English French German Italian Portuguese Russian Spanish

กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

ข่าวการศึกษา
นายนพรัตน์  เบญจวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ กล่าวว่า  ในการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๒๐/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๔ ได้มีมติเห็นชอบกำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ พร้อมกันทั่วราชอาณาจักร ตามที่สำนักงานแม่กองธรรมสนามหลวง ได้นำเสนอ ดังนี้
 
๑. นักธรรมชั้นตรี กำหนดสอบวันที่ ๖ – ๗ – ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๕๔ ตรงกับวันพฤหัสบดี – ศุกร์ – เสาร์ – อาทิตย์ ขึ้น ๙ – ๑๐ – ๑๑ – ๑๒ ค่ำ เดือน ๑๑ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง

๒. นักธรรมชั้นโท - เอก กำหนดสอบวันที่ ๑๒ – ๑๓ – ๑๔ – ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ตรงกับวันเสาร์ – อาทิตย์ – จันทร์ – อังคาร  แรม ๒ – ๓ – ๔ – ๕ ค่ำ เดือน ๑๒ รวมสอบ ๔ วัน ๆ ละ ๑ วิชา เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น. ทั้ง ๔ วัน ให้เวลาวิชาละ ๓ ชั่วโมง

๓. ธรรมศึกษาทุกชั้น กำหนดสอบวันพุธที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ตรงกับแรม ๖ ค่ำ       เดือน ๑๒ สอบ ๑ วัน  โดยในภาคเช้า สอบวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม เริ่มสอบ เวลา ๐๘.๓๐ น.ให้เวลา ๓ ชั่วโมง  ภาคบ่ายสอบวิชาธรรม วิชาพุทธ และวิชาวินัย ให้วิชาละ ๕๐ นาที เริ่มสอบเวลา ๑๓.๐๐ น.

อนึ่ง ปัญหาสอบธรรม นักธรรมทุกชั้นคงสอบแบบอัตนัยทุกวิชาเหมือนปีที่ผ่านมา  ส่วนธรรมศึกษาทุกชั้นยังคงสอบแบบปรนัยทุกวิชา ยกเว้นวิชาเรียงความแก้กระทู้ธรรม คงสอบแบบอัตนัยอย่างเดิม
 

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2011 เวลา 17:51)

 

ถาม - ตอบ