English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ชี้พระ-เณรอ่านเขียนภาษาไทยอ่อน ระบุข้อสอบปรนัยเป็นเหตุ

ข่าวการศึกษา
พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงการใช้ภาษาไทยของประชาชนนั้น ในส่วนของมจร.ได้ดำเนินการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการอ่านเขียนภาษาไทยของพระสงฆ์ สามเณร
 
พบว่า ปัจจุบันมีพระสงฆ์ สามเณร เป็นจำนวนมาก อ่าน เขียน ภาษาไทยไม่คล่อง โดยเฉพาะพระสงฆ์ สามเณรที่อยู่ในส่วนภูมิภาค เนื่องจากเรียนจบมาในชั้นประถมศึกษา หรือบางคนไม่ได้เรียนหนังสือ สาเหตุมาจากครอบครัวเห็นว่า ศึกษาทางโลกไม่ไหว จึงให้มาบวชเพื่อศึกษาทางธรรม ส่งผลให้พระสงฆ์ สามเณร ที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาบางส่วนอ่านเขียนไม่คล่อง ในขณะเดียวกัน สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่ง คือ โรงเรียนทั่วไปมักจะออกข้อสอบแบบปรนัย หรือแบบกากบาท ทำให้เด็กไม่สามารถเขียนบรรยายโดยใช้ภาษาไทยอย่างถูกต้องได้ เพราะชินกับการกากบาททำให้ไม่ได้ฝึกทักษะการเขียน 

อธิการบดีมจร.กล่าวต่อว่า การแก้ปัญหาดังกล่าว มจร.และคณะสงฆ์ จะเร่งส่งเสริมให้พระสงฆ์ สามเณร อ่านเขียนภาษาไทยให้คล่อง โดยใช้วิธีการออกข้อสอบแบบอัตนัย หรือการให้เขียนบรรยาย ซึ่งข้อสอบของพระสงฆ์ สามเณร ส่วนใหญ่จะต้องเขียนบรรยาย ดังนั้น หากพระสงฆ์ สามเณร รูปใดอ่านเขียนไม่คล่องก็จะไม่สามารถทำข้อสอบแบบเขียนบรรยายได้ ส่วนการคัดกรองว่าพระสงฆ์ สามเณรรูปใดอ่านเขียนได้คล่องหรือไม่คล่องนั้น ก็ต้องมีการคัดกรองกันตั้งแต่ก่อนบวช หากอ่านเขียนไม่ได้เลยก็ต้องให้วัดนั้นทำหน้าที่สอนอ่าน เขียนภาษาไทยให้คล่อง เพื่อจะได้มาเรียนภาษาบาลีอีกทอดหนึ่ง หากอ่านเขียนไม่ได้ การเรียนบาลีก็ประสบปัญหา 

"เมื่อพระสงฆ์ สามเณรอ่านเขียนไม่คล่องก็จะส่งผลต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ทำให้พุทธศาสนิกชนไม่เข้าใจหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาด้วย เมื่อพระสงฆ์ สามเณรอ่านเขียนภาษาไทยคล่อง ก็จะทำให้อ่านเขียนบาลีดีตามไปด้วย การเผยแผ่หลักธรรมก็จะเกิดประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม อาตมาอยากฝากถึงสถาบันการศึกษาทุกแห่ง การใช้ข้อสอบแบบปรนัย หรือกากบาท จะทำให้เด็กเขียนหนังสือไม่เป็น ควรที่จะเพิ่มข้อสอบแบบเขียนบรรยายให้มากขึ้น จะทำให้เด็กได้ใช้ความคิดและฝึกกระบวนการเรียบเรียงภาษา จะส่งผลให้การอ่านเขียนภาษาไทยดีขึ้นตามไปด้วย" พระธรรมโกศาจารย์ระบุ
 
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 05 สิงหาคม 2011 เวลา 07:36)

 

ถาม - ตอบ