English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ครม.เห็นชอบอนุมัติขึ้นนิตยภัต

ข่าวคณะสงฆ์

         เมื่อวันที่ ๑ มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.ต.สนั่น ขจรประศาสน์ รองนายกรัฐมนตรี ที่กำกับดูแลสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศ.) ได้ลงนามเห็นชอบนำเรื่องขึ้นเงินนิตยภัตให้กับพระสงฆ์ทั่วประเทศ ตามที่สำนักงานพระพุทธศาสนาฯ  เสนอเมื่อวันที่ ๒๙ ธ.ค. ๒๕๕๓ เพื่อนำเสนอคณะกรรมการกลั่นกรองเรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี พิจารณา โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาฯให้เหตุผลในการขอขึ้นเงินนิตยภัตว่า เนื่องจากอัตรานิตยภัตปัจจุบันตามที่ ครม.ให้ความเห็นชอบเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๙ นั้น  จนถึงขณะนี้ เป็นเวลากว่า ๕ ปี  แล้วที่ยังไม่มีการขอปรับเพิ่ม ประกอบกับภาวะเศรษฐกิจและค่าครองชีพของประชากรมีการปรับตัวขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระของพระสงฆ์ซึ่งต้องรับภาระค่าสาธารณูปโภคของวัด รวมทั้ง ค่าศาสนกิจอื่นๆ เห็นควรปรับอัตรานิตยภัตใหม่ โดยอ้างอิงตามดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปของกระทรวงพาณิชย์ ตั้งแต่ พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓ ซึ่งสูงขึ้นเฉลี่ยร้อยละ ๓.๑ ต่อปี คิดเป็นเงินเพื่อขอปรับเพิ่มอัตรานิตยภัต ๑๙๕,๕๗๒,๔๐๐ บาท จากเดิมที่อัตรานิตยภัตจะอยู่ที่ ๙๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 

           สำหรับอัตรานิตยภัตใหม่ต่อเดือนของพระสังฆาธิการ พระสมณศักดิ์ และเปรียญธรรม (ป.ธ.) ๙ ประโยค และพระเลขานุการ มีดังนี้ 

๑.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า ๓๗,๗๐๐ บาท 

๒.สมเด็จพระสังฆราช ๓๔,๒๐๐ บาท 

๓.ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ๓๐,๘๐๐ บาท

๔.สมเด็จพระราชาคณะ ๒๗,๔๐๐ บาท

๕.กรรมการมหาเถรสมาคม ๒๓,๙๐๐ บาท

๖.เจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ ๒๓,๙๐๐ บาท

๗.พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัณยบัฏ ๒๐,๕๐๐ บาท 

๘.เจ้าคณะภาค ๑๗,๑๐๐ บาท

๙.แม่กองบาลี ๑๗,๑๐๐ บาท 

๑๐.แม่กองธรรม ๑๗,๑๐๐ บาท 

๑๑.รองเจ้าคณะภาค ๑๓,๗๐๐ บาท

๑๒.เจ้าคณะจังหวัด ๑๐,๓๐๐ บาท 

๑๓.เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ๑๐,๓๐๐ บาท

๑๔.พระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นสัญญาบัตร ๑๓,๗๐๐ บาท 

๑๕.พระราชาคณะชั้นธรรม ๑๓,๗๐๐ บาท 

๑๖.พระราชาคณะชั้นเทพ ๑๐,๓๐๐ บาท 

๑๗.พระราชาคณะเจ้าคณะจังหวัด ๑๐,๓๐๐ บาท 

๑๘.พระราชาคณะชั้นราช ๖,๙๐๐ บาท 

๑๙.พระราชาคณะปลัดขวา ๕,๕๐๐ บาท 

๒๐.พระราชาคณะปลัดซ้าย ๕,๕๐๐ บาท 

๒๑.พระราชาคณะปลัดกลาง ๕,๕๐๐ บาท

๒๒.พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.๙ ประโยค ๕,๕๐๐ บาท 

๒๓.พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.๗-๘ ประโยค ๕,๒๐๐ บาท 

๒๔.พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.๕-๖ ประโยค ๔,๘๐๐ บาท

๒๕.พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ๔,๘๐๐ บาท

๒๖.พระราชาคณะชั้นสามัญ ป.ธ.๔/รองเจ้าคณะจังหวัด ๔,๕๐๐ บาท

๒๗.พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ๔,๕๐๐ บาท 

๒๘.พระราชาคณะชั้นสามัญป.ธ.๓ ได้ ๔,๑๐๐ บาท

๒๙.พระราชาคณะชั้นสามัญยก ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ๔,๑๐๐ บาท 

