ข่าวการศึกษา

ผลสอบธรรมสนามหลวง ส่วนภูมิภาค (มหานิกาย) พุทธศักราช ๒๕๕๕
นักธรรมชั้นตรี
คณะจังหวัดนครสวรรค์
ส่งเข้าสอบ ๒,๓๗๐ รูป ขาดสอบ ๓๕๑ รูป คงสอบ ๒,๐๑๙ รูป สอบได้ ๑,๕๘๔ รูป สอบตก ๔๓๕ รูป

 

ที่

ชื่อ

ฉายา

นามสกุล

อายุ

พ.

สังกัดวัด

อำเภอ

1.

พระสามารถ

สิริภทฺโท

เชาว์ปรีชา

65

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

2.

พระสุรินทร์

ปภสฺสโร

บัวภิบาล

61

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

3.

พระจีรศักดิ์

จีรสกฺโก

เชื่อมสุข

31

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

4.

พระพรเทพ

วรสกฺโก

วิโรจน์ศรีศักดิ์

26

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

5.

พระทศพร

ทสวโร

สุริยเสนีย์

25

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

6.

พระจันทอง

สิทฺธิธมฺโม

24

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

7.

พระวุทธ

สุเมโธ

ทองมั่น

23

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

8.

พระวงศ์พัทธ์

อภิญาโณ

ทองยิ่ง

22

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

9.

พระปริวัตร

อาภากโร

เกตุดำ

21

1

นครสวรรค์

เมืองฯ

10.

สามเณรนพดล

ชื่นเกษร

18

นครสวรรค์

เมืองฯ

11.

สามเณรตรีเพชร

ห้อยประเวช

15

นครสวรรค์

เมืองฯ

12.

สามเณรพศุตม์

อาจธานี

14

นครสวรรค์

เมืองฯ

13.

สามเณรศตวรรษ

เล็กกระจ่าง

13

นครสวรรค์

เมืองฯ

14.

สามเณรพลวัต

จอมนก

17

โพธาราม

เมืองฯ

15.

สามเณรภูวนาถ

เชื้อวงค์

14

โพธาราม

เมืองฯ

16.

สามเณรราชา

เปรี่ยมเพ็ชร

13

โพธาราม

เมืองฯ

17.

สามเณรจิรายุ

ครุธสุธา

13

โพธาราม

เมืองฯ

18.

สามเณรอนุกรณ์

สวัสดีลาภา

13

โพธาราม

เมืองฯ

19.

สามเณรสุปรีชา

แย้มพลอย

13

โพธาราม

เมืองฯ

20.

พระสมศักดิ์

กิตฺติธมฺโม

ฉันทวิบูลชัย

55

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

21.

พระพงศ์ธร

วํสธโร

โรจนพงษ์

38

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

22.

พระจรัญ

กิตฺติวฑฺฒโน

ศรีคชไกร

32

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

23.

พระชยพล

ขนฺติธโร

ศรีพล

31

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

24.

พระธีรภัทร

สุวโจ

ฉายประเสริฐ

29

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

25.

พระปรุฬห์

ฐานวโร

นิลพลา

26

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

26.

พระทัศนัย

ทสฺสนีโย

เขียววิจิตร

25

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

27.

พระศุภชัย

ธมฺมโสภโณ

แดงงาม

25

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

28.

พระธนกร

รติโก

พิลึก

23

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

29.

พระทรงสักดิ์

ธมฺมวฑฺฒโน

เอี่ยมเพชร

22

1

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

30.

สามเณรธวัชชัย

พุ่มมูล

15

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

31.

สามเณรวันชัย

ภู่สิงห์

14

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

32.

สามเณรจิรพงค์

มาลัย

14

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

33.

สามเณรเอกราช

วงษ์แก้ว

14

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

34.

สามเณรณัฐพล

สมบูรณ์

14

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

35.

สามเณรสมมาตร

ทองลักษ์

14

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

36.

สามเณรนิมิตร

ปิ่นดอกไม้

13

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

37.

สามเณรสิทธิชัย

สงวนใจมั่น

13

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

38.

สามเณรจักรกฤช

เข็มขัด

13

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

39.

สามเณรธนากร

หัวนา

13

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

40.

สามเณรวศิน

บุญมี

13

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

41.

สามเณรธนาวุฒิ

คงพันธ์

13

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

42.

สามเณรชัยณรงค์

บุญเพ็ง

13

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

43.

สามเณรวีรวัฒน์

หิรัญญิก

13

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

44.

สามเณรนิภัทร์

เนียมสาหร่าย

12

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

45.

สามเณรกรินทร์

อือนอก

12

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

46.

สามเณรเกรียงไกร

ก๊กศรี

12

วรนาถบรรพต

เมืองฯ

47.

พระจักรภพ

อนาลโย

วรอินทร์

29

3

คีรีวงศ์

เมืองฯ

48.

พระวันชัย

ธมฺมานนฺโท

แสงง้าว

66

1

คีรีวงศ์

เมืองฯ

49.

พระประทีป

ปญฺญาวชิโร

บัวมาศ

58

1

คีรีวงศ์

เมืองฯ

50.

พระศุภชัย

สุภาจาโร

นกเขียว

45

1

คีรีวงศ์

เมืองฯ

51.

พระธนกฤต

กิตฺติโสภโณ

สุริยานันท์

31

1

คีรีวงศ์

เมืองฯ

52.

สามเณรวีระชาติ

วิยาสิงห์

15

คีรีวงศ์

เมืองฯ

53.

สามเณรวรวุฒิ

แก้วจ้นทร์

13

คีรีวงศ์

เมืองฯ

54.

สามเณรณัฐพล

คนบุญ

12

คีรีวงศ์

เมืองฯ

55.

สามเณรอุทัย

รามณี

12

คีรีวงศ์

เมืองฯ

56.

สามเณรศรัญญู

ศรีสุข

12

คีรีวงศ์

เมืองฯ

57.

สามเณรเนวิน

โพไข่

12

คีรีวงศ์

เมืองฯ

58.

สามเณรชาญชัย

ลือศรัทธา

12

คีรีวงศ์

เมืองฯ

59.

สามเณรพัฒนศักดิ์

นามโคตร

12

คีรีวงศ์

เมืองฯ

60.

สามเณรศรันย์

พีระพิฤกษ์

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

61.

สามเณรสนธยา

ศรีสุข

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

62.

สามเณรพงศธร

อรรควงษ์

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

63.

สามเณรเกียรติศักดิ์

พิมดี

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

64.

สามเณรปณิธาน

อินไชย

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

65.

สามเณรธนกร

มาตสุด

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

66.

สามเณรชนวีร์

ธูปหอม

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

67.

สามเณรณัฐวุฒิ

พึ่งวอน

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

68.

สามเณรธันยธรณ์

วิมุกตายน

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

69.

สามเณรวรุตม์

อ่อนน้อม

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

70.

สามเณรวโรตม์

อ่อนน้อม

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

71.

สามเณรสุริยา

วรราช

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

72.

สามเณรสาธร

พรมยาลี

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

73.

สามเณรอมรินทร์

กำเลิศ

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

74.

สามเณรอภิสิทธิ์

แพทย์เมืองจันทร์

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

75.

สามเณรภูวนนท์

จันทพักตร์

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

76.

สามเณรมงคล

คำภาชาติ

11

คีรีวงศ์

เมืองฯ

77.

สามเณรไววิทย์

ผาลา

10

คีรีวงศ์

เมืองฯ

78.

สามเณรอริยะ

เฮงตระกูล

10

คีรีวงศ์

เมืองฯ

79.

พระวัลลภ

สีลสุทฺโธ

พิชิ

22

1

ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

เมืองฯ

80.

พระสุริยนต์

โชติปญฺโญ

มอบกระโทก

21

1

ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

เมืองฯ

81.

พระสมชาย

ตปสีโล

สารสิงห์

21

1

ช่องคีรีศรีสิทธิวราราม

เมืองฯ

82.

พระประไพ

สิริภทฺโท

เต็มภูษา

58

1

ไทรใต้

เมืองฯ

83.

พระทรงยุทธ

รตนโชโต

ผลาชีวะ

65

1

ไทรใต้

เมืองฯ

84.

พระไพโรจน์

วิโรจโน

นิ่มสนอง

44

1

ไทรใต้

เมืองฯ

85.

พระศุภชาติ

ฐานสุโข

คำบุญ

37

1

ไทรใต้

เมืองฯ

86.

พระเชษฐ

กุสลจิตฺโต

จูอี้

35

1

ไทรใต้

เมืองฯ

87.

พระกรวุฒิ

ปญฺญาวุฑฺโฒ

สุขสมธรรม

29

1

ไทรใต้

เมืองฯ

88.

พระสมเจตน์

ปญฺญานาโค

นาคหัสดี

24

1

ไทรใต้

เมืองฯ

89.

พระณัฐพล

อิทฺธิพโล

อนุญาหงษ์

24

1

ไทรใต้

เมืองฯ

90.

พระวัชระ

คุตฺเนตฺโต

พรหมเนตร

21

1

ไทรใต้

เมืองฯ

91.

พระอธิป

ชาติธมฺโม

กวยทะวิมล

21

1

ไทรใต้

เมืองฯ

92.

พระสยามรัตน์

กรธโน

ทรัพย์กร

20

1

ไทรใต้

เมืองฯ

93.

พระหลงมา

อนุตฺตโร

แก้วก้อน

61

1

คลองคาง

เมืองฯ

94.

พระสมชาย

อจิตฺปุญฺโญ

สุกธิดี

42

1

คลองคาง

เมืองฯ

95.

พระธเนศ

จิตฺตกาโร

จุ้ยอยู่

27

1

คลองคาง

เมืองฯ

96.

พระชัยศิริ

จนฺทสโร

กล่ำทอง

22

1

คลองคาง

เมืองฯ

97.

พระสุธี

ปญฺญาวโร

สอนกองแดง

20

1

คลองคาง

เมืองฯ

98.

พระสิทธิโชค

จิรวฑฺฒโน

วงษ์จันทร์

41

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

99.

พระประจักษ์

คมฺภีรธมฺโม

กันทรัพย์

40

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

100.

พระวัชรินทร์

ถิรธมฺโม

โนรี

32

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

101.

พระปริญญา

สุตธมฺโม

เอนารี

26

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

102.

พระธนรัตน์

ธนจิรวฑฺฒโน

เครือโป๊ะ

22

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

103.

พระพิทวัส

กิตฺติธโร

ไชยภูมิ

21

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

104.

พระวรากร

อนุตฺตโร

พุ่มมี

20

1

เทพสามัคคีธรรม

เมืองฯ

105.

พระสมควร

สิริภทฺโท

เพชรหมัด

24

1

ปากน้ำโพใต้

เมืองฯ

106.

พระศิริพจน์

อลิโน

วงษ์หาร

38

1

ปากน้ำโพใต้

เมืองฯ

107.

พระระนอง

ขนฺติโก

ภาศรี

26

1

ปากน้ำโพใต้

เมืองฯ

108.

พระบุญส่ง

สนฺตจิตฺโต

ดำใจดี

23

1

ปากน้ำโพใต้

เมืองฯ

109.

พระยุรนันท์

ขนฺติโก

เบื้องอุ้ย

23

1

ปากน้ำโพใต้

เมืองฯ

110.

พระเกียรติศักดิ์

โสลโต

นิติธรรม

42

1

ปากน้ำโพเหนือ

เมืองฯ

111.

พระสมเกียรติ

โกสโล

บุญธรรม

33

1

ปากน้ำโพเหนือ

เมืองฯ

112.

พระวันเฉลิม

วิชิโต

บุญชู

23

1

ปากน้ำโพเหนือ

เมืองฯ

113.

พระภาณุพงศ์

ภูริสีโล

แก้วสัมฤทธิ์

20

1

ปากน้ำโพเหนือ

เมืองฯ

114.

พระจิรายุทธ

เตชวณฺโณ

รัสสะ

25

1

สโมสร

เมืองฯ

115.

พระอนันต์

กนฺตธมฺโม

ทองด้วง

48

1

สโมสร

เมืองฯ

116.

พระราเชนทร์

สุมงฺคโล

กระตือหน

36

1

สโมสร

เมืองฯ

117.

พระตติพงษ์

ฐิตปญฺโญ

ทองเนียม

21

1

สโมสร

เมืองฯ

118.

พระวรเดช

นาคธมฺโม

นาคใหญ่

22

1

เกาะแก้ว

เมืองฯ

119.

พระจิรพัฒน์

อภิญฺญาโณ

โพธิ์เนียม

20

1

เกาะแก้ว

เมืองฯ

120.

พระปรีชา

ฐิติโก

พึ่งสุก

21

1

เกาะแก้ว

เมืองฯ

121.

พระสิทธิ์ธาร

พทฺธธมฺโม

เทพเพชร

33

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

122.

พระไชยยศ

อภิปุญฺโญ

แก้วไพฑูรย์

59

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

123.

พระปภัส

สุภทฺโท

ศักดิ์เพชร

46

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

124.

พระกานต์

กิจฺจสาโร

คงขันธ์

36

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

125.

พระสังเวียน

ตปสีโล

แตงนวลจันทร์

34

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

126.

พระบัญญัติ

กิตฺติปญฺโญ

พึ่งกล่อม

29

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

127.

พระพีรพล

ฉนฺทธมฺโม

ศรีรอด

24

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

128.

พระคมกฤษ

จารุวณฺโณ

คำโสภา

24

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

129.

พระศราวุธ

เตชปญฺโญ

เรือนเย็น

24

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

130.

พระบัณฑิต

เทวธมฺโม

น้ำอาบ

24

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

131.

พระภานุวัฒน์

ทีปธมฺโม

โพธิ์ส้ม

23

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

132.

พระณัชนนท์

อธิปญฺโญ

เกษสำโรง

23

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

133.

พระนุกูล

อธิปุญโญ

เกษสำโรง

21

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

134.

พระสัมพันธ์

ปภสฺสโร

บันลือ

20

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

135.

พระสานุศิษย์

สีลเตโช

โชสุภวรรณ์

20

1

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

136.

สามเณรภูชัย

นันมา

19

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

137.

สามเณรชัยณรงค์

เทียนขาว

17

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

138.

สามเณรเทียนหอม

หอมหวล

14

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

139.

สามเณรพรชัย

ชัยสกุลวัฒนา

14

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

140.

สามเณรธรณิน

ท่าฉลาด

14

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

141.

