English French German Italian Portuguese Russian Spanish

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลฯ จ.นครสวรรค์ สิงหาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพุธ ที่ 28 สิงหาคม 2562 แรม 13 ค่ำ เดือน 9 เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวาย พระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มจร.วิทยาเขตนครสวรรค์ พุทธอุทยานนครสวรรค์ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ เป็น ประธานสงฆ์ เริ่มต้น ประธานฝ่ายฆราวาส จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะ จากนั้นคณะสงฆ์จากทุกอำเภอ รองผู้ว่าราชการจังหวัด (นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร) หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พลเรือนและประชาชนเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกันต่อด้วยการเจริญจิตภาวนา มีคหบดี เลี้ยงอาหาร น้ำดื่มผู้มาร่วมงาน จัดเช่นนี้เป็นประจำทุกวันที่ 28 ของเดือน ตามมติมหาเถรสมาคม ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนมาร่วมสวดมนต์โดยพร้อมเพรียงกัน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวและ ฝ่ายศาสนพิธี พิธีกร ดร.สุพรต บุญอ่อน งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ & ภาณุพงษ์ เพ็งสมญา

เรียบเรียง : พีรพงษ์ ตลับทอง

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