English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๔

ข่าวการศึกษา
            ด้วยคุรุสภาได้จัดให้มีการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ตั้งใจปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพจนสามารถเป็นแบบอย่าง เป็นที่เคารพยกย่องอย่างสูงของศิษย์และบุคคลทั่วไป สมกับเป็นปูชนียบุคคล ให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๔ ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับสัดส่วนผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จำนวน ๒ คน
            ในการนี้ กองพุทธศาสนศึกษา ได้จัดส่งแบบประวัติผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (ให้จัดทำเป็นรูปเล่มแสดงถึงการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพ ความหนาไม่เกิน ๖๐ หน้า) แบบสรุปผลการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” จึงขอความอนุเคราะห์ ให้แต่ละกลุ่มโรงเรียนโปรดดำเนินการตามประกาศและคัดเลือกครูคฤหัสถ์ จำนวน ๑ ท่าน ที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดและจัดส่งผลงานมาภายในวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ทั้งนี้ หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อคุณนันทวัน แสนบัวคำ นักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ โทรศัพท์ ๐๒ ๔๔๑๔๕๔๙ 
 
 
กองพุทธศาสนศึกษา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 09 เมษายน 2011 เวลา 17:29)

 

ถาม - ตอบ