English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วัดเก้าเลี้ยว

ทำเนียบวัด
วัดเก้าเลี้ยว ตั้งอยู่ ณ เลขที่ ๕๕ หมู่ ๑ ตำบลเก้าเลี้ยว อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย มีเนื้อที่ตั้งวัด ๒๕ ไร่ ๓ งาน ๙๗ ตารางวา
อาณาเขต มีกำแพงล้อมรอบ  ดังนี้
ทิศเหนือ            จดทางสาธารณประโยชน์
ทิศใต้                จดที่นายสุทธิ
ทิศตะวันออก      จดทางสาธารณะประโยชน์
ทิศตะวันตก        จดแม่น้ำปิง
  
    หลักฐานการสร้างวัด ประมาณ พุทธศักราช ๒๔๐๔ ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา วันที่ ๓๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๔๗๙ กว้าง ๔๐ เมตร ยาว ๘๐ เมตร ตามพระราชบัญญัติประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมา ในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๕๘ หน้าที่ ๔๙๓ พุทธศักราช ๒๔๗๙

เกียรติประวัติของวัดเก้าเลี้ยว
๑.พ.ศ.๒๕๓๐     เป็นวัดพัฒนาตัวอย่าง กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
๒.พ.ศ.๒๕๓๒     เป็นวัดพัฒนาตัวอย่างดีเด่น กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
๓.พ.ศ.๒๕๔๒    เป็นอุทยานการศึกษา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
๔.พ.ศ.๒๕๔๕    เป็นหน่วย อ.ป.ต. ดีเด่นระดับจังหวัด ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
๕.พ.ศ.๒๕๔๗    ได้รับพระราชทานเทียนพรรษาสิริกัลยาณิวัฒนมงคลและตาลปัตรมุกเทวะปัณณราช
๖.พ.ศ.๒๕๕๓    ได้รับเกียรติบัตรโครงการนครสวรรค์สวยสด ลดโลกร้อนจากสภาวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์
๗.พ.ศ.๒๕๕๓    ได้รับคัดเลือก เป็นหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่น เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี พุทธศักราช ๒๕๕๓ ตามประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้เข้ารับพัดและเกียรติบัตรฯ จากสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๓ ณ  วัดไร่ขิง  อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม
 
ประวัติความเป็นมา
   
วัดเก้าเลี้ยว (อดีตขึ้นกับอำเภอบรรพตพิสัย) จังหวัดนครสวรรค์ ที่ได้ชื่อ วัดเก้าเลี้ยวนี้ เพราะเรียกชื่อตามหมู่บ้าน ตามคำบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ เดิมทีมีประชาชนมาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยเป็นหมู่ และมีคนจีนตั้งบ้านเรือนปะปนอยู่เป็นจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นจีนไหหลำ  การประกอบอาชีพส่วนใหญ่จะทำไร่กล้วยไข่ และไร่อ้อย (อ้อยแดงหรืออ้อยขาไก่) ซึ่งสมัยนั้นการคมนาคมไม่สะดวก จะไปธุระที่ไหนๆ จะต้องเดินทางด้วยเท้าเป็นส่วนใหญ่ ยานพาหนะอย่างดีก็มีเรือสำปั้นบ้าง เรือแจวหรือเรือลาว เช่น จะไปตัวเมือง (ตลาดปากน้ำโพ) ตัวจังหวัดปัจจุบัน ตามคำบอกเล่าว่า ถ้านับจากปากน้ำโพถึงเก้าเลี้ยว จะได้เก้าคุ้งน้ำหรือนับจากเก้าเลี้ยวไปอำเภอบรรพตพิสัย (ส้มเสี้ยว) จะได้เก้าคุ้งน้ำพอดี   ชาวบ้านในสมัยนั้นจึงตั้งชื่อบ้านว่า บ้านเก้าเลี้ยว และวัดก็เรียกชื่อตามบ้านว่า  วัดเก้าเลี้ยว ตั้งแต่บัดนั้นมา
และจากหลักฐานการบันทึกจดหมายเหตุการณ์เสด็จประพาสต้นทางชลมารคของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ร.๕ พ.ศ.๒๔๔๙ พระองค์ได้ทรงแวะที่บ้านเก้าเลี้ยว มีประชาชนชาวไทยและชาวจีน ถวายการต้อนรับเป็นจำนวนมาก จากหลักฐานนี้แสดงว่า ชื่อบ้าน เก้าเลี้ยวมีมาก่อนหน้านี้แล้ว

ตั้งแต่ พ.ศ.๒๔๐๔ จนถึงปัจจุบัน มีพระมหาเถรานุเถระได้ทำนุบำรุงดูแลรักษา และเป็นเจ้าอาวาส ดังนี้
๑.พ.ศ.๒๔๐๔-๒๔๕๔     ไม่ทราบชื่อ
๒.พ.ศ.๒๔๕๔-๒๔๕๗     หลวงพ่อพุฒ
๓.พ.ศ.๒๔๕๗-๒๔๖๐      หลวงพ่อบุญ
๔.พ.ศ.๒๔๖๐-๒๔๖๑       หลวงพ่อขาว
๕.พ.ศ.๒๔๖๑-๒๔๖๓       หลวงพ่อหลง
๖.พ.ศ.๒๔๖๓-๒๔๖๕       พระอาจารย์รักษ์
๗.พ.ศ.๒๔๖๕-๒๔๗๖      พระอาจารย์เจริญ
๘.พ.ศ.๒๔๗๖-๒๔๘๗     พระครูนิติธรรมคุตต์  (หลวงพ่อฉ่ำ)
๙.พ.ศ.๒๔๘๗-๒๕๑๒      พระครูนิติธรรมคุต  (สุพิน)
๑๐.พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๔๕    พระครูนิติธรรมคุณ  (ธีรนันท์)
๑๑.พ.ศ.๒๕๔๖-ปัจจุบัน    พระครูนิมิตธรรมสาร  (สมพร)

การบริหารการปกครองวัด
๑.พระครูนิมิตธรรมสาร  ดำรงตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว, เจ้าคณะตำบลหนองเต่า
๒.พระครูนิวิฐสังฆกิจ  ดำรงตำแหน่งรองเจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว, เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว
๓.พระปลัดอนุสรณ์ กลฺยาณธมฺโม ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว, เลขานุการเจ้าคณะ อำเภอเก้าเลี้ยว
๔.พระครูนิทานสุตกิจ  ดำรงตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเก้าเลี้ยว, เลขานุการเจ้าคณะตำบลหนองเต่า

การจัดการศึกษา
๑.เปิดการเรียนการสอน แผนกนักธรรม ชั้นตรี, โท, เอก
๒.แผนกธรรมศึกษา ชั้นตรี, โท, เอก
๓.แผนกบาลี  เปิดสอนชั้นไวยากรณ์  และชั้นประโยค ๑-๒

การจัดการเผยแผ่
๑.จัดตั้งสถานีวิทยุชุมชนภายในวัดเก้าเลี้ยว ระบบเอฟ เอม คลื่น ๑๐๒.๗๕ เผยแผ่พระพุทธศาสนาตลอดวัน 
๒.จัดพิมพ์วารสารธรรมะราย  ๒  เดือน  แจกฟรีแก่ประชาชน

การสาธารณสงเคราะห์
๑.สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลเก้าเลี้ยว
๒.จัดตั้งกองทุนหีบศพแก่ผู้เสียชีวิต
 
 

ถาม - ตอบ

วัดนครสวรรค์ วัดโพธาราม วัดวรนาถบรรพต วัดตากฟ้า วัดคีรีวงศ์