English French German Italian Portuguese Russian Spanish

หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ
หลักเกณฑ์การขอมีบัตรประจำตัวพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

๑.     บุคคลผู้มีสิทธิ

-   สำหรับกรณีโรงเรียน ได้แก่ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ครู บุคลากรทางการศึกษา

-   สำหรับสำนักงานกลุ่มโรงเรียน ได้แก่ ประธานกลุ่มโรงเรียน รองประธานกลุ่ม เลขานุการกลุ่ม นักวิชาการกลุ่มผู้ประสานงานกลุ่ม

* (ที่ได้รับการแต่งตั้งตามระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๖ ก่อนวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๓)

 

๒.     ผู้มีอำนาจลงนาม

๒.๑ ในส่วนกลาง ให้ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษาเป็นผู้ลงนาม

๒.๒ ในส่วนภูมิภาค ให้ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

๓.     หลักฐานที่ใช้ในการขอมีบัตรประจำตัว

๓.๑ คำขอมีบัตรประจำตัว  ๑ ฉบับ (ตามตัวอย่าง)

๓.๒รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด ๓ × ๔ ซ.ม. ถ่ายไม่เกิน ๖เดือน ก่อนวันยื่นคำขอ

       กรณีคฤหัสถ์

       -  แต่งกายด้วยเครื่องแบบพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

       -  แนบหลักฐาน/เอกสาร ดังนี้

                    •  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน ๑ ฉบับ

                    •  สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน ๑ ฉบับ

                    •  สำเนาใบแต่งตั้งให้เป็นครูหรือบุคลากร จำนวน ๑ ฉบับ

                    •  สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ กรณีเป็นครูสอน จำนวน ๑ ฉบับ

กรณีพระภิกษุ

          แนบหลักฐาน/เอกสาร ดังนี้

          •  สำเนาหนังสือสุทธิ จำนวน ๑ ฉบับ

          •  สำเนาใบแต่งตั้ง จำนวน ๑ ฉบับ

หมายเหตุ        เครื่องแบบพนักงานศาสนการด้านการศึกษา

    - สำหรับครูและบุคลากรที่มีวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ให้แต่งกายโดยเทียบเคียงกับพนักงานศาสนการ  ประเภทวิชาการ  ระดับปฏิบัติการ

     - สำหรับครูและบุคลากรที่มีวุฒิต่ำกว่าปริญญาตรี ให้แต่งกายโดยเทียบเคียงกับพนักงานศาสนการ ประเภททั่วไป  ระดับปฏิบัติงาน

 

 

ส่วนการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญ

                                                                                                                                    กองพุทธศาสนศึกษา

                                                                                                                                    โทร. ๐ ๒๔๔๖ ๘๒๓๙ – ๔๐

                                                                                                                                     โทรสาร ๐ ๒๔๔๖ ๘๒๓๖  
 

ถาม - ตอบ