สามเณรสุรนาถ

สุวรรณวงษ์

14

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

142.

สามเณรมนตรี

เสือสาด

14

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

143.

สามเณรวิวัฒน์

ดอยแก้วขาว

13

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

144.

สามเณรจักรกฤษณ์

ธรรมเจริญ

13

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

145.

สามเณรจักรกฤต

อุดสุรินทร์

13

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

146.

สามเณรศุภโชค

ปัญญาเมา

13

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

147.

สามเณรรังสรรค์

เณรผึ้ง

13

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

148.

สามเณรดลมณี

พุดทอง

13

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

149.

สามเณรกิตติ

มะโนรส

13

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

150.

สามเณรทรงกช

ศรีราช

13

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

151.

สามเณรปพลสรรค์

กลางสุวรรณ

13

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

152.

สามเณรอำพล

มีสี

12

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

153.

สามเณรณัฐพงศ์

โพธิ์ทอง

12

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

154.

สามเณรเรืองศักดิ์

สาแก้ว

12

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

155.

สามเณรมีนา

คำมะพัตร

12

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

156.

สามเณรณัฐวุฒิ

ประสิทธิเขตกิจ

12

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

157.

สามเณรศรีวิชัย

ไพรมรกต

10

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

158.

สามเณรปัญญา

เข็มทอง

10

ท่าพระเจริญพรต

เมืองฯ

159.

พระภูชิชย์

สิริธมฺโม

โภคทรัพย์

23

1

บ้านแก่ง

เมืองฯ

160.

พระนฤเบศน์

เตชธมฺโม

เลี้ยงสุข

21

1

บ้านแก่ง

เมืองฯ

161.

พระอธิวัฒน์

จิณฺณธมฺโม

พีระพันธ์

21

1

บ้านแก่ง

เมืองฯ

162.

พระทองปาน

ธิปฺปธมฺโม

คำหอม

48

1

ท่าดินแดง

เมืองฯ

163.

พระกฤษฎางค์

กตสาโร

ดงเย็น

53

1

ท่าดินแดง

เมืองฯ

164.

พระจิระศักดิ์

จนฺทธมฺโม

ฤทธิ์เต็ม

32

1

ท่าดินแดง

เมืองฯ

165.

พระบัณฑิต

สํวโร

กลิ่นจุ้ย

53

3

บึงน้ำใส

เมืองฯ

166.

พระวินัย

อํสุกาโร

เสือเจริญ

45

1

บึงน้ำใส

เมืองฯ

167.

พระสุริยันต์

กตปุญฺโญ

เปี่ยมแพร

27

1

บึงน้ำใส

เมืองฯ

168.

พระนิรันดร์

เตชวโร

เรือนเย็น

24

1

บึงน้ำใส

เมืองฯ

169.

พระกฤติธัช

สติสมฺปนฺโน

สินเกิด

22

1

บึงน้ำใส

เมืองฯ

170.

พระนาวิน

ปญฺญาวุฑฺโฒ

หนูทอง

20

1

บึงน้ำใส

เมืองฯ

171.

พระภูเบศร์

ธมฺมวโร

วงศ์เยาว์

21

1

ยางงาม

เมืองฯ

172.

พระดนัย

อาจารสุโภ

นางวงศ์

25

1

ไทรเหนือ

เมืองฯ

173.

สามเณรสมคิด

หรนพ

17

ไทรเหนือ

เมืองฯ

174.

สามเณรพุทธิระ

แน่นอุดร

16

ไทรเหนือ

เมืองฯ

175.

สามเณรพรรณธร

เคลือนาค

14

ไทรเหนือ

เมืองฯ

176.

สามเณรวราวุธ

ฤทธิ์อ้น

14

ไทรเหนือ

เมืองฯ

177.

สามเณรยุทธภูมิ

ฤทธิ์อ้น

14

ไทรเหนือ

เมืองฯ

178.

สามเณรศราวุฒิ

ทองคำ

14

ไทรเหนือ

เมืองฯ

179.

สามเณรสุรศักด์

จันทร์ดี

14

ไทรเหนือ

เมืองฯ

180.

สามเณรขันติ

หมายมั่น

14

ไทรเหนือ

เมืองฯ

181.

สามเณรชินวัตร

ฤกษ์คง

13

ไทรเหนือ

เมืองฯ

182.

สามเณรพงษ์พัฒน์

จันทรศร

13

ไทรเหนือ

เมืองฯ

183.

สามเณรอาทิตย์

ดวงเทียน

13

ไทรเหนือ

เมืองฯ

184.

สามเณรนเรศ

หรนพ

13

ไทรเหนือ

เมืองฯ

185.

สามเณรสรัลพร

โยธี

13

ไทรเหนือ

เมืองฯ

186.

สามเณรเจตริน

กลุ่มเมือง

13

ไทรเหนือ

เมืองฯ

187.

สามเณรสุรชัย

บูรณะพันธ์

13

ไทรเหนือ

เมืองฯ

188.

สามเณรเฉลิมชัย

เชิดสุพรรณ์

13

ไทรเหนือ

เมืองฯ

189.

สามเณรอธิพันธ์

ชื่นชม

13

ไทรเหนือ

เมืองฯ

190.

สามเณรสัชฌุกร

อุกฤษ

13

ไทรเหนือ

เมืองฯ

191.

สามเณรฐิติวัฒน์

ภาคสิน

13

ไทรเหนือ

เมืองฯ

192.

สามเณรสมคิด

บุญยิ่ง

12

ไทรเหนือ

เมืองฯ

193.

สามเณรโกวิทย์

วรรณศักดิ์

12

ไทรเหนือ

เมืองฯ

194.

สามเณรพรเทพ

จินเขตร์กิจ

12

ไทรเหนือ

เมืองฯ

195.

สามเณรภาคภูมิ

แตงพรม

12

ไทรเหนือ

เมืองฯ

196.

สามเณรดิศรณ์

สิทธิไกร

12

ไทรเหนือ

เมืองฯ

197.

สามเณรอนุชา

สะมะถะ

12

ไทรเหนือ

เมืองฯ

198.

สามเณรนิรัตศัย

เก้งกลางดง

12

ไทรเหนือ

เมืองฯ

199.

สามเณรนที

เกตุวงศ์

12

ไทรเหนือ

เมืองฯ

200.

สามเณรกิตติพงศ์

ทิพฆาต

12

ไทรเหนือ

เมืองฯ

201.

สามเณรตรัยรัตน์

ศิริตึง

12

ไทรเหนือ

เมืองฯ

202.

พระประภาส

ฐานิสฺสโร

แหยมพันธ์

53

2

พระบางมงคล

เมืองฯ

203.

พระปิยมาลย์

อภินนฺโท

ฝังนิล

32

1

พระบางมงคล

เมืองฯ

204.

พระกรกช

จนฺทธมฺโม

คำพร

21

1

พระบางมงคล

เมืองฯ

205.

พระวิชาญ

กิตฺติภทฺโท

สนั่นหนู

20

1

พระบางมงคล

เมืองฯ

206.

พระสุรชัย

อุทโย

ศรีเทพ

21

1

วังหิน

เมืองฯ

207.

พระธีรพงษ์

กิตฺติวุฑฺโฒ

ตั้งตรีทิพย์

20

1

วังหิน

เมืองฯ

208.

สามเณรณัฐวุฒิ

พุทเสน

19

วังหิน

เมืองฯ

209.

สามเณรศตวรรษ

สุขเกษม

17

วังหิน

เมืองฯ

210.

พระวิโรจน์

ปญฺญาวโร

ไกรเนตร

29

1

หาดทรายงาม

เมืองฯ

211.

พระทวี

กตปุญฺโญ

ยิ้มยนต์

55

1

หาดทรายงาม

เมืองฯ

212.

พระสุทัศน์

ธมฺมปูชโก

บุญมี

32

1

หาดทรายงาม

เมืองฯ

213.

พระสุรเดช

เตชธมฺโม

ทองเพ็ชร์

35

1

เกตุคีรี

เมืองฯ

214.

พระสรวิศ

ปภาโส

พึ่งสุข

34

1

เกตุคีรี

เมืองฯ

215.

พระสงกรานต์

ทีปธมฺโม

ศิริวัฒนะ

33

1

เกตุคีรี

เมืองฯ

216.

พระปฏิพัทธ์

มหพฺพโล

จันผ่อง

33

1

เกตุคีรี

เมืองฯ

217.

พระสืบศักดิ์

วิสารโท

เช้าโต

25

1

เกตุคีรี

เมืองฯ

218.

พระเดชา

จนฺทธมฺโม

สุริยมณี

39

2

กลางแดด

เมืองฯ

219.

พระเฉลิม

มหาธมฺโม

แสงพุ่ม

48

1

กลางแดด

เมืองฯ

220.

พระเปิล

จนฺทวโร

จันทร์ผูก

32

1

กลางแดด

เมืองฯ

221.

พระพุทธิพร

พุทฺธิวโร

นาคก้อน

20

1

กลางแดด

เมืองฯ

222.

พระธรรมนูญ

ฐิตาจาโร

ฉัตรสงวนชัย

39

1

ศรีสวรรค์สังฆาราม

เมืองฯ

223.

พระณัฐพล

สิริธมฺโม

กล่อมบรรจง

21

1

ศรีสวรรค์สังฆาราม

เมืองฯ

224.

พระสุชาติ

ปภากโร

เชตุนุช

43

3

เกาะหงษ์

เมืองฯ

225.

พระอนุกูล

ฐานสโร

สีดาเวียง

25

1

เกาะหงษ์

เมืองฯ

226.

พระวราวุฒิ

ฉนฺทธมฺโม

ชมภูภู่

23

1

เกาะหงษ์

เมืองฯ

227.

พระศราวุฒิ

สิริภทฺโท

ศรีทับทิม

23

1

เกาะหงษ์

เมืองฯ

228.

พระวีระธรรม

ภทฺรโส

ปาละกุล

53

1

ตะเคียนเลื่อน

เมืองฯ

229.

พระรุ่งโรจน์

ธมฺมจาโร

สังข์เดช

26

1

ตะเคียนเลื่อน

เมืองฯ

230.

พระพิษณุ

ภทฺทจาโร

นพพันธ์

23

1

ตะเคียนเลื่อน

เมืองฯ

231.

พระวาสุศักดิ์

ทิวากโร

คงแสง

22

1

ตะเคียนเลื่อน

เมืองฯ

232.

สามเณรภูวัน

ขำหนู

16

ตะเคียนเลื่อน

เมืองฯ

233.

พระอัมพล

กตกุสโล

ประเสริฐสังข์

30

1

ท่าทอง

เมืองฯ

234.

พระศตวรรษ

กลฺยาณธมฺโม

เหล็งพั้ง

22

1

วังไผ่

เมืองฯ

235.

พระรัตนากร

นาควณฺโณ

เหล็งพั้ง

21

1

วังไผ่

เมืองฯ

236.

พระพรสวรรค์

กตธมฺโม

ยี่หล่า

21

1

วังไผ่

เมืองฯ

237.

พระนเรศ

ถาวโร

แป้นเจริญ

24

1

วังยาง

เมืองฯ

238.

พระสมเจตน์

จตฺตมโล

ไวยพจน์

21

1

วังยาง

เมืองฯ

239.

พระยอด

ญาณธโร

งิ้วดี

46

1

บ้านไร่

เมืองฯ

240.

พระนวลจันทร์

อนงฺคโน

กุลระวงศ์

30

1

บ้านไร่

เมืองฯ

241.

พระเชาวนันท์

ถิรปญฺโญ

แป้นเพ็ชร

28

1

บ้านไร่

เมืองฯ

242.

พระศิวะ

ติสฺสวํโส

ยอดเกิด

20

1

บ้านไร่

เมืองฯ

243.

พระจักรกริช

อกิญฺจโน

แป้นเพ็ชร

20

1

บ้านไร่

เมืองฯ

244.

พระอนงค์

ปุณฺณโก

เพ็งสุก

56

3

พระนอน

เมืองฯ

245.

พระทนง

ทีปธมฺโม

พันโท

52

1

พระนอน

เมืองฯ

246.

พระสมศักดิ์

สุทฺธสีโล

แก้วสว่าง

49

1

พระนอน

เมืองฯ

247.

พระณัฐพรหม

กนฺตวีโร

มากต่าย

47

1

พระนอน

เมืองฯ

248.

พระจำลอง

กิตฺติปญฺโญ

เกษทรัพย์

24

1

พระนอน

เมืองฯ

249.

พระพีระวิทย์

จิญฺณธมฺโม

แย้มกลิ่น

21

1

พระนอน

เมืองฯ

250.

พระจิรพงษ์

องฺสุธมฺโม

แสงม่วง

21

1

พระนอน

เมืองฯ

251.

พระมงคล

ธมฺมพโล

หวังซอ

20

1

พระนอน

เมืองฯ

252.

สามเณรปฏิภาณ

จันทร์สวยดี

15

ราษฏร์เจริญ

เมืองฯ

253.

พระอธิวัฒน์

ปภสฺสโร

แสงทอง

20

1

บ่อพะยอม

เมืองฯ

254.

พระจำเนียร

จนฺทธมฺโม

ปานกรด

34

1

บ่อพะยอม

เมืองฯ

255.

พระศุภโชค

สุนฺทโร

บัวเรือง

20

1

บ่อพะยอม

เมืองฯ

256.

พระอำนาจ

คุณาธโร

ธิสากร

39

1

สันติธรรม

เมืองฯ

257.

พระนพดล

ฐานทินฺโน

สวัสดิ์นที

39

1

สันติธรรม

เมืองฯ

258.

พระประสาร

สุภโร

ขุนภักนา

28

1

สันติธรรม

เมืองฯ

259.

พระคฑา

ธมฺมธีโร

จบดี

25

1

สันติธรรม

เมืองฯ

260.

พระจิรพงษ์

จนฺทโชโต

รักบุญ

25

1

สันติธรรม

เมืองฯ

261.

พระสุดใจ

อคฺคปญฺโญ

แก้วรัตน์

23

1

สันติธรรม

เมืองฯ

262.

พระวิศรุษ

ฐิตสีโล

แก้วรัตน์

22

1

สันติธรรม

เมืองฯ

263.

พระสมชัย

อาจารสุโภ

ม่วงลาย

21

1

สันติธรรม

เมืองฯ

264.

พระนพดล

จิรสีโล

พงษ์สาลี

21

1

สันติธรรม

เมืองฯ

265.

