English French German Italian Portuguese Russian Spanish

วันชาติ วันพ่อ วันพระราชสมภพ ร.9 และวันดินโลก

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 5 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. ณ ศาลาประชาคม ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และวันพ่อแห่งชาติ พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการฝ่ายตุลาการ อัยการ ทหาร ตำรวจ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และประชาชนชาวนครสวรรค์ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ยังมีพระมหากรุณาธิคุณ ทรงบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้พสกนิกรถ้วนหน้า จึงถือเป็น "พ่อแห่งชาติ" ของพสกนิกรชาวไทยทุกคน ที่อาณาประชาราษฎร์เทิดทูนด้วยความจงรักภักดี สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และยึดมั่นในการเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท วัตถุประสงค์ของการจัดงานวันพ่อแห่งชาติ คือ เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อเทิดทูนพระคุณของพ่อ และยกย่องบทบาทของพ่อที่มีต่อครอบครัวและสังคม เพื่อให้ลูกได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อพ่อ เพื่อให้ผู้เป็นพ่อตระหนักในหน้าที่และความรับผิดชอบของตน เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับพ่อ และลูกที่ปฏิบัติหน้าที่ของตนได้เป็นอย่างดีสมควรแก่การยกย่องของสังคม และเพื่อรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาติไทยให้คงอยู่ต่อไป

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์

ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