English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พศจ.นครสวรรค์ เข้ารับประกาศนียบัตรธรรมศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ตรงกับ ขึ้น ๑๐ ค่ำ เดือน ๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หอประชุมพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พระพรหมมุนี กรรมการมหาเถรสมาคม เป็นประธานมอบใบประกาศนียบัตรให้ข้าราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ผู้ผ่านการสอบธรรมศึกษา ระดับชั้น ตรี โท เอก ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ มีผู้สอบได้ดังต่อไปนี้ ระดับนักธรรมชั้นตรี น.ส. ภัทรวดี ภู่ประเสริฐ ระดับนักธรรมชั้น โท นายมาโนช เลาธนไพบูลย์ นายวันเฉลิม ฮกชุน และนางสาย สายฝน วะรินทร์ ระดับนักธรรมชั้นเอก นางจรรยา รัตนเลขา นายวิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ นายวรวิชญ์ เนื้อไม้ และ นายพีรพงษ์ ตลับทอง รวมผู้สอบได้ทุกระดับชั้น ของนครสวรรค์ จำนวน ๘ คน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ เชิญชวนข้าราชการให้เรียนและสอบธรรมศึกษาทุกปี ได้รับความสนใจ ให้ความร่วมมือจากข้าราชการ ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจทำงาน พร้อมศึกษาหลักธรรมเพื่อนำไปปฏิบัติ ให้เกิดความสอดคล้องกลมกลืนในการทำงาน ทำให้การประสานงานคณะสงฆ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีการประชาสัมพันธ์ให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชน มาสนใจสมัครเรียนและสอบเพื่อนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติ ให้เกิดความสุขสงบเป็นสังคมคุณธรรม.

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ ข่าว/ภาพ

 

ถาม - ตอบ