พระเอกลักษณ์

กตปุญฺโญ

เกิดทวี

21

1

สันติธรรม

เมืองฯ

266.

พระชัยยงค์

ชาติโก

จันทร์หอม

20

1

สันติธรรม

เมืองฯ

267.

พระสุริยน

ภทฺวิโร

จักรแก้ว

20

1

สันติธรรม

เมืองฯ

268.

พระสุชาติ

ธมฺมิโก

ไผ่แสง

21

1

อัมพวัน

เมืองฯ

269.

พระถวัลย์

กนฺตวณฺโณ

ชาญวิทยา

65

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

270.

พระรวีโรจน์

ธมมฺสโร

วรนาถฐิติพันธุ์

57

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

271.

พระภูวเดช

อติวีโร

โพธิ์กลิ่น

42

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

272.

พระพรพจน์

อนิญฺชิโต

ศรีคัดเค้า

38

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

273.

พระวชิรวิทย์

วชิรมโน

อบุลพงษ์

28

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

274.

พระอรรฆพันธุ์

กิตฺติภทโท

บัวสำลี

28

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

275.

พระต่อพงศ์

จารุธมฺโม

อันทอง

25

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

276.

พระภาณุพงษ์

จกกฺวโร

สรรพวัตร

23

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

277.

พระณภัทร

กนฺตวีโร

เผื่อนพันธ์นิต

22

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

278.

พระปรีชา

สิริจนฺโท

หมากลิง

22

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

279.

พระกฤษมันต์

จนฺทสีโล

ประทุมไพสันติ์

21

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

280.

พระนิรนาม

จารุธมฺโม

คล้ายมั่ง

21

1

ศรีอุทุมพร

เมืองฯ

281.

พระโทน

จกฺกวโร

จำนง

62

1

บวรประชาสัคค์

เมืองฯ

282.

พระปรีชา

เตชปญฺโญ

พิมพ์พันธ์

55

1

บวรประชาสัคค์

เมืองฯ

283.

พระสุนทร

อตฺตสาโร

ตระกูลอินทร์

39

1

บวรประชาสัคค์

เมืองฯ

284.

พระอ้อ

กิตฺติโร

สังขะ

44

6

ศรีประชาสรรค์

เมืองฯ

285.

พระบัญชา

จิตฺตปาโล

เข็มทอง

48

1

ศรีประชาสรรค์

เมืองฯ

286.

พระนรินทร์

อรินฺทโม

แสงเอม

21

1

ศรีประชาสรรค์

เมืองฯ

287.

พระวิริยะ

สุจิตฺโต

พึ่งพันธ์

20

1

ศรีประชาสรรค์

เมืองฯ

288.

พระปรัชญา

สิริปญฺโญ

สีสิทธิ์

25

1

สวรรค์วิถีธรรมมาราม

เมืองฯ

289.

พระนักรบ

ญาณวโร

เฉยเกิด

27

1

หนองกระโดน

เมืองฯ

290.

พระเสนอ

สนฺตมโน

เดชทอง

24

1

หนองกระโดน

เมืองฯ

291.

พระโยธิน

จตฺตาลโย

มิ่งเมือง

24

1

หนองกระโดน

เมืองฯ

292.

พระชัยโย

อนาลโย

หงษ์ไทย

20

1

หนองกระโดน

เมืองฯ

293.

พระสำเริง

ปิยสีโล

แจ้งอิ่ม

42

11

ดอนงาม

เมืองฯ

294.

พระภุมเรศ

เชฏฐชโย

อัมรนันท์

43

1

บริรักษ์ประชาสาร

เมืองฯ

295.

พระแสงทอง

ขนฺติธมฺโม

สีงาม

35

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

296.

พระเพ็ชน้อย

จนฺทโสภโณ

สุริเวก

33

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

297.

พระศรายุทธ

ขนฺติธโร

ดวงแก้ว

24

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

298.

พระณัฐกิตติ์

สิริสุวณฺโณ

พรมสอน

24

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

299.

พระคณิต

ขนฺติธโร

คุ้มทิม

24

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

300.

พระเกรียงไกร

กิตฺติภทฺโท

ธานีวาส

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

301.

พระชุมพล

อาภาธโร

แสงเพ็ชร

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

302.

พระชัชวาลย์

ยตินฺธโร

บุญเรือน

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

303.

พระณรงค์

สนฺติกโร

ทรัพย์กอน

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

304.

พระวิมล

วรธมฺโม

หอมยาดี

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

305.

พระสาธิต

สุธมฺโม

ทองผึ้ง

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

306.

พระอรรถชัย

ธมฺมวิริโย

พงษ์ประสิทธิ์

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

307.

พระเจนพบ

อติธมฺโม

หอมยาดี

21

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

308.

พระวิชัย

ธมฺมสาโร

ไทรงาม

20

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

309.

พระนำโชค

สุรปญฺโญ

มีนิล

20

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

310.

พระวีรยุทธ

สุมงฺคโล

วันมา

20

1

เกรียงไกรใต้

เมืองฯ

311.

พระชัยณรงค์

ชยวุฒฺโฑ

ทองทิพย์

22

1

เกรียงไกรกลาง

เมืองฯ

312.

พระศตวรรษ

ถิรธมฺโม

หรูพิทักษ์

20

1

เกรียงไกรกลาง

เมืองฯ

313.

พระขวัญชัย

อคฺคชโย

บานเพียน

21

1

เกรียงไกรเหนือ

เมืองฯ

314.

พระธเนศ

ธนปุญโญ

จันทรีย์

21

1

เกรียงไกรเหนือ

เมืองฯ

315.

พระสัญชัย

มหาลาโภ

น้อยกาว

22

1

ท่าล้อ

เมืองฯ

316.

พระสรพงษ์

ภูริญาโณ

ชมนิล

22

1

ท่าล้อ

เมืองฯ

317.

พระรุ่งโรจน์

ฐานวโร

แจ้งมงคล

21

1

ท่าล้อ

เมืองฯ

318.

พระชัยวัฒน์

ญาณสาโร

นาคปนคำ

21

1

หัวถนน

เมืองฯ

319.

พระอนุรักษ์

อาภาธโร

กองนึก

21

1

หัวถนน

เมืองฯ

320.

สามเณรประทีป

เกตุชรา

18

หัวถนน

เมืองฯ

321.

พระศิริเทพ

มหาวุฑฺโฒ

เรืองกระบี่วิทย์

61

1

พรหมจริยาวาส

เมืองฯ

322.

พระสำเริง

สุนฺทโร

กวางแก้ว

61

1

ยางโทน

เมืองฯ

323.

พระโสภณ

อินฺทวณฺโณ

บัวแก้ว

35

1

ยางโทน

เมืองฯ

324.

พระฉัตรชัย

สิริวฑฺฒโน

สารีพันธ์

21

1

ยางโทน

เมืองฯ

325.

พระบุญรอด

อภิปญฺโญ

ตั้งแต่ง

63

2

ศรีสุวรรณ

เมืองฯ

326.

พระสุรนาท

สุเมโธ

อินทรชูศรี

35

1

ศรีสุวรรณ

เมืองฯ

327.

พระอภิรัฐ

อธิปญฺโญ

สิทธิโห

23

1

ศรีสุวรรณ

เมืองฯ

328.

พระอดิศักดิ์

สุเมโธ

สุดเทพ

29

6

สันคู

เมืองฯ

329.

พระปริเวศน์

วราสโภ

สุภาพงษ์

29

1

สันคู

เมืองฯ

330.

พระวิชาญ

ญาณเมธี

คล้ายสุบิน

29

1

สันคู

เมืองฯ

331.

พระสรัญญู

จนฺทโก

ชมภูนาค

25

1

สันคู

เมืองฯ

332.

พระวิทวัส

จนฺทวํโส

อ่อนอิ่ม

25

1

สันคู

เมืองฯ

333.

พระบัญชา

ยสินฺธโร

ร่มโพธิ์

55

4

สุคตวราราม

เมืองฯ

334.

พระลำยอง

ธมฺมธโร

สะระนัย

63

1

สุคตวราราม

เมืองฯ

335.

พระถนอม

เขมโรจโน

สาวะสิงห์

66

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

336.

พระศิริพงศ์

ชาครชโย

สุคันธมาลา

54

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

337.

พระจำรัส

จารุรตโน

มั่นเกษกิจ

49

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

338.

พระทินกร

อธิมุตฺโต

สุทัศน์

49

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

339.

พระสมชาย

อธิโสภโณ

ทรัพย์เที่ยง

49

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

340.

พระสุบรรณ

มหิทฺธิโก

ซ่อนกลิ่น

46

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

341.

พระพยุงศักดิ์

ปการธมฺโม

รอดฉ่ำ

43

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

342.

พระไพโรจน์

เขมมนฺโต

เนินพลับ

40

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

343.

พระโยธิน

ฐิตเมโธ

คำวอน

37

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

344.

พระสมชาย

อภิปุญฺโญ

ผ่องอากาศ

36

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

345.

พระวีรวัฒน์

กิตฺติมโน

วองตรี

35

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

346.

พระกฤษณะ

ฐิตสกฺโก

ศิริทัพ

33

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

347.

พระชัชชัย

สุทฺธิมโน

อิสระฉันท์

32

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

348.

พระนิรุทธ์

จิตฺตโกสโล

เพ็ชรมั่ง

30

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

349.

พระสีลา

จิตฺตาธโร

พรหมคนซื่อ

27

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

350.

พระแฉลียว

สิริพนฺโธ

เสาวัง

24

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

351.

พระอนุสรณ์

จินฺตาสุทฺโธ

บุญชู

24

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

352.

พระนวพล

คุณยุตฺโต

คำป้อง

21

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

353.

พระอภิชัย

อภิชโย

มุสิพรหม

21

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

354.

พระกิตติศักดิ์

กุสลนนฺโท

คำป้อง

20

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

355.

พระณัฐพล

ชาติสุนฺทโร

ใจแสน

20

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

356.

พระทองเบิ้ม

ชาตเขโม

ทองมั่น

23

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

357.

พระภัคภพ์ไผทท์

สุเมโธ

ภคสกุลวงศ์

21

1

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

358.

สามเณรชวลิต

สิงหนาท

17

ภัทรสิทธาราม

เมืองฯ

359.

พระรุ่งโรจน์

ธมฺมกาโม

เพิ่มหิรัญ

47

1

สุบรรณาราม

เมืองฯ

360.

พระชินกร

สนฺติกโร

กลัดเพ็ชร

41

1

สุบรรณาราม

เมืองฯ

361.

พระอุดร

อชิโต

เพ้งคำตา

40

1

สุบรรณาราม

เมืองฯ

362.

พระวินัย

ถาวรธมฺโม

ฝ่ายแสง

39

1

สุบรรณาราม

เมืองฯ

363.

พระสมาร์ท

จิตวโร

เทียนแดง

32

1

สุบรรณาราม

เมืองฯ

364.

พระสิทธิชัย

ชินวํโส

พิมทำมา

24

1

สุบรรณาราม

เมืองฯ

365.

สามเณรชัยพร

เจียมมะเริง

13

สุบรรณาราม

เมืองฯ

366.

พระชู

ปภากโร

เจริญสาริกิจ

68

2

หนองปลิง

เมืองฯ

367.

พระจตุพงษ์

โอภาโส

นพดี

34

1

หนองปลิง

เมืองฯ

368.

พระชานนท์

กลฺยาโณ

ยานนแก้ว

27

1

หนองปลิง

เมืองฯ

369.

พระสิทธิพร

ถาวโร

หอมละออ

23

1

หนองปลิง

เมืองฯ

370.

พระอนุสรณ์

ฐิตปญฺโญ

เพ็ชรรัตน์

22

1

หนองปลิง

เมืองฯ

371.

สามเณรส่อรวย

เอกคเนจร

16

หนองปลิง

เมืองฯ

372.

สามเณรดิ๊เตอ

นิเวศน์บวร

16

หนองปลิง

เมืองฯ

373.

สามเณรจะเซ

เวียงวนาวิทย์

16

หนองปลิง

เมืองฯ

374.

สามเณรทุยดา

ธรรมปิติขจร

16

หนองปลิง

เมืองฯ

375.

สามเณรสมจิตร์

วนานิวาตร

15

หนองปลิง

เมืองฯ

376.

สามเณรเคอจอ

พรานตะกุยหนุ

15

หนองปลิง

เมืองฯ

377.

สามเณรสรพงษ์

เชื้อสายวิบูลย์

15

หนองปลิง

เมืองฯ

378.

สามเณรปรีแช

อาคมประคองไพร

15

หนองปลิง

เมืองฯ

379.

สามเณรวีระพงษ์

ศุภกุลเจริญวนา

15

หนองปลิง

เมืองฯ

380.

สามเณรประทิน

อภิบาลคีรีมาศ

15

หนองปลิง

เมืองฯ

381.

สามเณรตระกาล

วงษ์บำเพ็ญ

15

หนองปลิง

เมืองฯ

382.

สามเณรหม่อโอเหย่

ชาติชาญฉลาด

15

หนองปลิง

เมืองฯ

383.

สามเณรภูวนาถ

ตันติกุศลวงศ์

14

หนองปลิง

เมืองฯ

384.

สามเณรชนะ

เพทายแดงจัด

14

หนองปลิง

เมืองฯ

385.

สามเณรสุวิทย์

สุวดีพนาพร

14

หนองปลิง

เมืองฯ

386.

สามเณรสุมล

วนาเจริญธรรม

14

หนองปลิง

เมืองฯ

387.

สามเณรสมชาย

เสือแสนสิบ

14

หนองปลิง

เมืองฯ

388.

สามเณรพีระพงษ์

เกียรติขจรธานี

14

หนองปลิง

เมืองฯ

389.

สามเณรนักรบ

ทัดอยู่

14

หนองปลิง

เมืองฯ

390.

สามเณรสมชาย

วิเวคศาล

14

หนองปลิง

เมืองฯ

391.

สามเณรอภิชาต

ศรีบัญญัติ

14

หนองปลิง

เมืองฯ

392.

สามเณรวิมล

กิจการจรัส

14

หนองปลิง

เมืองฯ

393.

สามเณรวรพงษ์

พออยู่กิน

14

หนองปลิง

เมืองฯ

394.

สามเณรวิชัย

กวางสกุลไพร

14

หนองปลิง

เมืองฯ

395.

