English French German Italian Portuguese Russian Spanish

จังหวัดนครสวรรค์จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล 9 ธันวาคม 2562

ข่าวประชาสัมพันธ์

นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ ณ อาคารหอประชุมมหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยภาครัฐและเอกชน นักเรียน นักศึกษาและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน จำนวนกว่า 500 คนเข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดนครสวรรค์ จัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลประเทศไทย มีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน การถ่ายทอดสัญญาณจากส่วนกลาง พิธีมอบเกียรติบัตรหน่วยงานรัฐที่มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2562 ในระดับA พิธีมอบเกียรติบัตรให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องส่งเสริมการต่อต้านงานด้านป้องกันการทุจริต ได้แก่ โค้ชชมรมสตรองจิตพอเพียงต้านทุจริตจังหวัดนครสวรรค์ การแสดงภายใต้ แนวคิดคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต การแสดงละครเวทีเรื่องไม่ทนต่อการทุจริตร การจัดนิทรรศการภายใต้หัวข้อคนไทยไม่ทนต่อการทุจริต และการขายผลิตภัณฑ์สินค้าตามแนวคิดความซื่อสัตย์บนพื้นฐานของความพอเพียง สำหรับแนวคิดในการดำเนินกิจกรรมอยู่ภายใต้แนวคิดภายใต้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต” ถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องบอกว่าการทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้และน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิต รวมทั้งการสร้างความร่วมมือกับภาคีการขายทุกภาคส่วนในการร่วมกันต่อต้านทุจริตตามแนวทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม

ข่าว : วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์

เรียบเรียง : สมเกียรติ เกิดอินทร์

ภาพ : สุขจิต มาสุวรรณ

แหล่งที่มา : สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์

 

ถาม - ตอบ