English French German Italian Portuguese Russian Spanish

สร้างอัตลักษณ์"ร.ร.การกุศลฯ" ถือศีล5-สวดมนต์ไหว้พระ-ทำบุญตักบาตร

ข่าวการศึกษา
พระราชพุทธิวราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกวิศราราม จ.ลพบุรี ผู้จัดการและผอ.โรงเรียนวินิตศึกษา ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในฐานะประธานกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการเสริมสร้างศีลธรรม และพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาระหว่างกลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนา ณ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ วัดสระเกศ การลงนามดังกล่าวเพื่อต้องการสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนการกุศลของวัด รวมทั้งเพื่อเสริมสร้างศีลธรรมและพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดขึ้นแก่ผู้บริหาร ครู และนักเรียน เพื่อเป็นแบบอย่างพุทธมามกะที่ดี 

สำหรับบันทึกข้อตกลงนี้จะกำหนดให้กลุ่มโรงเรียนการกุศลของวัด จะต้องให้ผู้บริหาร ครู นักเรียน ดำรงตนอยู่ในศีล 5 ทำบุญตักบาตรเป็นประจำ สวดมนต์ ไหว้พระทุกวัน อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง มีการฝึกปฏิบัติธรรม อีกทั้งจะต้องมีการส่งเสริมให้ศึกษาและเข้าสอบธรรมศึกษาให้ได้ถึงระดับธรรมศึกษาชั้นเอก วันพระทั้งผู้บริหาร ครู นักเรียนต้องแต่งชุดขาวทั้งโรงเรียนด้วย 

ปัจจุบันมีโรงเรียนการกุศลของวัดอยู่ทั่วประเทศ 104 แห่ง เริ่มดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงดังกล่าวในปีการศึกษา 2555 เพื่อเป็นการสร้างอัตลักษณ์ให้เกิดขึ้นกับโรงเรียนการกุศลของวัดต่อไป สำหรับโรงเรียนการกุศลของวัดเป็นโรงเรียนเอกชนตามมาตรา 15 (1) พ.ร.บ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2525 ที่วัดในพระพุทธศาสนาได้รับอนุญาตให้เป็นผู้รับใบอนุญาตและจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด
 
 

ถาม - ตอบ