สามเณรซอผะ

สุขปรารถนา

14

หนองปลิง

เมืองฯ

396.

สามเณรอนุสรณ์

สายชลพยุง

14

หนองปลิง

เมืองฯ

397.

สามเณรจตุพร

บุญส่ง

14

หนองปลิง

เมืองฯ

398.

สามเณรนพรัตน์

วงศ์กรีฬา

14

หนองปลิง

เมืองฯ

399.

สามเณรมานะ

ทาสี

14

หนองปลิง

เมืองฯ

400.

สามเณรอุดม

คีรีการุณวงศ์

13

หนองปลิง

เมืองฯ

401.

สามเณรคะนอง

ตรีธรรมกุล

13

หนองปลิง

เมืองฯ

402.

สามเณรณัฐพล

กิจการจรัส

13

หนองปลิง

เมืองฯ

403.

สามเณรจำรัส

กุลชาติพงไพร

13

หนองปลิง

เมืองฯ

404.

สามเณรชาติชาย

พนาบัวเพชร

13

หนองปลิง

เมืองฯ

405.

สามเณรเลิศศักดา

ยะราช

13

หนองปลิง

เมืองฯ

406.

สามเณรอาทิตย์

รื่นเริงแสงสี

13

หนองปลิง

เมืองฯ

407.

สามเณรพงศ์ศิริ

เดชะ

13

หนองปลิง

เมืองฯ

408.

สามเณรสุชาติ

บุญเสนา

13

หนองปลิง

เมืองฯ

409.

สามเณรอาทิตย์

ชัยวนาลี

12

หนองปลิง

เมืองฯ

410.

สามเณรเกล่อจอ

พนาปิ่นแก้ว

12

หนองปลิง

เมืองฯ

411.

สามเณรอนุจิตต์

ช้างอาจหาญ

12

หนองปลิง

เมืองฯ

412.

พระแล

อติพโล

พีระพันธุ์

62

11

โกรกพระใต้

โกรกพระ

413.

พระมานะ

มหาวีโร

ชะตารัมย์

40

2

โกรกพระใต้

โกรกพระ

414.

พระนิรัน

ฐานวีโร

ตาเป็ง

39

1

โกรกพระใต้

โกรกพระ

415.

พระโชคชัย

สุภทฺโท

อุทัยบาล

40

1

โกรกพระเหนือ

โกรกพระ

416.

พระสมประสงค์

สุนฺทโร

สมัครเขตการ

24

1

โกรกพระเหนือ

โกรกพระ

417.

พระสมชาย

สุนฺทโร

พยุงแดน

35

1

โกรกพระเหนือ

โกรกพระ

418.

พระประเสริฐ

เตชสีโร

พวงน้อย

45

1

โกรกพระเหนือ

โกรกพระ

419.

พระประยุทธ์

อคฺคปญฺโญ

อภิชาต

53

1

โกรกพระเหนือ

โกรกพระ

420.

พระอมรเชษฐ์

ปภสฺสโร

ลิฬหารัตน์

25

1

โกรกพระเหนือ

โกรกพระ

421.

พระพงศ์สิทธิ์

ผลปุญฺโญ

บุญประดับ

20

1

โกรกพระเหนือ

โกรกพระ

422.

พระยุทธนา

ถาวโร

จันที

21

1

โกรกพระเหนือ

โกรกพระ

423.

พระกิตติกานต์

อคฺคปญฺโญ

แพกระจ่าง

22

1

โกรกพระเหนือ

โกรกพระ

424.

พระสุชีพ

สุภทฺโท

สิงห์เถื่อน

22

1

โกรกพระเหนือ

โกรกพระ

425.

พระกิตติพงษ์

ยตินฺธโร

หัตถบูรณ์

21

1

หนองพรมหน่อ

โกรกพระ

426.

พระอดิศร

ฐานิสฺสโร

ยุรยาตร์

37

1

ยางตาล

โกรกพระ

427.

พระกาญจน์ชนก

กาญจโน

เนียบเนียน

22

1

ยางตาล

โกรกพระ

428.

พระอรุณ

คนฺธปาโล

เมณฑ์กูล

58

1

ยางตาล

โกรกพระ

429.

พระเจนภพ

มานโว

มานพ

30

1

บ้านหว้า

โกรกพระ

430.

พระศุกร์สันห์

สนฺตจิตฺโต

ธำรงปุระเสาร์

23

2

บางประมุง

โกรกพระ

431.

พระพงศ์พันธ์

ขนติธมฺโม

ไกรกาศ

25

บางประมุง

โกรกพระ

432.

พระศรันย์

ปญฺญาวฑฺฒโก

หุ่นหิรัญ

20

บางประมุง

โกรกพระ

433.

พระพรชัย

ฉนฺทธมฺโม

สอนสาย

36

1

ท่าซุด

โกรกพระ

434.

พระอดุลย์

อตฺตสุโภ

ถานุ

21

1

ท่าซุด

โกรกพระ

435.

พระจักรพันธ์

ฐิตสุโภ

กลั่นแตง

21

1

ท่าซุด

โกรกพระ

436.

พระอนุพงษ์

สุภทฺโท

ศรีโรทก

21

1

ท่าซุด

โกรกพระ

437.

พระมนัส

ฐานวุฒฺโฑ

เบญจหิรัญศักดิ์

60

1

เกษมศานติ์

โกรกพระ

438.

พระวัชรา

วิสารโท

บุญประดับ

20

1

เกษมศานติ์

โกรกพระ

439.

พระจรัญ

กนฺตวีโร

ปราโมกข์

20

1

เกษมศานติ์

โกรกพระ

440.

พระสมใจ

ฐาวโร

รอดนิล

22

1

เกษมศานติ์

โกรกพระ

441.

พระมนู

ปภสฺสโร

ชูเฉลิม

46

1

เกษมศานติ์

โกรกพระ

442.

พระนิทัศน์

จนฺทสโร

พันธุวงษ์

21

1

ช่องรวก

โกรกพระ

443.

พระอลงกรณ์

เตชวโร

ปานศิลา

21

1

มโนราษฎร์

โกรกพระ

444.

พระธีระยุทธ

จนฺทสาโร

อดิเรก

22

1

มโนราษฎร์

โกรกพระ

445.

พระเอกพันธ์

ฐานุตฺตโร

ภู่สอาด

24

1

มโนราษฎร์

โกรกพระ

446.

พระยอดธง

สนฺตมโน

แสงหิรัญ

35

1

มโนราษฎร์

โกรกพระ

447.

ส.ณ.ธราพงษ์

การสมชน

18

มโนราษฎร์

โกรกพระ

448.

พระแมน

คุณสํวโร

สุทธิศักดิ์

21

1

ทองคำอิง

โกรกพระ

449.

พระธเนส

ชินวโร

คงกอง

34

1

ทองคำอิง

โกรกพระ

450.

พระสมศักดิ์

ทีปธมฺโม

อ่อนมาก

69

2

เขาถ้ำพระ

โกรกพระ

451.

พระขจร

ปญฺญาธโร

โพธิ์พฤกษ์

39

1

เขาถ้ำพระ

โกรกพระ

452.

พระประเสริฐ

โชติปญฺโญ

โชติสวัสดิ์

46

2

ตากแดด

โกรกพระ

453.

พระสมชัย

ฐานธมฺโม

ผลขำทอง

49

1

ตากแดด

โกรกพระ

454.

พระวันชนะ

วุฑฺฒิธมฺโม

อ่อนนอม

21

1

ตากแดด

โกรกพระ

455.

พระยุทธพงษ์

ติกฺขวโร

จันทร์หอม

21

1

นากลาง

โกรกพระ

456.

พระธีรชาติ

จนฺทสาโร

เรืองทรัพย์

24

1

นากลาง

โกรกพระ

457.

พระศรายุทธ

กนฺตสาโร

เกิดศรี

27

1

นากลาง

โกรกพระ

458.

พระสุเนตร

สนฺติกโร

สมรอด

21

1

นากลาง

โกรกพระ

459.

พระไพศาล

ปิยสีโล

ใบมาก

42

1

สามัคคีราษฎร์

โกรกพระ

460.

พระทศพล

ปญฺญาวโร

แย้มบัญชา

21

1

สามัคคีราษฎร์

โกรกพระ

461.

พระปริญญา

สุจิณฺโณ

อินฺทเรืองศร

25

1

สามัคคีราษฎร์

โกรกพระ

462.

พระนิรุตติ์

เขมานนฺโท

นินทะ

28

1

ศาลาแดง

โกรกพระ

463.

พระเอกพจน์

กลฺลญาโณ

เอมแสง

21

1

ศาลาแดง

โกรกพระ

464.

พระคุณนิธิ

สุธีโร

อุทาน

23

1

ศาลาแดง

โกรกพระ

465.

พระธนู

ขนฺติธโร

ประสิทธิกรรม

50

1

ศาลาแดง

โกรกพระ

466.

พระโท

สิริจนฺโท

ดุลมา

73

1

ศาลาแดง

โกรกพระ

467.

พระชูศักดิ์

ชุตินฺธโร

พิกุลทอง

33

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

468.

พระพงษ์ศักดิ์

จรณธมฺโม

ดีสุวรรณ

32

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

469.

พระสราวุธ

ฐานิสฺสโร

ฤกษ์งาม

31

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

470.

พระพิศาล

อาภสฺสโร

ศรีเพ็ชร

29

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

471.

พระกรัชกาย

วรโท

ยั่งยืน

27

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

472.

พระพิเชษฐ์

ปิยธมฺโม

ชัยดา

26

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

473.

พระนิวัฒน์

ฐานวุฑฺโฒ

กลางทัพ

25

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

474.

พระสุทัศน์

ธมฺมคุตฺโต

หอมป้อม

23

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

475.

พระพิทยา

พุทฺธครุโก

เอมศรี

22

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

476.

พระนิกร

ขนฺติพโล

กลางทัพ

20

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

477.

พระสายชล

จนฺโทภาโส

นิลน้อย

20

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

478.

พระณรงค์ศักดิ์

ฐานสมฺปุณฺโณ

บาลเพียร

20

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

479.

พระวิกล้า

ติกฺขวิริโย

โอฬารเศรษฐกุล

20

1

เกยไชยเหนือ

ชุมแสง

480.

พระชิดชัย

อริโย

อภิบาล

29

1

คลองปลากดใน

ชุมแสง

481.

พระนิทัศน์

สนฺตมโน

พันธ์พรม

22

1

คลองปลากดใน

ชุมแสง

482.

พระธีระวัฒน์

กิตฺติวณฺโณ

สันติเลขวงษ์

26

1

คลองระนง

ชุมแสง

483.

พระเสกสรร

สุทฺธจิตฺโต

เทพนาคิน

25

1

คลองระนง

ชุมแสง

484.

พระภานุพงศ์

โรจนธมฺโม

วรรณา

23

1

คลองระนง

ชุมแสง

485.

พระนพดล

นาถปุญฺโญ

สาทนิยม

23

1

คลองระนง

ชุมแสง

486.

พระอาทิตย์

ปญฺญาวชิโร

วงษ์จุ้ย

21

1

คลองระนง

ชุมแสง

487.

พระสรศักดิ์

กนฺตาจาโร

แสงไชย

21

1

คลองระนง

ชุมแสง

488.

พระเชิดศักดิ์

สิริวณฺโณ

เขียวพลาย

29

1

ดงกระพี้

ชุมแสง

489.

พระวันชัย

สิริสาโร

อ่อนดี

25

1

ดงขุย

ชุมแสง

490.

พระโกวิท

วิโรจโน

โรจนมงคล

48

1

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

491.

พระพิทักษ์

ปญฺญาวุโธ

เมืองเจริญ

28

1

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

492.

พระจีรนันท์

จิรนนฺโท

สุวรรณรัตน์

27

1

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

493.

พระไพบูลย์

ปญฺญาวโร

พินเผือก

27

1

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

494.

พระสมพิศ

ญาณวีโร

มีสุข

25

1

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

495.

พระยุทธนา

นนฺทโชโต

เฟื่องฟุ้ง

23

1

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

496.

พระณัฏฐภคสรา

ฐิตคุโณ

ศรีน้อย

20

1

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

497.

พระกฤษฎา

สุวโจ

จับมณี

20

1

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

498.

สามเณรพัฒนศักดิ์

นุรินรัมย์

14

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

499.

สามเณรประสิทธ์

ชาวนา

13

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

500.

สามเณรธนาธร

เหมือนงาม

13

ทับกฤชกลาง

ชุมแสง

501.

พระกิตติ

ถิรจิตฺโต

ตั้งจิตต์

23

1

ทับกฤชใต้

ชุมแสง

502.

พระสุรเชษฐ์

สุรเตโช

ทองเนียม

22

1

ทับกฤชใต้

ชุมแสง

503.

พระอรรคเดช

โชติธมฺโม

แช่มโต

21

1

ทับกฤชใต้

ชุมแสง

504.

พระเอกพัน

ฐานรโต

บุญสุข

21

1

ทับกฤชใต้

ชุมแสง

505.

พระกฤษฎา

อาภาทโร

เพชรสุวรรณ

25

1

ทับกฤชเหนือ

ชุมแสง

506.

พระธรรศ

ปิยสีโล

สวรรคพงษ์

23

1

ท่าจันทร์วิปัสสนา

ชุมแสง

507.

สามเณรนวพล

มงคลทอง

17

ท่าจันทร์วิปัสสนา

ชุมแสง

508.

พระแดนชัย

จนฺทปญฺโญ

กลัดอยู่

33

1

ท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

ชุมแสง

509.

พระอุเทน

อิทฺธิเตโช

ถีระแก้ว

24

1

ท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

ชุมแสง

510.

พระนำชัย

อาภสฺสโร

ใยเพ็ญ

22

1

ท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

ชุมแสง

511.

พระวสันต์

ปญฺญาวโร

ถีระแก้ว

21

1

ท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

ชุมแสง

512.

พระอานนท์

ธมฺมเตโช

จันทร์อ้น

21

1

ท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

ชุมแสง

513.

พระธนพล

โฆสคุโน

กางกรณ์

21

1

ท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

ชุมแสง

514.

พระวิชัย

จารุธมฺโม

พวงพันธุ์

20

1

ท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

ชุมแสง

515.

สามเณรชาญชัย

รุ่งเรือง

16

ท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

ชุมแสง

516.

สามเณรฉัตรชัย

มิ่งคำ

16

ท่ามะพลับราษฎร์บำรุง

ชุมแสง

517.

