English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

ข่าวการศึกษา
          เมื่อวันที่  ๒๒  มีนาคม  ๒๕๕๔  นายอินทพร  จั่นเอี่ยม  ผอ.พศจ.นครสวรรค์  ได้เชิญคณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา  ของจังหวัดนครสวรรค์ ทั้ง ๙  โรงเรียน  ร่วมประชุมเพื่อทำความเข้าใจและรับปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหาและเพื่อให้การดำเนินงานของโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน  ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดมีหน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนทางด้านวิชาการและงบประมาณ ทั้งนี้ คณะผู้บริหารได้มีมติให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการจัดประชุมเป็นประจำทุก ๒ เดือน/ครั้ง  โดยกำหนดการประชุมครั้งต่อไปในเป็นวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ 
 
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 02 เมษายน 2011 เวลา 06:35)

 

ถาม - ตอบ