่าเสา

บรรพตพิสัย

๙๘๑

 

-

 

*

๑๒๑

ป.๑-๒

พระสุรสิทธิ์

วิสุทฺธสาโร

ศรีบุญมา

ทุ่งท่าเสา

บรรพตพิสัย

๙๘๒

 

-

 

*

๑๒๒

ป.๑-๒

สามเณรภูเบศ

 

ศรีบุญเรือง

ทุ่งท่าเสา

บรรพตพิสัย

๙๘๓

 

-

 

*

๑๒๓

ป.๑-๒

สามเณรเอกภพ

 

ศรีสวัสดิ์

ทุ่งท่าเสา

บรรพตพิสัย

๙๘๔

 

-

 

*

๑๒๔

ป.๑-๒

สามเณรพรชัย

 

ฉิมสวัสดิ์

ทุ่งท่าเสา

บรรพตพิสัย

๙๘๕

 

-

 

*

๑๒๕

ป.๑-๒

สามเณรจีระศักดิ์

 

ภูมิประเทศ

ทุ่งท่าเสา

บรรพตพิสัย

๙๘๖

 

-

 

*

๑๒๖

ป.๑-๒

สามเณรชาญณรงค์

 

อิ่มใจ

ทุ่งท่าเสา

บรรพตพิสัย

๙๘๗

 

-

 

*

๑๒๗

ป.๑-๒

พระศิลป์

มหาปคุโณ

เมณฑ์กูล

ด่านช้าง

บรรพตพิสัย

๙๘๘

 

-

 

*

๑๒๘

ป.๑-๒

พระณัฐพล

กุสลจิตฺโต

ฝันประสาน

ด่านช้าง

บรรพตพิสัย

๙๘๙

 

-

 

*

๑๒๙

ป.๑-๒

พระเกรียงศักดิ์

กิตฺติโสภโณ

คชสารทอง

โคกเดื่อ

ไพศาลี

๙๙๐

 

-

 

*

๑๓๐

ป.๑-๒

พระพัฒนศักดิ์

ฐิตวิริโย

ทวีร่าง

โคกเดื่อ

ไพศาลี

๙๙๑

 

-

 

*

๑๓๑

ป.๑-๒

พระภาณุวัฒน์

ฐิตวินโย

ทวีร่าง

โคกเดื่อ

ไพศาลี

๙๙๒

 

-

 

*

๑๓๒

ป.๑-๒

สามเณรสหราช

 

แจ่มหทัย

โคกเดื่อ

ไพศาลี

๙๙๓

 

-

 

*

๑๓๓

ป.๑-๒

พระเอกอัมรินทร์

ปภสฺสโร

ปิ่นพุก

เก้าเลี้ยว

เก้าเลี้ยว

๙๙๔

 

-

 

*

๑๓๔

ป.ธ.๓

สามเณรภานุวัตร

 

จโนภาส

โพธาราม

เมือง

๔๗๙

 

*

*

-

๑๓๕

ป.ธ.๓

สามเณรจักรพงษ์

 

หงษ์ทอง

นครสวรรค์

เมือง

๔๘๐

 

*

*

-

๑๓๖

ป.ธ.๓

สามเณรอามิน

 

แสนศักดา

เกรียงไกรเหนือ

เมือง

๔๘๑

 

-

*

*

๑๓๗

ป.ธ.๓

สามเณรอภิสิทธิ์

 

แสงทอง

คีรีวงศ์

เมือง

๔๘๒

 

*

*

-

๑๓๘

ป.ธ.๓

สามเณรวินิจ

 

ดีเนียม

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๔๘๓

 

-

*

*

๑๓๙

ป.ธ.๓

สามเณรเฉลิมพงษ์

 

จันทนา

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๔๘๔

 

-

-

*

๑๔๐

ป.ธ.๓

สามเณรฐาปกรณ์

 

เทพสนิท

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๔๘๕

 

-

*

-

๑๔๑

ป.ธ.๓

สามเณรพัชระ

 

แดงแจ้

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๔๘๖

 

-

-

*

๑๔๒

ป.ธ.๓

สามเณรพงศ์กฤษณ์

 

พรมลา

ท่าพระเจริญพรต

เมือง

๔๘๗

 