พระสม

จนฺทวณฺโณ

พิญเพียร

53

13

ท่าไม้

ชุมแสง

518.

พระณัชพล

กตธมฺโม

หอมสังข์

20

1

ท่าไม้

ชุมแสง

519.

พระวิศรุต

เขมาภิรโต

จันทร์กล่ำ

25

1

เนินสะเดา

ชุมแสง

520.

พระอภิรักษ์

จิตฺนุรกฺโข

ลายอะหลุด

20

1

เนินสะเดา

ชุมแสง

521.

พระเจริญ

ยสวฑฺฒโน

หมวกเอี่ยม

42

1

พันลาน

ชุมแสง

522.

พระดิเรก

ถามิโก

วัฒนโกษีย์

39

1

พันลาน

ชุมแสง

523.

พระวสันต์

ปุญฺญสมฺภโว

บุญทอง

36

1

พันลาน

ชุมแสง

524.

พระสุธน

พลธมฺโม

ทับทิมเพชร

24

1

พันลาน

ชุมแสง

525.

พระอารยะ

อริโย

เลขวัฒนะ

24

1

พันลาน

ชุมแสง

526.

พระกัณฑกานต์

ธมฺมรโต

เอกรัตนกุล

45

1

พิกุล

ชุมแสง

527.

พระกนนก

สุจิณโณ

เอกแก้ว

43

1

พิกุล

ชุมแสง

528.

พระณัฐวุฒิ

พุทธรกฺขิโต

เนียมหุ่น

23

1

โพธิ์เงินราษฎร์ศรัทธา

ชุมแสง

529.

พระภาณุวัฒน์

อภิวณฺโณ

ฟักขำ

21

1

โพธิ์สุทธาวาส

ชุมแสง

530.

พระเกียรติศักดิ์

วรธมฺโม

ทิมหันต์

20

1

โพธิ์สุทธาวาส

ชุมแสง

531.

พระนพรัตน์

เตชพโล

อ่อนเจริญ

25

1

โพธิ์หนองยาว

ชุมแสง

532.

พระจีระวัฒน์

อายุวฑฺฒโก

กลิ่นโตนด

22

1

โพธิ์หนองยาว

ชุมแสง

533.

พระอเนก

ปญฺญาวชิโร

ชัยดี

21

1

โพธิ์หนองยาว

ชุมแสง

534.

พระพีรพัฒน์

อาสโภ

ท้าวปิ่นแก้ว

29

1

วังใหญ่

ชุมแสง

535.

พระมงคล

มงฺคโล

อ้างเรือง

20

1

วังใหญ่

ชุมแสง

536.

พระสันติ

สุธีโร

บุตรฉา

24

1

วัดแสงสวรรค์

ชุมแสง

537.

สามเณรเกียรติศักดิ์

ไชยทอง

13

วัดแสงสวรรค์

ชุมแสง

538.

พระอนุกูล

อาทโร

ทองศาลา

25

1

หนองโก

ชุมแสง

539.

พระสถาพร

ฐิตญาโณ

มะลิลาศ

21

1

หนองแม่พังงา

ชุมแสง

540.

พระวีรัตน

นาควโร

รวมทรัพย์

20

1

หนองแม่พังงา

ชุมแสง

541.

พระธีรพงษ์

ชยาภินนฺโท

ฤทธา

23

1

หางตลาด

ชุมแสง

542.

พระอัครวิชช์

ภูริวฑฺฒโน

หงส์เจริญกุล

39

1

แหลมยาง

ชุมแสง

543.

พระธฤษณุ

จารุธมฺโม

บำรุงสวัสดิ์

37

1

แหลมยาง

ชุมแสง

544.

พระรัฐพงษ์

ฉนฺทธมฺโม

สัพศรี

31

1

ท่าตะโก

พยุหะคีรี

545.

พระสละ

ปญฺญาธโร

สุขศิริ

34

1

หาดสะแก

พยุหะคีรี

546.

พระยุทธ

สนฺติกโร

ม่วงสุก

55

3

สระเศรษฐี

พยุหะคีรี

547.

พระชัชวาลย์

สุมงฺคโล

วิจารณ์ปรีชา

21

1

สระเศรษฐี

พยุหะคีรี

548.

พระธนพิสิฐ

เตชปญฺโญ

จุ้ยเดช

39

1

สระเศรษฐี

พยุหะคีรี

549.

พระณัฐพล

ธมฺมจาโร

เสียงเลิศ

21

1

สระเศรษฐี

พยุหะคีรี

550.

พระธีรพล

มารชิโน

จำปี

29

1

สระเศรษฐี

พยุหะคีรี

551.

สามเณรอภิรักษ์

รอดตาด

15

คลองบางเดื่อ

พยุหะคีรี

552.

พระบุญทวี

มหาสกฺโก

ภู่เทศ

20

1

สุวรรณรัตนาราม

พยุหะคีรี

553.

พระศุภกิจ

ปญฺญาวโร

นิ่มวัฒน์

46

1

สุวรรณรัตนาราม

พยุหะคีรี

554.

พระเสน่ห์

อรุโณ

สินพรม

49

2

เขาทอง

พยุหะคีรี

555.

พระสมศักดิ์

สุจิตฺโต

พุ่มเจริญ

41

1

เขาทอง

พยุหะคีรี

556.

พระทัศนัย

คุณธมฺโม

ทองเขียว

33

1

เขาทอง

พยุหะคีรี

557.

พระมลเทียร

อภิญาโณ

หมีทอง

26

1

เขาทอง

พยุหะคีรี

558.

พรนิกร

อาภาธโร

โตทับ

24

1

เขาทอง

พยุหะคีรี

559.

พระหนึ่ง

คุณวีโร

ทองเขียว

23

1

เขาทอง

พยุหะคีรี

560.

พระวินัย

คุณวโร

หมีทอง

21

1

เขาทอง

พยุหะคีรี

561.

พระชัยณรงค์

อภิวโร

เหมือนฤทธิ์

20

1

เขาทอง

พยุหะคีรี

562.

พระชุมพล

ปภสฺสโร

สดงาม

56

6

เขาสามยอด

พยุหะคีรี

563.

สามเณรสุภชัย

แซ่เล้า

15

เขาสามยอด

พยุหะคีรี

564.

พระดิษฐพงศ์

สุมโน

ศรีจรูญ

22

1

หนองไม้แดง

พยุหะคีรี

565.

พระไธพัตย์

ธีรธมฺโม

คลองทัญกรรณ์

33

1

หนองไม้แดง

พยุหะคีรี

566.

พระสมชาย

เตชธมฺโม

ยิ้มพงษ์

48

1

เขาบ่อแก้ว

พยุหะคีรี

567.

พระไพฑูรย์

ถาวโร

พะนัด

34

1

เขาบ่อแก้ว

พยุหะคีรี

568.

พระธนดล

ญาณวุฑฺโฒ

กรานสำราญ

24

1

สระประทุม

พยุหะคีรี

569.

พระสันติสุข

สุปญฺโญ

โพพินิจ

22

1

สระประทุม

พยุหะคีรี

570.

พระสำราญ

อินฺทปญฺโญ

รอดธานี

27

1

สระประทุม

พยุหะคีรี

571.

พระบุญประกอบ

ฐานวีโร

รอดธานี

28

1

สระประทุม

พยุหะคีรี

572.

พระสุพล

โกวิทู

โคนาบาล

23

2

สระนางสรง

พยุหะคีรี

573.

พระปัญญา

อาชิโต

เชาว์ลี

52

1

สระนางสรง

พยุหะคีรี

574.

พระอนุสรณ์

อาภสฺสโร

โพธิ์อ่อง

29

6

โป่งสวรรค์

พยุหะคีรี

575.

พระพรชัย

กนฺตสีโล

เป้ยแข็ง

22

1

โป่งสวรรค์

พยุหะคีรี

576.

พระอมรศิลป์

จารุธมฺโม

จบศรี

42

1

หนองเต่า

พยุหะคีรี

577.

พระณุโรม

กลฺยาโณ

ภู่จำรูญ

20

1

หนองเต่า

พยุหะคีรี

578.

พระประจักษ์คุณ

ปุญฺญญาโณ

ชั่งตระกูล

25

1

พระปรางค์เหลือง

พยุหะคีรี

579.

พระภูมิ

ฐานธมฺโม

แผนสุวรรณ

21

1

หางน้ำหนองแขม

พยุหะคีรี

580.

พระชาคริน

ปาสาทิโก

มั่นสะติ

21

1

หางน้ำหนองแขม

พยุหะคีรี

581.

พระชัชวาลย์

โชติปญฺโญ

ทับสายทอง

53

1

บ้านบน

พยุหะคีรี

582.

พระสมพร

จนฺทวํโส

จันทวิชัย

31

1

เขาบ่อพลับ

พยุหะคีรี

583.

พระนรากร

ฐานวุฑฺโฒ

บุญรอด

23

1

เขาบ่อพลับ

พยุหะคีรี

584.

พระสิทธิ์ชัย

ทีฆายุโก

เสือนิล

20

1

เขาบ่อพลับ

พยุหะคีรี

585.

พระชลอ

ชยธมฺโม

เชื้อนุ่น

32

1

เขาบ่อพลับ

พยุหะคีรี

586.

พระสมบูรณ์

กิตฺติสาโร

พี่งกัน

60

1

อินทาราม

พยุหะคีรี

587.

พระทวีศักดิ์

จิตฺตปสนฺโน

พันธุ์เขตกรรม

22

1

เขาแก้ว

พยุหะคีรี

588.

พระณัฐพงศกร

กิตฺติภทฺโท

สมบูรณ์รัตนกูล

20

1

เขาแก้ว

พยุหะคีรี

589.

พระนิรุตต์

จนฺทวณฺโณ

พุ่มศรี

20

1

บ้านมะกอก

พยุหะคีรี

590.

พระปิยนันท์

ชุติมาโร

อ่วมทร

20

1

บ้านมะกอก

พยุหะคีรี

591.

พระสมพงษ์

ปภงฺกโร

อวันนา

48

1

บ้านมะกอก

พยุหะคีรี

592.

พระชัยรัตน์

อตฺตชโย

ครุฑจันทร์

22

1

ตากฟ้า

ตากฟ้า

593.

พระอนิรุทธ์

ฐิตคุโณ

ป่านแก้ว

22

1

ตากฟ้า

ตากฟ้า

594.

สามเณรกฤษดา

จันดาวัน

18

ตากฟ้า

ตากฟ้า

595.

สามเณรธเนตร

วงษ์ยอด

16

ตากฟ้า

ตากฟ้า

596.

สามเณรชวพล

ตะนุเรือง

16

ตากฟ้า

ตากฟ้า

597.

สามเณรณัฐวุฒิ

อาจหาญ

16

ตากฟ้า

ตากฟ้า

598.

สามเณรภานุมาศ

เทพแดง

15

ตากฟ้า

ตากฟ้า

599.

สามเณรชาญณรงค์

อิ่มใจ

15

ตากฟ้า

ตากฟ้า

600.

สามเณรกฤษณะ

รอดภัย

15

ตากฟ้า

ตากฟ้า

601.

สมเณรณัฐวุฒิ

มากแสน

15

ตากฟ้า

ตากฟ้า

602.

สามเณรคมกริช

พรมจันทึก

15

ตากฟ้า

ตากฟ้า

603.

สมเณรปิยะพงษ์

คาเรือน

15

ตากฟ้า

ตากฟ้า

604.

สามเณรวุฒิเมธ

แววบุตร

15

ตากฟ้า

ตากฟ้า

605.

สามเณรพงศภัค

เกิดทอง

16

ตากฟ้า

ตากฟ้า

606.

สามเณรคฑาธร

ธนะมาร

15

ตากฟ้า

ตากฟ้า

607.

สามเณรวรากร

ญาณสาร

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

608.

สามเณรพงศ์พนิช

การะภักดี

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

609.

สามเณรอัมรินทร์

สร้อยสังวาลย์

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

610.

สามเณรคุณากร

ลวกไธสง

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

611.

สามเณรปริวัฒน์

สอนผุย

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

612.

สามเณรภานุพงศ์

พวกแก้ว

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

613.

สามเณรอาทร

เชื้อวังคำ

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

614.

สามเณรเกียรติภูมิ

เสียงหวาน

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

615.

สามเณรศิริศักดิ์

นวลผิว

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

616.

สามเณรนิรุต

สงวนวงศ์

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

617.

สามเณรธนดม

จำเริญชัย

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

618.

สามเณรระบิล

โลกร่วม

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

619.

สามเณรอนุสรณ์

เผ่าพันธุ์

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

620.

สามเณรชลิต

ใจเย็น

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

621.

สามเณรนาวิน

โรจน์วรดิลก

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

622.

สามเณรธนศักดิ์

สีสังข์

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

623.

สามเณรสามารถ

บุตรพรม

14

ตากฟ้า

ตากฟ้า

624.

สามเณรเจษฎา

ไพรสิงห์

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

625.

สามเณรพัชร

แก่นนาคำ

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

626.

สามเณรสุภฤกษ์

สอนอินทร์

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

627.

สามเณรพงษ์รพี

อยู่เกษม

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

628.

สมเณรวิษณุ

พรมแพง

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

629.

สามเณรธัญธร

พิพัฒน์รัตนโสภณ

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

630.

สามเณรธนาวุฒิ

เพชรงาม

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

631.

สามเณรธนพล

ภารประสาท

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

632.

สามเณรทศพร

แก้วมณี

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

633.

สามเณรวุฒินันท์

ปานดอกสร้อย

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

634.

สามเณรคุณากร

พรมเสนา

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

635.

สามเณรอภิสิทธิ์

ชูศิลป์

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

636.

สามเณรศกณตบุญ

โพธิ์เกตุ

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

637.

สามเณรทรงวุฒิ

จูมทอง

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

638.

สามเณรวันชนะ

โมกศักดิ์

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

639.

สามณรณัฐดนัย

สิงหา

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

640.

สามเณรธรรมรัตน์

สีสังข์

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

641.

สามเณรเจษฎากร

เลียมสกุล

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

642.

สามเณรณรงค์ศักดิ์

บัวสอน

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

643.

สามเณรพรพิทักษ์

เอี่ยมสะอาด

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

644.

สามเณรยุทธพิชัย

ยาทองไชย

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

645.

สามเณรธนาวุฒิ

จีนจั่น

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

646.