๓๐.พระราชาคณะชั้นสามัญยก (เจ้าคณะอำเภอ) ๔,๑๐๐ บาท

๓๑.พระราชาคณะชั้นสามัญ เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี ๔,๑๐๐ บาท 

๓๒.พระป.ธ.๙ ประโยค ๔,๑๐๐ บาท 

๓๓.พระคณาจารย์เอก ๔,๑๐๐ บาท

๓๔.พระราชาคณะชั้นสามัญยก ๓,๘๐๐ บาท

๓๕.พระครูปลัดชั้นเอกของสมเด็จพระราชาคณะ ๓,๘๐๐ บาท

๓๖.พระคณาจารย์โท ๓,๘๐๐ บาท

๓๗. พระราชาคณะชั้นสามัญยก/เจ้าคณะอำเภอชั้นพิเศษ ๓,๘๐๐ บาท 

๓๘. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก  ๓,๘๐๐  บาท 

๓๙. เลขานุการเจ้าคณะใหญ่หนต่างๆ (มหานิกาย/ธรรมยุต)  ๓,๘๐๐ บาท 

๔๐. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ๓,๔๐๐ บาท 

๔๑. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ๓,๔๐๐ บาท 

๔๒. พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ๓,๔๐๐ บาท

๔๓. พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นพิเศษ ๓,๔๐๐ บาท 

๔๔. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ๓,๔๐๐ บาท 

๔๕. เลขานุการเจ้าคณะภาค ๓,๔๐๐ บาท 

๔๖. พระครูปลัด  รองสมเด็จพระราชาคณะ ๓,๔๐๐ บาท 

๔๗. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอชั้นโท ๓,๑๐๐ บาท 

๔๘. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี ๓,๑๐๐ บาท

๔๙. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ๓,๑๐๐ บาท 

๕๐. พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ๓,๑๐๐ บาท

๕๑. พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นเอก ๓,๑๐๐ บาท

๕๒. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นเอก ๓,๑๐๐ บาท 

๕๓. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นเอก ๓,๑๐๐ บาท 

๕๔. เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๓,๑๐๐ บาท

๕๕. เลขานุการเจ้าคณะจังหวัด ๓,๑๐๐ บาท

๕๖. พระครูปลัดของเทียบรองสมเด็จพระราชาคณะ ๓,๑๐๐ บาท

๕๗. พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราช ชั้นเอก ๓,๑๐๐ บาท 

๕๘. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท ๒,๗๐๐ บาท

๕๙. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นโท ๒,๗๐๐ บาท

๖๐. พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ๒,๗๐๐ บาท 

๖๑. พระครูสัญญาบัตร เทียบเท่าผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นโท ๒,๗๐๐ บาท

๖๒. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นเอก ๒,๗๐๐ บาท 

๖๓. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสพระอารามหลวงชั้นตรี ๒,๗๐๐ บาท 

๖๔. พระครูฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชชั้นโท ๒,๗๐๐ บาท 

๖๕. พระครูปลัดของพระราชาคณะชั้นธรรม ๒,๗๐๐ บาท 

๖๖. เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัด ๒,๗๐๐ บาท 

๖๗. พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบลชั้นตรี ๒,๕๐๐ บาท 

๖๘. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ชั้นโท ๒,๕๐๐ บาท 

๖๙. เจ้าอธิการ ๒,๕๐๐ บาท

๗๐. พระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ชั้นตรี ๒,๒๐๐ บาท

๗๑. เลขานุการเจ้าคณะอำเภอ ๒,๒๐๐ บาท

๗๒. พระครูสัญญาบัตร รองเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ๑,๘๐๐ บาท

๗๓. พระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์  ๑,๘๐๐  บาท 

๗๔. เลขานุการรองเจ้าคณะอำเภอ ๑,๘๐๐ บาท

๗๕. พระอธิการ ๑,๘๐๐ บาท 

๗๖. เลขานุการเจ้าคณะตำบล ๑,๒๐๐ บาท

 

http://www.onab.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=4533:2011-04-21-13-58-47&catid=25:2008-09-16-16-33-35&Itemid=219

 

 

 

 

แก้ไขล่าสุด (วันเสาร์ที่ 23 เมษายน 2011 เวลา 07:12)

 

ถาม - ตอบ