English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ประชุมคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ การบริหารกิจการคณะสงฆ์(ธ)

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 แรม 14 ค่ำ เดือน 10 เวลา 13.00 น.ณ วัดพุทธมงคลนิมิต อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ พระราชมงคลดิลก รักษาการเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะสงฆ์ ประกอบด้วยเจ้าอาวาส หัวหน้าที่พักสงฆ์ จำนวน 50 รูป/คน โดยมี พระสังฆาธิการ ไวยาวัจกร ร่วมประชุม การประชุม เพื่อขับเคลื่อนงานคณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ เป็นการ มอบนโยบายการทำงาน ในการนี้ นายสมเกียรติ เกิดอินทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุม เรื่องที่ประชุม เช่น การจัดการระเบียบวัดพุทธมงคลนิมิต การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบนักธรรมตรี การจัดหาพระช่วยสอนสอบธรรมสนามหลวง การตั้งคำสั่งเตรียมงานพระราชทานเพลิงศพ พระเทพมงคลสุธี (อดีตเจ้าอาวาส) เรื่องการตั้งกองทุนพระสังฆาธิการ และเรื่องอื่นๆ เพื่อขับเคลื่อนงานกิจการคณะสงฆ์ ทั้ง 6 ด้าน การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย การประชุมคณะสงฆ์นั้น สอดคล้องกับหลักธรรมประการหนึ่งตือ หลักอปริหานิยธรรม 7 เป็นธรรมอันไม่เป็นที่ตั้งแห่งความเสื่อม เป็นไปเพื่อความเจริญฝ่ายเดียวสำหรับภิกษุทั้งหลาย มีด้วยกัน 7 ประการดังนี้ 1. หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ 2. พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม พร้อมเพรียงกันทำกิจที่สงฆ์จะต้องทำ 3. ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายตามที่พระองค์ทรงบัญญัติไว้ 4. ภิกษุเหล่าใดเป็นผู้ใหญ่ เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก เคารพนับถือภิกษุเหล่านั้น เห็นถ้อยคำของท่านว่าเป็นสิ่งอันควรรับฟัง 5. ไม่ลุอำนาจตัณหาคือความอยากที่เกิดขึ้น 6. ยินดีในเสนาสนะป่า 7. ตั้งสติระลึกไว้ในใจว่า เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงาม ซึ่งยังไม่มา ขอให้มา ที่มาแล้ว ขอให้อยู่ผาสุก

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ

เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