สามเณรพาทิศ

สวนโคกกลาง

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

647.

สามเณรวิโรจน์

วงษ์พันคำ

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

648.

สามเณรชิษณุพงศ์

ธุระพระ

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

649.

สามเณรอำนาจ

สุขบุรี

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

650.

สามเณรธนกร

สอนผุย

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

651.

สามเณรชุติพันธ์

คำพิรานนท์

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

652.

สามเณรอนุพัฒน์

อยู่สมศรี

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

653.

สามเณรคมกริช

บุษดี

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

654.

สามเณรลิขิต

อินทรนู

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

655.

สามเณรธนาเดช

บางพระครู

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

656.

สามเณรธีระวัฒน์

แบนน้อย

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

657.

สามเณรอธิกรณ์

ไชยนามน

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

658.

สามเณรพลวิทย์

โฉมเฉลา

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

659.

สามเณรณัชพล

หอมฉุน

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

660.

สามเณรพรชัย

กลิ่นเทียน

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

661.

สามเณรประสิทธิ์

อักษรสี

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

662.

สามเณรไตรรัตน์

ลบยิ้ม

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

663.

สามเณรอนันต์กร

เหมาะราศรี

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

664.

สามเณรจีรพันธ์

แก้วกัณหา

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

665.

สามเณรปิยะชาติ

ศักดิ์เจริญชัยกุล

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

666.

สามเณรจีรศักดิ์

โพธิ์แก้ว

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

667.

สามเณรฤทธิพร

เพ็งแจ่มแจ้ง

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

668.

สามเณรธนพล

คชราช

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

669.

สามเณรศตวรรษ

ผลชื่น

13

ตากฟ้า

ตากฟ้า

670.

สามเณชัยณรงค์

นามเที่ยง

12

ตากฟ้า

ตากฟ้า

671.

สามเณรนครินทร์

จันโน

12

ตากฟ้า

ตากฟ้า

672.

สามเณรชนกนันท์

โนนุช

12

ตากฟ้า

ตากฟ้า

673.

สามเณรธนกร

บำรุงสาลี

12

ตากฟ้า

ตากฟ้า

674.

สามเณรพรนรงค์

มาตรเสนา

12

ตากฟ้า

ตากฟ้า

675.

สามเณรธนโชติ

แก้วสว่าง

12

ตากฟ้า

ตากฟ้า

676.

สามเณรพงษ์เพชร

แก้วใส

12

ตากฟ้า

ตากฟ้า

677.

สามเณรไกรศร

ศรีสุข

12

ตากฟ้า

ตากฟ้า

678.

สามเณรธัญญารัตน์

ชมชื่น

12

ตากฟ้า

ตากฟ้า

679.

สามเณรมนัสวิน

ศรีสุคนธ์

12

ตากฟ้า

ตากฟ้า

680.

สามเณรศรัณย์

จันทร์แสง

12

ตากฟ้า

ตากฟ้า

681.

พระนพพร

กนฺตธมฺโม

เพ็งชัย

24

1

ชุมพลสามัคคีธรรม

ตากฟ้า

682.

พระปณิธิ

สิริปญฺโญ

อระกูล

22

1

ชุมพลสามัคคีธรรม

ตากฟ้า

683.

พระไพรัตน์

จารุวณฺโณ

แก้วเกิด

21

1

ชุมพลสามัคคีธรรม

ตากฟ้า

684.

พระรวมพร

ปญฺญาธโร

โพธิ์เพ็ชร

21

1

ชุมพลสามัคคีธรรม

ตากฟ้า

685.

พระนที

จนฺทสาโร

เพ็งคล้าย

20

1

ชุมพลสามัคคีธรรม

ตากฟ้า

686.

พระบุญทัศน์

ชิตมาโร

โลเลิศ

20

1

ชุมพลสามัคคีธรรม

ตากฟ้า

687.

พระไพโรจน์

พุทฺธิสาโร

กระแสร์สินธ์

49

1

ไผ่นาเริง

ตากฟ้า

688.

พระสมยศ

ฐานวโร

นิลคต

38

1

ไผ่นาเริง

ตากฟ้า

689.

พระณัฐพล

เทวธมฺโม

บุญเพ็ชร

20

1

ไผ่นาเริง

ตากฟ้า

690.

สามเณรพีรยุทธ

ดวงสีแก้ว

19

ไผ่นาเริง

ตากฟ้า

691.

พระชัยยุทธ์

กิตฺติสาโร

สิงหะเทพ

36

1

ชอนพูลวราราม

ตากฟ้า

692.

พระปรีชา

อาจาโร

ไชยรัมย์

36

1

ชอนพูลวราราม

ตากฟ้า

693.

พระอำพล

ฐานุตฺตโร

อินทนิน

20

1

พุนกยูง

ตากฟ้า

694.

พระมาโนช

มนุนฺโญ

สุ่มทรัพย์

21

1

พุนกยูง

ตากฟ้า

695.

พระณัฐพร

จนฺทสีโล

จำเนียรบุญ

21

1

ประชาสรรค์

ตากฟ้า

696.

พระสมนึก

สุเมโธ

นนท์ฤาชา

53

2

สุขสำราญ

ตากฟ้า

697.

พระบุญฤทธิ์

จนฺทสโร

กองปัญญา

33

1

สุขสำราญ

ตากฟ้า

698.

พระประพัทธ์

อนุตฺตโร

พรหมวิภา

27

1

สุขสำราญ

ตากฟ้า

699.

พระพรชัย

ปญฺญาวโร

รจนารัตน์

20

1

สุขสำราญ

ตากฟ้า

700.

พระธีรวีย์

จารุธมฺโม

สุขถาวร

40

1

ธรรมโสภณ

ตากฟ้า

701.

พระอภิชัย

ปภสฺสโร

แก้วเจริญ

30

1

ธรรมโสภณ

ตากฟ้า

702.

พระธวัชชัย

สุเมโธ

ชนะจันทร์

21

1

ธรรมโสภณ

ตากฟ้า

703.

พระสงกรานต์

เทวธมฺโม

โอนอ่อน

38

1

ธรรมโสภณ

ตากฟ้า

704.

พระเจน

ฐานวุฑฺโฒ

อุณหะ

50

1

ธรรมโสภณ

ตากฟ้า

705.

พระรัชกฤต

กตปุญฺโญ

โภคภัสสร

33

1

ธรรมโสภณ

ตากฟ้า

706.

พระอารยะ

สารธมฺโม

สถิตานุชิต

42

1

ธรรมโสภณ

ตากฟ้า

707.

พระอำพล

โนนวิเศษ

28

1

ธรรมโสภณ

ตากฟ้า

708.

สามเณรเกียรติศักดิ์

ฉิมพลีสวัสดิ์

18

ธรรมโสภณ

ตากฟ้า

709.

สามเณรทรงวุฒิ

สาวอ่อน

18

ธรรมโสภณ

ตากฟ้า

710.

พระอาทิตย์

อินฺทสีโล

อ้นสิงห์

30

1

หนองพิกุล

ตากฟ้า

711.

พระนพดล

คุณสมฺปนฺโณ

ศิริรวง

20

1

หนองพิกุล

ตากฟ้า

712.

พระนที

นทีปญฺโญ

นาคปานเสือ

25

1

หนองพิกุล

ตากฟ้า

713.

พระปรีดา

ปิยธมฺโม

หิริโอ

20

1

หนองพิกุล

ตากฟ้า

714.

สามเณรธงชัย

คำแก้ว

17

หนองพิกุล

ตากฟ้า

715.

สามเณรอิทธิฤทธิ์

คำแก้ว

15

หนองพิกุล

ตากฟ้า

716.

พระธวัช

จนฺทสโร

เหรียญทอง

42

1

ห้วยลำใย

ตากฟ้า

717.

พระชาคริต

อาภากโร

จรัสเขต

21

1

ห้วยลำใย

ตากฟ้า

718.

พระภาณุวัฒน์

ฐานิสฺสโร

ชุ่มวิจารณ์

20

1

ห้วยลำใย

ตากฟ้า

719.

พระเชาวฤทธิ์

อาภากโร

ศรีดี

20

1

ห้วยลำใย

ตากฟ้า

720.

พระอลงกรณ์

อมโร

จันทร์อ่อน

20

1

ห้วยลำใย

ตากฟ้า

721.

พระเกียรติกร

วรธมฺโม

อิ่มเดชา

44

1

คีรีวง

ตากฟ้า

722.

พระวีรพล

กิตฺติปญฺโญ

เม่นตะเภา

22

1

คีรีวง

ตากฟ้า

723.

สามเณรเอกราช

อ่อนใจ

16

คีรีวง

ตากฟ้า

724.

พระสายันต์

ปิยสีโล

อินชู

38

1

โคกขาม

ตากฟ้า

725.

พระวศิน

เตชธมฺโม

มีมุข

21

1

โคกขาม

ตากฟ้า

726.

พระอาเดียว

จนฺทสาโร

บุญจุล

21

1

โคกขาม

ตากฟ้า

727.

พระมัน

โอภาโส

โพสิน

49

2

ล้ำเจริญ

ตากฟ้า

728.

พระประพันธ์

รกฺขิตธมฺโม

ปัญญาไว

23

1

ดำรงธรรม

ตากฟ้า

729.

พระคุปต์

สิริคุตฺโต

ศรีเดช

21

1

ดำรงธรรม

ตากฟ้า

730.

พระราเมศ

เตชธมฺโม

คงเมือง

22

1

ดำรงธรรม

ตากฟ้า

731.

พระประเสริฐ

วิสุทฺธสีโล

ทัพเจริญ

23

4

ดำรงธรรม

ตากฟ้า

732.

พระณัฐชัย

อนาลโย

ผาผ่อง

23

1

อุดมพร

ตากฟ้า

733.

พระจิรโชติ

ชาคโร

ทองกันยา

25

1

อุดมพร

ตากฟ้า

734.

พระอดุลย์

สิริธมฺโม

แสงเถื่อน

21

1

สุขสันต์สามัคคี

ตากฟ้า

735.

พระสุพจน์

ขนฺติธมฺโม

สกุลรัตน์

29

1

สุขสันต์สามัคคี

ตากฟ้า

736.

พระจักรีพงษ์

ปญฺญาวชิโร

บำรุงสุข

21

1

สุขสันต์สามัคคี

ตากฟ้า

737.

พระคมสัน

จิตฺตปญฺโญ

ศรีพิพัฒน์

23

1

สุขสันต์สามัคคี

ตากฟ้า

738.

พระสุชาติ

จิตฺตสํวโร

ชั่งหรก

23

1

สุขสันต์สามัคคี

ตากฟ้า

739.

สามเณรเรืองศักดิ์

ภู่ภักดี

13

อุดมธัญญา

ตากฟ้า

740.

พระสุพจน์

กตสาโร

พุ่มภักดี

20

1

แคทราย

ตากฟ้า

741.

พระศุกวิชญ

มหาปญฺโญ

ศิริมานพ

21

1

แคทราย

ตากฟ้า

742.

พระวรกันต์

ชนฺติธมฺโม

ไวยศาลา

20

1

แคทราย

ตากฟ้า

743.

สามเณรชาตรี

พันกลิ่น

15

แคทราย

ตากฟ้า

744.

พระจรัญ

เตชธมฺโม

ไกรสาระ

20

1

บ้านใหม่สามัคคี

ตากฟ้า

745.

พระมลกร

ขนฺติธมโม

ทรัพย์ประเสริฐ

20

1

บ้านใหม่สามัคคี

ตากฟ้า

746.

พระพงษ์ศักดิ์

เตชธมฺโม

ใจฉ่ำ

27

1

สระเกตุโมรี

ตากฟ้า

747.

พระปัญญา

ธีรธมฺโม

หันทราย

25

1

สระเกตุโมรี

ตากฟ้า

748.

พระนิรุตติ์

นิรุตธสาโร

แช่มสอาด

21

1

สระเกตุโมรี

ตากฟ้า

749.

พระสุขชัย

หาสธมฺโม

แซ่เตียว

27

1

สระเกตุโมรี

ตากฟ้า

750.

พระสราวุฒิ

ปญฺญาวุฒิโฒ

ผาพ่อง

21

1

หนองรั้ว

ตากฟ้า

751.

พระสุธี

สุจินโน

แตงร่ม

21

1

หนองรั้ว

ตากฟ้า

752.

พระสมพงษ์

กิตฺติธมฺโม

มีมุข

36

1

อุดมพร

ตากฟ้า

753.

พระธีระพัฒน์

ชุตินฺธโร

สมบูรณ์

23

1

กกกว้าว

ตาคลี

754.

พระอำพล

พลวุฑฺโฒ

พันธ์งาม

21

1

เขาดุม

ตาคลี

755.

พระนครินทร์

จนฺทสโร

สมภักดี

24

1

เขาตอง

ตาคลี

756.

พระชัยยันต์

เขมกาโม

อยู่เย็น

48

3

เขาถ้ำบุญนาค

ตาคลี

757.

พระกมล

สุธมฺโม

นาคฉ่ำ

24

1

เขาถ้ำประทุน

ตาคลี

758.

พระณัฐวุฒิ

ฐานวโร

คมขำ

24

1

เขาถ้ำประทุน

ตาคลี

759.

พระปราชญา

กนฺตปญฺโญ

รุ่งทรัพย์

23

1

เขาถ้ำประทุน

ตาคลี

760.

พระณัฎฐา

สุทฺธจิตฺโต

ผลทับทิม

23

1

เขาถ้ำประทุน

ตาคลี

761.

พระธนพัฒน์

กลฺยาโณ

ชูดอกพุฒ

23

1

เขาถ้ำประทุน

ตาคลี

762.

พระอัชฌานัท

ฐานิสฺสโร

เหมือนแก้วจินดา

49

1

เขาใบไม้

ตาคลี

763.

พระสราวุฒ

สจฺจวโร

สมบุญ

25

1

เขาฝา

ตาคลี

764.

พระพรเทพ

ขนฺติพโล

พูลสุข

20

1

เขาฝา

ตาคลี

765.

สามเณรสุรเชฐ

น้อยวิมล

15

เขาฝา

ตาคลี

766.

พระประทีป

สุจิตฺโต

อยู่เล่ห์

39

2

เขาวงษ์

ตาคลี

767.

พระบุญสม

กนฺตญาโณ

เศษฐะ

49

1

เขาวงษ์

ตาคลี

768.