-

*

*

๑๔๓

ป.ธ.๓

พระวินิตย์

ธมฺมธโร

นิตยานนท์

สุบรรณาราม

เมือง

๔๘๘

 

-

*

*

๑๔๔

ป.ธ.๓

สามเณรอภิสิทธิ์

 

ทองมาน

แสงสวรรค์

ชุมแสง

๔๘๙

 

-

*

*

๑๔๕

ป.ธ.๓

สามเณรจรูญชัย

 

ลิ่วโรจน์สกุล

แสงสวรรค์

ชุมแสง

๔๙๐

 

-

*

-

๑๔๖

ป.ธ.๓

พระวินัย

นิรโต

ขันทอง

สว่างวงษ์

ตาคลี

๔๙๑

 

-

*

*

๑๔๗

ป.ธ.๓

สามเณรประสิทธิชัย

 

ขุนชุม

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๔๙๒

 

*

*

-

๑๔๘

ป.ธ.๓

สามเณรสิทธิศักดิ์

 

สินธุอ่อน

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๔๙๓

 

-

*

*

๑๔๙

ป.ธ.๓

สามเณรจำนงค์

 

ปานพรหม

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๔๙๔

 

*

*

-

๑๕๐

ป.ธ.๓

สามเณรวิชัย

 

มีโพธิ์

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๔๙๕

 

-

*

*

๑๕๑

ป.ธ.๓

สามเณรเอกลักษณ์

 

ศรีสุข

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๔๙๖

 

-

*

*

๑๕๒

ป.ธ.๓

พระปานแก้ว

ปภาโส

แก้วบัวดี

ทุ่งท่าเสา

บรรพตพิสัย

๔๙๗

 

-

-

*

๑๕๓

ป.ธ.๔

สามเณรประเวศน์

 

มาแก้ว

นครสวรรค์

เมือง

๑๓๗

*

-

 

 

๑๕๔

ป.ธ.๔

พระมหานิวัฒน์

ญาณวโร

ชื่นชม

คีรีวงศ์

เมือง

๑๓๘

-

*

 

 

๑๕๕

ป.ธ.๔

พระมหาชลธี

วิวชฺชรวํโส

อาจพงษา

บึงน้ำใส

เมือง

๑๓๙

-

*

 

 

๑๕๖

ป.ธ.๔

สามเณรสมบูรณ์

 

มิ่งเมือง

บึงน้ำใส

เมือง

๑๔๐

*

-

 

 

๑๕๗

ป.ธ.๔

สามเณรกิตติ

 

ทายัง

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๑๔๑

-

*

 

 

๑๕๘

ป.ธ.๔

พระครูนิทานสุตกิจ

อุตฺตโม

แสบงบาล

เก้าเลี้ยว

เก้าเลี้ยว

๑๔๒

-

*

 

 

๑๕๙

ป.ธ.๕

พระมหาบุญมี

นรเมธี

อินธิเดช

วรนาถบรรพต

เมือง

๑๐๘

*

-

 

 

๑๖๐

ป.ธ.๕

พระมหานิวัฒน์

ปริยตฺติเวที

สระทองล้อม

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๑๐๙

-

*

 

 

๑๖๑

ป.ธ.๕

สามเณรไพรัตน์

 

แก่นขาว

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๑๑๐

*

-

 

 

๑๖๒

ป.ธ.๕

สามเณรพีรพงษ์

 

สีสาคำ

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๑๑๑

*

-

 

 

๑๖๓

ป.ธ.๕

สามเณรธีระพงษ์

 

จันทะบุดดา

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๑๑๒

-

*

 

 

๑๖๔

ป.ธ.๕

สามเณรมงคลชัย

 

กรุดเงิน

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๑๑๓

*

-

 

 

๑๖๕

ป.ธ.๕

สามเณรธนพล

 

คนโทเงิน

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๑๑๔

*

-

 

 

๑๖๖

ป.ธ.๕

สามเณรมานพ

 

แสงสุข

ตากฟ้า

ตากฟ้า

๑๑๕

-

*

 

 

>>กองบาลีสนามหลวง http://www.infopali.net

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 08:16)

 

ถาม - ตอบ