English French German Italian Portuguese Russian Spanish

แข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ระดับประเทศ ครั้งที่ ๑๐ ปีการศึกษา ๒๕๖๑

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ ขึ้น ๗ ค่ำ เดือนยี่ เวลา ๑๔.๐๐ น.สมเด็จพระวันรัต กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานกรรมการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกสามัญ ได้รับมอบหมายจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะวิชาการโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม "๔๗ ปี วิถีปริยัติ ศรัทธาก้าวไกล น้อมใจจิตอาสา" นายสมชาย เสียงหลาย ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นผู้ถวายรายงาน พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พร้อมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดจากทั่วประเทศ ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติในส่วนกลาง ร่วมงานพร้อมเพรียงกัน มีผู้ร่วมงานและสามเณรเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ จำนวน ๒,๐๐๐ รูป/คน แนวทางการจัดการแข่งขันยึดตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ครบถ้วนทุกกลุ่มสาระ คือภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและกิจกรรมพัฒนาทักษะผู้เรียน นอกจากนี้ยังการจัดนิทรรศการของกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม ทุกกลุ่มมาแสดงให้ชมตลอดงาน ในการนี้ สมเด็จพระวันรัต ท่านที่ปรึกษารัฐมนตรี ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และคณะได้เยี่ยมชมนิทรรศการทุกกลุ่มโรงเรียน ในเวลา ๑๖.๐๐ น.ณ บริเวณสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานมอบถ้วยรางวัลให้ผู้ชนะเลิศในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสามัคคีของข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติทั้งส่วนกลางและภูมิภาค พร้อมอวยพรปีใหม่ ให้ขวัญกำลังใจในการทำงาน และรับประทานอาหารร่วมกัน

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 15 มกราคม 2019 เวลา 09:17)

 

ถาม - ตอบ