English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ (ธ) ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน 2562 ขึ้น 14 ค่ำ เดือน 10 เวลา 13.00 น.ณ วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ พระราชมงคลดิลก รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะสงฆ์ ประกอบด้วยเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ จำนวน 50 รูป โดยมีพระเถระผู้ใหญ่ร่วมประชุม ดังนี้ พระธรรมปราโมกข์ เจ้าอาวาสวัดราชผาติการาม พระเทพมงคลโสภณ เจ้าคณะจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระมหานายก ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร การประชุมครั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการแนะนำผู้รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ มอบนโยบายการทำงาน ในการนี้
นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ และข้าราชการ ถวายการต้อนรับ อำนวยความสะดวก และร่วมประชุมรับนโยบายการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์ให้บรรลุเป้าหมายตามแผนการดำเนินงานฯ และจะมีการประชุม 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง เพื่อติดตามงานฯ
ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์
ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ & วโรดม ตรีรัตนฐากูร
เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