English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม e – Citizen ๒๐๑๐ และโปรแกรม EIS

ข่าวการศึกษา
นายอินทพร  จั่นเอี่ยม  ผอ.พศจ.นครสวรรค์  เปิดเผยว่า สํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้อนุมัติโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม  e – Citizen ๒๐๑๐ และโปรแกรม EIS โดยมอบหมายให้สํานักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กลุ่มที่ ๖ รับผิดชอบดําเนินการจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรของโรงเรียนในกลุ่มที่ ๔ , ๕ และ ๖
 

ในการนี้ได้กําหนดจัดฝึกอบรม รุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๔ (หลักสูตร ๓ วัน) เป้าหมายผู้เข้ารับการอบรม ๑๓๔ รูป/คน  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง ตําบลชมพู อําเภอเมืองลําปาง จังหวัดลําปาง ประกอบด้วยนายทะเบียนของโรงเรียน นักวิชาการกลุ่มและผู้ประสานงานกลุ่มโรงเรียนที่รับผิดชอบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา  

 

แก้ไขล่าสุด (วันพฤหัสบดีที่ 09 มิถุนายน 2011 เวลา 13:07)

 

ถาม - ตอบ