English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

ข่าวคณะสงฆ์
พระราชสุตาภรณ์ รองเจ้าคณะภาค ๔ แจ้งว่า พระภิกษุผู้ต้องการเดินทางไปยังต่างประเทศ ต้องประกอบด้วยคุณสมบัติ ตามที่มหาเถรสมาคมกำหนดให้ทำหนังสือขออนุญาตตามแบบของคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. พร้อมแสดงหลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน เสนอขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เฉพาะภาคให้จัดส่งเอกสารทางไปรษณีย์แทนการเดินทางเข้ามาในกรุงเทพมหานคร จึงขอให้เจ้าคณะผู้ัปกครองทุกรูป ได้แจ้งพระภิกษุในเขตปกครองดำเนินการตามความประสงค์ข้างต้น
 

ถาม - ตอบ