พระสรรเสริญ

ปิยสีโล

ผาสุก

36

1

เขาวงษ์

ตาคลี

769.

พระประสิทธิ์

ปิยธมฺโม

นวลคล้าย

29

1

เขาวงษ์

ตาคลี

770.

พระนรินทร์

อตฺตธีโร

น้ำนวล

26

1

เขาวงษ์

ตาคลี

771.

พระอรรถพล

จิตวีโร

มากมูลผล

23

1

เขาวงษ์

ตาคลี

772.

พระวิษณุ

อินฺทวํโส

หาญเสมอ

20

1

เขาวงษ์

ตาคลี

773.

สามเณรกันตพงษ์

อ่ำรอด

19

เขาสูง

ตาคลี

774.

พระประสิทธิ์

อินฺทสโร

พูลเรือง

24

1

คีรีรัตนาราม

ตาคลี

775.

พระดนัย

สธมฺโม

ผาสุกรรม

20

1

คีรีโชติการาม

ตาคลี

776.

พระนรสิทธิ์

ฉนฺทชาโต

สาระผล

34

1

โคกกร่าง

ตาคลี

777.

พระทนงศักดิ์

อโสโก

สิทธิทรัพย์

34

1

โคกกร่าง

ตาคลี

778.

พระชัยพร

อริโย

ย่าล่า

23

1

โคกกร่าง

ตาคลี

779.

พระวุฒิ

ปุญฺญพโล

ศรีโยธา

21

1

โคกกร่าง

ตาคลี

780.

พระกิตติพร

สนฺตจิตโต

แสนกล้า

20

1

โคกกร่าง

ตาคลี

781.

พระชาญชัย

กิตฺติภทฺโท

ไตรรัตน์

43

1

โคกกระเทิน

ตาคลี

782.

พระไพศาล

วสฺธีโป

สุทธิโกมินทร์

65

1

โคกคูณ

ตาคลี

783.

พระภมร

อภิปุญฺโญ

น้อยมหาพรม

25

1

โคกคูณ

ตาคลี

784.

พระวิริยะ

ฐานิสฺสโร

พันแก้ว

29

1

โคกคูณ

ตาคลี

785.

พระตฤน

ธมฺมคุโณ

สิงห์หา

24

1

โคกคูณ

ตาคลี

786.

พระทวี

จนฺทปญฺโญ

กระต่ายจันทร์

38

1

โคกเจริญ

ตาคลี

787.

พระคัมภีร์

เขมเทโว

ศรีรัตน์โส

31

1

โคกสว่าง

ตาคลี

788.

พระปรีชา

อินฺทวีโร

เชื้อรื่น

24

1

โคกสว่าง

ตาคลี

789.

สามเณรวิวัฒน์

ขำโท้

19

โคกสว่าง

ตาคลี

790.

สามเณรทิวา

สารวรรณ์

17

โคกสว่าง

ตาคลี

791.

สามเณรธนดล

สดชื่น

12

โคกสว่าง

ตาคลี

792.

พระนิคม

ภทฺทิยคุโณ

กุลน้อย

37

1

จันเสน

ตาคลี

793.

พระวันชัย

นาถธมฺโม

วงศ์ประกรคำ

23

1

จันเสน

ตาคลี

794.

พระปรีดาภัททร

ธมฺมธีโป

สอนเครือ

22

1

จันเสน

ตาคลี

795.

พระเรืองศักดิ์

รตฺติสกฺโก

หอมกลิ่น

20

1

จันเสน

ตาคลี

796.

พระธนชาติ

อนุตฺตโร

เรืองฤทธิ์

53

1

ช่องแค

ตาคลี

797.

พระสมชาย

ชยธมฺโม

สนามทอง

35

1

ช่องแค

ตาคลี

798.

สามเณรเนตรชนก

กันภัย

20

ช่องแค

ตาคลี

799.

พระณัฐพล

ฐิติโก

ช่างเรือนกุล

21

2

ดงพลับ

ตาคลี

800.

พระมานะชัย

ธมฺมกาโม

มหาพรหม

21

1

ดงมัน

ตาคลี

801.

พระพิษณุ

วรปญฺโญ

ปล้องทอง

23

1

ตาคลี

ตาคลี

802.

พระสุเทพ

เตชวโร

พูลพร้อม

23

1

ตาคลี

ตาคลี

803.

พระวันชัย

จกฺกวโร

สิงห์หา

22

1

ตาคลี

ตาคลี

804.

พระวิทวัส

ธมฺมลาโภ

กลิ่นสอน

21

1

ตาคลี

ตาคลี

805.

พระคณิต

คมนธมฺโม

ปานศิริ

21

1

ตาคลี

ตาคลี

806.

พระบริพัฒน์

วิจิตฺโต

สายทอง

21

1

ตาคลี

ตาคลี

807.

พระสุชาติ

กลฺยาโณ

นพชัยยา

44

1

ถ้ำผาสุขใจ

ตาคลี

808.

พระสุขดำรง

สุทฺธสีโล

มีสุข

33

1

ถ้ำผาสุขใจ

ตาคลี

809.

พระกิตติศักดิ์

ถิรธมฺโม

ปล้องอ้วน

30

1

ถ้ำผาสุขใจ

ตาคลี

810.

พระนภดล

ธนลาโภ

แสวงเจริญ

29

1

ถ้ำผาสุขใจ

ตาคลี

811.

พระเทวิน

สิริธโร

ทองมี

20

1

ถ้ำผาสุขใจ

ตาคลี

812.

พระอำนาจ

วชิรญาโณ

เดชวิทย์

23

1

ทุ่งทะเลทราย

ตาคลี

813.

พระเอกรัตน์

อนากุโล

ฉุนหอม

21

1

ทุ่งทะเลทราย

ตาคลี

814.

พระศรีเมศร์

กิตฺติวณฺโณ

ธราธร

34

1

บ่อนิมิต

ตาคลี

815.

พระพลวัต

ฉนฺทธมฺโม

สงวนอาภรณ์

34

1

บ่อนิมิต

ตาคลี

816.

พระวรฤทธิ์

กนฺตสีโล

พึ่งสงฆ์

33

1

บ่อนิมิต

ตาคลี

817.

พระจีรศักด์

อินฺทสุโภ

แสวงวงค์

24

1

บ่อนิมิต

ตาคลี

818.

พระเดชา

ฐานิสฺสโร

ยามวัน

53

1

โบสถ์เทพนิมิต

ตาคลี

819.

พระสุชิน

สุทฺธญาโน

พันธ์ชัย

43

1

โบสถ์เทพนิมิต

ตาคลี

820.

พระสำรวย

เขมาธโร

โนนสินธุ์

69

6

ประชาสรรค์

ตาคลี

821.

พระณัฐวัฒน์

เขมสิริ

ใยเทศ

23

1

ประชาสรรค์

ตาคลี

822.

พระสุรศักดิ์

อภิปุณฺโณ

จันทร์ฟุ้ง

21

1

ป่าตาล

ตาคลี

823.

พระไพฑูรย์

สนฺตจิตฺโต

แสงผึ้ง

54

1

ป่าตาล

ตาคลี

824.

พระสมพร

ขนฺติพโล

เผ่าอินทร์จันทร์

49

1

พุช้างล้วง

ตาคลี

825.

พระพงศภัค

ขนฺติพโล

สมสุข

36

1

พุช้างล้วง

ตาคลี

826.

พระวันชัย

ถิรธมฺโม

โพธิ์พูน

28

1

พุช้างล้วง

ตาคลี

827.

พระวิวิศนชัย

เตชธมฺโม

แก้วสุวรรณ

23

1

พุช้างล้วง

ตาคลี

828.

พระหิริพันธ์

เขมจาโร

แก้วประไพ

21

1

พุช้างล้วง

ตาคลี

829.

พระสำรวย

สทฺธาธิโก

ชวดเชื้อ

45

1

โพนทอง

ตาคลี

830.

พระผดุงพงษ์

ภทฺทธมฺโม

บุสวงศ์

21

1

โพนทอง

ตาคลี

831.

พระคำมัน

จนฺทสโร

วิเชียร

44

1

ลาดตะกุด

ตาคลี

832.

พระเกษม

ปิยธมฺโม

ดวงจำปา

54

1

ลาดตะกุด

ตาคลี

833.

พระโสภณ

ปิยธมฺโม

จ่ายทอง

22

2

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

834.

พระลำพูน

จนฺทสาโร

จันทร์เทศ

60

1

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

835.

พระจิรัฎฐ์

จิรสุทฺโธ

ถึงสุข

34

1

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

836.

พระอนุชา

อนุตฺตโร

นวนยิน

25

1

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

837.

พระคนนาถ

ฐานวีโร

แป้นเงิน

21

1

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

838.

พระพนัส

พนสฺสโร

แรมไพร

20

1

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

839.

พระนิมิตร

นิมิตฺตสาโร

ประจำแถว

20

1

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

840.

สามเณรณกฤช

ถนอมทรัพย์

19

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

841.

สามเณรอนุชา

กรเวช

16

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

842.

สามเณรจิรายุ

แซ่ซ้ง

14

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

843.

สามเณรเกชา

ปานพรม

14

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

844.

สามเณรธีรวุฒิ

พุฒตรง

13

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

845.

สามเณรอนุชา

กลาดเกลื่อน

12

วาปีรัตนาราม

ตาคลี

846.

พระวรรณเรศ

จนฺทูปโม

ไพรมี

24

1

ศรีสำราญ

ตาคลี

847.

พระเอ

กนฺตสีโล

สินมา

33

1

สระแก้ว

ตาคลี

848.

พระสหรัฐ

สนฺตกาโย

ล่ำสัน

21

1

สว่างวงษ์

ตาคลี

849.

พระปวเรศ

คุณากโร

นกชม

21

1

สว่างวงษ์

ตาคลี

850.

พระปัญญา

อคฺคปญฺโญ

เพ็ชรน้อย

29

1

สว่างวงษ์

ตาคลี

851.

พระสุเมธ

สุเมโธ

นงนุช

20

1

สว่างวงษ์

ตาคลี

852.

พระนัฐพันธ์

คุณากโร

เรือนปัจจะ

20

1

สว่างวงษ์

ตาคลี

853.

พระกัณติทัต

กนฺตจารี

บัวทอง

20

1

สว่างวงษ์

ตาคลี

854.

พระธนบดี

สีลสํวโร

ปิ่นทวาสิน

31

1

สว่างวงษ์

ตาคลี

855.

พระสุวิชา

สุธมฺโม

ศิริเงิน

21

1

หนองกรวด

ตาคลี

856.

พระปราโมทย์

สมจิตฺโต

แพงภักดี

37

1

หนองดุก

ตาคลี

857.

พระสมบูรณ์

สุเมโธ

สงเนย

25

1

หนองเต็งรัง

ตาคลี

858.

พระธวัชชัย

ธวชฺชโย

ศรีลาไทย

21

1

หนองเต็งรัง

ตาคลี

859.

พระระวี

ถิรจิตฺโต

งามเนตร์

45

3

หนองบัวทอง

ตาคลี

860.

พระชัยชนะ

สตฺตธมฺโม

โอภาส

31

1

หนองบัวทอง

ตาคลี

861.

พระอำนาจ

ปญฺญาวชิโร

สีงาม

32

1

หนองโพ

ตาคลี

862.

พระวีรภัทร

กิตฺติฐาโน

ม่วงทอง

29

1

หนองโพ

ตาคลี

863.

พระอนุกูล

อกิญฺจโน

ปานหลุ่มเข้า

22

1

หนองโพ

ตาคลี

864.

พระสุรเชษฐ์

ปญฺญาโภ

ไตรรัตน์

24

1

หนองโพ

ตาคลี

865.

พระฉัตรมงคล

กิตฺติสาโร

โพธิ์พ่วง

22

1

หนองโพ

ตาคลี

866.

พระทศพร

อภิปุณฺโณ

ชวดนุช

21

1

หนองโพ

ตาคลี

867.

พระนพพล

อิญฺทปญฺโญ

บวบทอง

21

1

หนองโพ

ตาคลี

868.

พระชวลิต

ญาณสาโร

เชื่อนุ่น

21

1

หนองโพ

ตาคลี

869.

พระกฤษณะ

ถาวรสทฺโท

ทับแคลน

21

1

หนองโพ

ตาคลี

870.

พระกิตติศักดิ์

สปฺปญฺโญ

วานิชสวัสดิ์วิชัย

20

1

หนองโพ

ตาคลี

871.

พระชุมพล

ภทฺรธมฺโม

ด้วงทวี

45

3

หนองลาดสามัคคี

ตาคลี

872.

พระสมพิศ

ปิยธมฺโม

ชื่นเรือง

55

1

หนองลาดสามัคคี

ตาคลี

873.

พระณัฐพล

จิตธมฺโม

เดชคุ้ม

36

1

หนองลาดสามัคคี

ตาคลี

874.

พระบัญชา

อคฺคธมฺโม

จรรยา

33

1

หนองลาดสามัคคี

ตาคลี

875.

พระไพโรจน์

อนาลโย

เงินฉลาด

25

1

หนองลาดสามัคคี

ตาคลี

876.

พระวันชัย

กตทีโป

อินประสิทธิ์

23

1

หนองลาดสามัคคี

ตาคลี

877.

พระณรงค์

คุณวีโร

อยู่ลอง

22

1

หนองลาดสามัคคี

ตาคลี

878.

พระสถาพร

ธมฺมทีโร

ใจยะสิทธิ์

21

1

หนองลาดสามัคคี

ตาคลี

879.

พระวิทยา

ฐิตสาโร

สารเดช

21

1

หนองลาดสามัคคี

ตาคลี

880.

พระนพดล

สุทฺธิมโน

ศรีดารอด

30

1

หนองสีซอ

ตาคลี

881.

พระประทุม

สติสมฺปณฺโณ

เป้าทอง

62

1

หนองสีนวล

ตาคลี

882.

พระสรรเสริญ

ปวฑฺฒโน

พงษ์เพ็ง

22

1

หนองสีนวล

ตาคลี

883.

พระวิษณุ

ธมฺมวโร

ศรีเสริม

24

1

หนองหม้อ

ตาคลี

884.

พระพิเชษฐ์

จตฺตมโล

โชติพรม

42

1

หนองหม้อ

ตาคลี

885.

พระชัยยง

ธีรปญฺโญ

คำยัง

43

1

หนองแอก

ตาคลี

886.

