English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ปีการศึกษา 2554

ข่าวการศึกษา
          นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ เปิดเผยว่า โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดนครสวรรค์ เปิดรับสมัครนักเรียนที่จะบวชเรียนต่อ ม.1 - ม.6 ในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ซึ่งในจังหวัดนครสวรรค์ มีโรงเรียนสังกัดสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ จำนวน 9 โรง  ผู้ปกครองที่ต้องการให้บุตรหลาน บวชเรียนต่อในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ท่านสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่โรงเรียน ตั้งแต่ 1 เมษายน 2554 เป็นต้นไป
 
 
โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา
1. โรงเรียนคีรีวงศ์วิทยา วัดคีรีวงศ์ อ.เมือง จ.นครสวรรค์   เปิดสอน ม.1 - ม.6 โทร 086 4415926, 089 8591511 http://www.kiriwong.ac.th
2. โรงเรียนบาลีเตรียมอุดมศึกษาวัดโพธาราม วัดโพธาราม อ.เมือง จ.นครสวรรค์  เปิดสอน ม.1 - ม.6  โทร 0 5621 2414 http://watphotharam.net/pusb
3. โรงเรียนวัดไทรเหนือวิทยา วัดไทรเหนือ ต.วัดไทร อ.เมือง จ.นครสวรรค์  เปิดสอน ม.1 - ม.6  โทร 0 5633 6473-4
4. โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดท่าพระเจริญพรต ต.บ้านมะเกลือ อ.เมือง เปิดสอน ม.1 - ม.3 โทร 0 5620 7211
5. โรงเรียนวัดหนองปลิงวิทยา วัดหนองปลิง ต.หนองปลิง อ.เมือง จ.นครสวรรค์  เปิดสอน ม.1 - ม.6 โทร 0 5632 6707
6. โรงเรียนศรีนภเขตวิทยา วัดตากฟ้า อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์  เปิดสอน ม.1 - ม.6  โทร 0 5624 2158
7. โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม วัดวาปีรัตนาราม อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ เปิดสอน ม.1 - ม.6  
8. โรงเรียนวัดโคกเดื่อวิทยา วัดโคกเดื่อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ เปิดสอน ม.1 - ม.6 โทร 085 7252800
9. โรงเรียนวัดส้มเสี้ยววิทยา วัดส้มเสี้ยว ต.ส้มเสี้ยว อ.บรรพตพิสัย จ.นครสวรรค์  เปิดสอน ม.1 - ม.3 โทร 0 5635 0321
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. เป็นพระภิกษุ สามเณร
2. เรียนต่อ ม.1 ต้องจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
3. เรียนต่อ ม.4 ต้องจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาทะเบียนบ้าน
2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ถ้ามี)
3. สำเนาหนังสือสุทธิพระภิกษุสามเณร
4. สำเนาวุฒิการศึกษา 

สอบถามข้อมูล
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์
กลุ่มพุทธศาสนศึกษาและการคณะสงฆ์
โทรศัพท์  ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๕, ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๖ โทรสาร ๐ ๕๖๘๐ ๓๕๙๗ (เวลาราชการ)
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 05 เมษายน 2011 เวลา 07:46)

 

ถาม - ตอบ