English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์ เจริญพระพุทธมนต์วันประสูติสมเด็จพระสังฆราชฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธที่ 26 มิถุนายน 2562 ตรงกับวันแรม 9 ค่ำ เดือน 7 เวลา 16.00 น. ณ พระอุโบสถวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบหมายให้พระราชรัตนเวที รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานสงฆ์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้เกียรติมาเป็นประธาน พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันครบรอบวันประสูติ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก องค์ที่ 20 มีหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือน ครู ร่วมพิธี จำนวนมาก สมเด็จพระสังฆราชจากอดีต ถึงปัจจุบัน ดังนี้ 1.สมเด็จพระสังฆราบ(ศรี) วัดระฆังโฆสิตาราม ดำรงตำแหน่ง 12 พรรษา 2.สมเด็จพระสังฆราช(สุก)วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ดำรงตำแหน่ง 23 พรรษา 3.สมเด็จพระสังฆราช(มี)วัดมหาธาตุยวราชรังสฤษดิ์ ดำรงตำแหน่ง 4 พรรษา 4.สมเด็จพระสังฆราช(สุก)วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ดำรงตำแหน่ง 3 พรรษา 5.สมเด็จพระสังฆราช(ด่อน)วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ดำรงตำแหน่ง 20 พรรษา 6.สมเด็จพระสังฆราช(นาค)วัดราชบูรณะ(วัดเลียบ)ดำรงตำแหน่ง 6 พรรษา 7.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรมานุชิตชิโนรส วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ดำรงตำแหน่ง 2 พรรษา 8.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวริยาลงกรณ์ วัดบวรนิเวศวิหาร ดำรงตำแหน่ง 10 เดือน 9.สมเด็จพระสังฆราช(สา ป.ธ.9)วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมาราม ดำรงตำแหน่ง 6 พรรษา 10.สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส วัดบวรนิเวศวิหาร ดำรงตำแหน่ง 11 พรรษา 11.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์(หม่อมเจ้าราชวงศ์ ป.ธ.5)วัดราชบพิธ ดำรงตำแหน่ง 16 พรรษา 12.สมเด็จพระสังฆราช(แพ ป.ธ.5)วัดสุทัศนเทพวราราม ดำรงตำแหน่ง 6 พรรษา 13.สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์(ม.ร.ว.ชื่น ป.ธ.7)วัดบวรนิเวศวิหาร ดำรงตำแหน่ง 14 พรรษา 14.สมเด็จพระสังฆราช(ปลด ป.ธ.9)วัดเบญจมบพิตร ดำรงตำแหน่ง 2 พรรษา 15.สมเด็จพระสังฆราช(อยู่ ป.ธ.9)วัดสระเกศ ดำรงตำแหน่ง 2 พรรษา 16.สมเด็จพระสังฆราช (จวน ป.ธ.9)วัดมกุฏกษัตริยาราม ดำรงตำแหน่ง 7 พรรษา 17.สมเด็จพระสังฆราช(ปุ่น ป.ธ.6)วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ดำรงตำแหน่ง พรรษาเศษ 18.สมเด็จพระสังฆราช(วาสน์ ป.ธ.4)วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ดำรงตำแหน่ง 14 พรรษา 19.สมเด็จพระสังฆราช(เจริญ ป.ธ.9)วัดบวรนิเวศวิหาร ดำรงตำแหน่ง 24 พรรษา และมีพระชนมายุยืนยาวมากที่สุด 100 ปี และปัจจุบัน คือองค์ที่ 20 ดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2560

วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ /ข่าว

สุขจิต มาสุวรรณ /ภาพ

 

ถาม - ตอบ