English French German Italian Portuguese Russian Spanish

โครงการทอดผ้าป่าทุนเล่าเรียนหลวง จังหวัดนครสวรรค์ ประจำปี 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม 2562 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 เวลา 13.30 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมด้วย นางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตรและนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการทหาร ตำรวจ พลเรือน พร้อมประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยมี พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ เป็นองค์พิจารณาผ้าป่า ณ วัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ ความตอนหนึ่งในการเทศนา "ไปไม่กลับ คือเวลาที่หมุนเวียนผ่านไป หลับไม่ตื่น คือความหลงใหลทั้งปวง ฟื้นไม่มี สังขารที่ร่วงโรยไม่คืนมา หนีไม่พ้น คือความตาย ให้ทุกคนตั้งมั่น หมั่นทำความดี เพื่อประโยชน์ในภพนี้และภพหน้า" กองทุนเล่าเรียนหลวง นั้น พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อครั้ง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 76 พรรษา 5 ธันวาคม 2546 ได้ทรงกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งกองทุนนี้เมื่อ 5 กุมภาพันธ์ 2547 พร้อมพระราชทานทุนปฐมฤกษ์จำนวนหนึ่งให้เมื่อ 21 พฤษภาคม 2547 พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโครงการกองทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยขึ้น เพื่อสนับสนุนพระภิกษุและสามเณรให้มีโอกาสศึกษาพระพุทธศาสนาขั้นสูงจากสถาบันพุทธศาสนาในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย และ กองบาลีสนามหลวง เริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา ซึ่งโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย มีที่ทำการอยู่ที่สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี สำนักราชเลขาธิการ ทำเนียบองคมนตรี พระราชอุทยานสราญรมย์ กรุงเทพมหานคร

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ

เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