English French German Italian Portuguese Russian Spanish

นครสวรรค์จัดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ตรงกับขึ้น 11 ต่ำ เดือน 7 สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 6 วัดศรีกัลยาณนิคม ต.วังซ่าน อ.แม่วงก์ จ.นครสวรรค์ ได้จัดโครงการ “หนึ่งใจ...ให้ธรรมะ” ซึ่งเป็นโครงการในพระดำริของ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกที่ดีงาม สามารถใช้ชีวิตหรือทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างปกติสุข การจัดกิจกรรมครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระครูนิคมภัทรกิจ รองเจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดนครสวรรค์ แห่งที่ 6 เป็นประธานเปิดให้โอวาท และมีนางสาวชญาดา หวลหอม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังชุมพร เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ นายวันเฉลิม ฮกชุน นักวิชาการศาสนาชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์กล่าวถวายรายงาน โดยกำหนดจัดอบรมในระห่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562 มีเยาวชนเข้ารับการอบรม เป้าหมายจำนวน 650 คน

ภาพ สุขจิต มาสุวรรณ / ข่าว วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

 

ถาม - ตอบ