English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ผู้ว่าฯ นครสวรรค์ นำประชาชนร่วมพิธีเวียนเทียนวันมาฆะบูชา 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายสงฆ์ นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ประธานฝ่ายฆราวาส ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และเปิดกรวยถวายสักการะ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนา จากนั้น ประธานทั้งฝ่ายสงฆ์ และฝ่ายฆราวาส นำคณะสงฆ์ หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนเวียนเทียนโดยพร้อมเพียงกัน ณ วัดนครสวรรค์ (พระอารามหลวง) เนื่องในวันมาฆบูชา ซึ่งตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 3 ของทุกปี พุทธศาสนิกชนจะจัดกิจกรรมเข้าวัด เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อให้คนไทยได้ระลึกถึงคุณพระศรีรัตนตรัย ได้แก่ คุณพระพุทธ คุณพระธรรม คุณพระสงฆ์ วันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์อันเป็นหลักการของพระพุทธศาสนา เป็นครั้งแรกและครั้งเดียวเท่านั้น ในท่ามกลางพระอริยสงฆ์ จำนวน 1,250 รูป นอกจากนี้วัดพระอารามหลวงในจังหวัดนครสวรรค์ ได้แก่ วัดตากฟ้า พระอารามหลวง, วัดวรนารถบรรพต พระอารามหลวง และ วัดโพธารามพระอารามหลวง และ ในวัดอื่นๆ ก็จัดกิจกรรมเวียนเทียนเช่นเดียวกัน

ข่าว, วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์, ศิวพร สนนิ่ม, พีรพงษ์ ตลับทอง และวันเฉลิม ฮกชุน

ภาพ, ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติรัตน์ ทองเที่ยงฐิติวุฒิ, สุภาวดี สีลิพิน และวรวิชญ์ เนื้อไม้

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2020 เวลา 17:22)

 

ถาม - ตอบ