พระไพบูลย์

เตชวโร

ลินทอง

36

1

หลาสะแก

ตาคลี

887.

พระทองษา

ธมฺมิโก

บัวแก้ว

36

1

หลาสะแก

ตาคลี

888.

สามเณรต้อย

มูลจิตร์

17

หลาสะแก

ตาคลี

889.

พระรุ่งเพ็ชร

อคฺคธมฺโม

ฉวีอินทร์

41

1

ห้วยดุก

ตาคลี

890.

พระสัมพัน

กนฺตสีโล

ทิพย์ภูธร

32

1

ห้วยดุก

ตาคลี

891.

พระพงศ์พันธ์

ธมฺมทินโน

แสงโพธิ์

23

1

ห้วยดุก

ตาคลี

892.

พระฉัตรชัย

รกฺขิตฺตสีโล

วรอินทร์

21

1

ห้วยดุก

ตาคลี

893.

พระวรพงษ์

เขมจิตฺโต

แสงแก้ว

51

2

หัวเขาตาคลี

ตาคลี

894.

พระคำรณ

วุฑฺฒญาโณ

อ่อนสกุล

45

2

หัวเขาตาคลี

ตาคลี

895.

พระวิวัฒน์

คุณกโร

พันธ์กิ่งทองคำ

52

1

หัวเขาตาคลี

ตาคลี

896.

พระประเสริฐ

ถิรสทฺโธ

เกตุรักษา

51

1

หัวเขาตาคลี

ตาคลี

897.

พระสมสิน

มหาคุโณ

วงษ์ยี่

43

1

หัวเขาตาคลี

ตาคลี

898.

พระมนตรี

ยตินฺธโร

ศรีเพ็ชร

35

1

หัวเขาตาคลี

ตาคลี

899.

พระยุทธนา

ปญฺญาวุฑฺโฒ

อินทร์ชู

35

1

หัวเขาตาคลี

ตาคลี

900.

พระกิตติพงษ์

กิตฺติญาโณ

กลิ่นบุญ

24

1

หัวเขาตาคลี

ตาคลี

901.

พระนันทวิทย์

นนฺทสาโร

ผลิสอน

20

1

หัวเขาตาคลี

ตาคลี

902.

พระสนม

เตชธมฺโม

จันสุก

60

5

หัวหวาย

ตาคลี

903.

พระสำราญ

ธมฺมวโร

ท้วมผ่อง

40

1

หัวหวาย

ตาคลี

904.

พระสาธิต

ธีรปญฺโญ

ประสมนิล

23

1

หัวหวาย

ตาคลี

905.

พระสงกรานต์

ธมฺมวโร

เกตุคล้าย

21

1

หัวหวาย

ตาคลี

906.

สามเณรศาศวัตร

เหนียมพ่วง

20

อัมพวันคีรี

ตาคลี

907.

พระจำเนียร

อสิญาโณ

คุ้มราษฎร์

62

1

อินทรเมรี

ตาคลี

908.

พระบวรทัต

กิตติสาโร

โนนสืบเภา

29

1

อินทรเมรี

ตาคลี

909.

พระวัฒนา

วิชิญาโณ

ช้างเขียว

23

1

อินทรเมรี

ตาคลี

910.

สามเณรกฤษฎา

รักพันธุ์แดง

18

อินทรเมรี

ตาคลี

911.

สามเณรสุรสักดิ์

เทพปินตา

15

อินทรเมรี

ตาคลี

912.

สามเณรวันเฉลิม

บุตรติกา

12

อินทรเมรี

ตาคลี

913.

พระณัฐวุฒิ

จนฺทสีโล

โฉมแจ้ง

21

1

เขาดินศิริวัฒนา

ท่าตะโก

914.

พระอภิสิทธิ์

อสิญาโณ

เทศพลอย

20

1

เขาล้อ

ท่าตะโก

915.

สามเณรธรรมฤทธิ์

เกิดเทพ

14

เขาล้อ

ท่าตะโก

916.

พระคำรณ

คุณวุฑฺโฒ

ราชสมบัติ

21

1

เขาโคกเผ่น

ท่าตะโก

917.

สามเณรภูชเรศ

ตะวะนะ

15

เขาโคกเผ่น

ท่าตะโก

918.

พระวศิน

ติกฺขวโร

ขุนสนิท

22

1

เขาน้อย

ท่าตะโก

919.

พระสุชาติ

จนฺทูปโม

วะนาพรม

23

1

เขาน้อย

ท่าตะโก

920.

พระชวลิต

จนฺทสาโร

สุขแจ่ม

23

1

เขาน้อย

ท่าตะโก

921.

พระสมศักดิ์

สุเมโธ

โกธรรม

64

1

เขาน้อย

ท่าตะโก

922.

พระมานิด

กิตฺติสาโร

คงหอม

37

1

เขาค้างคาว

ท่าตะโก

923.

พระเริ่งชัย

ฐานุตฺตโร

พูนทอง

24

1

ขอนดู่

ท่าตะโก

924.

พระธีรศักดิ์

อิทฺธิญาโณ

เบ้ามั่น

22

1

ไดตามุ่ย

ท่าตะโก

925.

พระวันชนะ

จารุธมฺโม

ฉ่ำผล

49

2

ไดตามุ่ย

ท่าตะโก

926.

พระนิทัศน์

อิทฺธิญาโณ

หงษ์เวียงจันทร์

22

1

ไดตามุ่ย

ท่าตะโก

927.

สามเณรรัฐภูมิ

ป้องชารี

16

ไดตามุ่ย

ท่าตะโก

928.

พระสานนท์

กิตฺติสาโร

นิตตะโครบ

42

4

คร่อเรียงราย

ท่าตะโก

929.

พระวิรัตน์

ฐิตเวโท

บ่ายสกุล

55

1

คลองบอน

ท่าตะโก

930.

พระณัฐเชษฐ์

ผลปุญฺโญ

ปนทอง

21

1

คลองบอน

ท่าตะโก

931.

พระศุภชัย

สีลธโร

ทรัพย์สิน

22

1

คลองบอน

ท่าตะโก

932.

พระเอ็ม

อุตฺตโร

หิรัญวงศ์

22

1

ตะเฆ่ค่าย

ท่าตะโก

933.

พระชาญวิทย์

ธมฺมทีโป

ดอนหม้อ

44

1

ท่าตะโก

ท่าตะโก

934.

พระธิติ

ธมฺมิโก

ผาสุก

33

1

ท่าตะโก

ท่าตะโก

935.

พระนพดล

นาถปญฺโญ

กุลมาลา

21

1

ท่าตะโก

ท่าตะโก

936.

พระศุภกิจ

จตฺตมโล

ปิกก่ำ

20

1

ท่าตะโก

ท่าตะโก

937.

สามเณรคมสัน

สีใหม

12

ท่าตะโก

ท่าตะโก

938.

สามเณรเอ

กลิ่นสุมาลย์

12

ท่าตะโก

ท่าตะโก

939.

พระสิทธิ์

กนฺตธมฺโม

สุขโข

21

1

ท่าสุ่ม

ท่าตะโก

940.

พระกุล

สุจิตฺโต

ดีทอง

48

1

ท่าสุ่ม

ท่าตะโก

941.

พระแพง

จกฺกวโร

บุตรเพชร

63

1

ท่าสุ่ม

ท่าตะโก

942.

พระประเสริฐ

ภิรสุโภ

คำหล้า

64

1

ทำนบ

ท่าตะโก

943.

พระมณเฑียร

มหาวีโร

ศรีบรรเทา

42

1

ทำนบ

ท่าตะโก

944.

พระสิทธิพงศ์

อธิมุตฺโต

นาคพันธ์

22

1

ทำนบ

ท่าตะโก

945.

พระณัฐพงษ์

พุทฺธสโร

แจ่มใส

21

1

ทำนบ

ท่าตะโก

946.

พระพงษ์เทพ

พุทธสีโล

ซาวทองคำ

21

1

ทำนบ

ท่าตะโก

947.

พระณัฐพงษ์

พุทฺธรกฺขิตฺโต

ชุ่มเจริญ

21

1

ทำนบ

ท่าตะโก

948.

พระไพโรจน์

ธมฺมธีโร

สุขแจ่ม

55

2

เนินสำราญ

ท่าตะโก

949.

พระอดิเรก

อาภสฺสโร

หงษ์ทอง

49

1

เนินสำราญ

ท่าตะโก

950.

พระนราธิป

ปิยวณฺโณ

กลิ่นสวัสดิ์

29

1

เนินสำราญ

ท่าตะโก

951.

พระสราวุฒิ

อนาลโย

พุฒซ้อน

33

1

บ้านวังแรง

ท่าตะโก

952.

พระวัชระ

ฐานวีโร

ดารา

22

2

ปากง่าม

ท่าตะโก

953.

พระนฤพร

ธีรปญฺโญ

ทินสกุล

20

1

พนมเศษเหนือ

ท่าตะโก

954.

พระพัฒนะ

ฐิตสีโล

ภมร

20

1

พนมเศษเหนือ

ท่าตะโก

955.

พระอนุชาติ

ธมฺมสโร

ขันดี

21

1

พนมเศษเหนือ

ท่าตะโก

956.

พระกฤษดา

อภิวโร

มูลพันธุ์

22

1

พนมเศษเหนือ

ท่าตะโก

957.

พระปัญจะ

สีลสุทฺโธ

สุขหา

35

1

พนมเศษเหนือ

ท่าตะโก

958.

พระไพบูลย์

จารุวณฺโณ

บริสุทธิพันธ์

50

2

พนมเศษใต้

ท่าตะโก

959.

พระสำรวย

สุรปญฺโญ

แก้วลี

53

1

สระโบสถ์

ท่าตะโก

960.

พระประสิทธิ์

อาธโร

กันงาม

40

1

สระโบสถ์

ท่าตะโก

961.

พระสมศักดิ์

อาภากโร

แสงโพธิ์

37

1

สระโบสถ์

ท่าตะโก

962.

พระวัฒนา

วฑฺฒนปญฺโญ

แผนเสือ

47

1

สามัคยาราม

ท่าตะโก

963.

พระอนุชา

กิตฺติปญฺโญ

นัยวิริยะ

35

1

สามัคยาราม

ท่าตะโก

964.

พระเดชดำรงค์

สนฺตมโน

คำหนู

22

1

สายลำโพงเหนือ

ท่าตะโก

965.

พระทรงกรด

อนุตฺตโร

จันทร์สา

20

1

สายลำโพงเหนือ

ท่าตะโก

966.

พระกิติศักดิ์

ติกฺขปญฺโญ

รักกิจ

28

1

สายลำโพงเหนือ

ท่าตะโก

967.

พระวัชรินทร์

ปวโร

ดีนา

20

1

สายลำโพงเหนือ

ท่าตะโก

968.

พระอมรเทพ

รตินฺธโร

ศรีคำขลิบ

27

1

สายลำโพงเหนือ

ท่าตะโก

969.

พระยุทธนา

สุเมโธ

สกุลรัตน์

23

1

สายลำโพงใต้

ท่าตะโก

970.

พระณัฐวุฒิ

อายุโธ

เนตรวิศิษฏ์

20

1

สายลำโพงใต้

ท่าตะโก

971.

พระพัฒนพงศ์

สุชาโต

โพธิ์ศรี

22

1

สายลำโพงใต้

ท่าตะโก

972.

พระฉลอง

ธีรปญฺโญ

ตันยี่

32

1

สายลำโพงกลาง

ท่าตะโก

973.

พระสามารถ

ปภากโร

บาลเพียร

25

1

วังรอ

ท่าตะโก

974.

พระอำนาจ

อนุตฺตโร

เมืองแมน

36

1

วังรอ

ท่าตะโก

975.

พระไกรทอง

สนฺติกโร

ทองเชื้อ

23

1

วังรอ

ท่าตะโก

976.

พระแถม

อกิญฺจโณ

ทองเชื้อ

56

2

วังรอ

ท่าตะโก

977.

พระเสริม

ปิยธมฺโม

เข็มวงษ์

57

2

วังใหญ่

ท่าตะโก

978.

พระประเสริฐ

ปิยปุตฺโต

พงสีดา

62

1

วังใหญ่

ท่าตะโก

979.

พระมานนท์

โกมโล

แจ้งมงคล

33

1

วังใหญ่

ท่าตะโก

980.

พระอนุศักดิ์

ปภสฺสโร

น้อยสงวน

20

1

วังใหญ่

ท่าตะโก

981.

พระอนุรักษ

ตปสมฺปณฺโณ

กิ่งมะลิ

22

1

หนองขานาง

ท่าตะโก

982.

พระหนุน

สุจินฺโณ

บุญเอี่ยม

62

1

หนองขานาง

ท่าตะโก

983.

พระชัยวิชญ์

จรณธมฺโม

อ่าภาผล

41

1

หางน้ำ

ท่าตะโก

984.

พระพิชิต

โชติญาโณ

คำเขียว

20

1

หางน้ำ

ท่าตะโก

985.

พระประสิทธิ์

เตชปญฺโญ

คล้ายมั่น

47

6

หนองเบน

ท่าตะโก

986.

พระอรรถพล

อนุตฺตโร

มิ่งโสภา

22

1

หนองสระ

ท่าตะโก

987.

พระพลรัตน์

ปภสฺสโร

ถนอมนิ่ม

20

1

หัวพลวง

ท่าตะโก

988.

พระเอนก

ปภสฺสโร

เถื่อนสุข

30

1

หัวพลวง

ท่าตะโก

989.

พระชุมพล

ปญฺญาธโร

แสนท้าว

48

1

หัวพลวง

ท่าตะโก

990.

พระมานะ

มนกาโร

สิงห์สาธร

37

1

หัวพลวง

ท่าตะโก

991.

พระเอกทัศน์

จารุวณฺโณ

สิงห์สาธร

29

1

หัวพลวง

ท่าตะโก

992.

พระมงคล

ปภากโร

ฉ่ำเฉื่อย

31

1

หัวถนนใต้

ท่าตะโก

993.

พระทนงค์

อิทฺธิญาโณ

สร้อยสวัสดิ์

28

1

หัวถนนใต้

ท่าตะโก

994.

พระสุเมธ

สุรปญฺโญ

ก้อนจันทร์เทศ

24

1

หัวถนนใต้

ท่าตะโก

995.

พระธะเนต

ธมฺมธีโร

เตมา

22

1

หัวถนนใต้

ท่าตะโก

996.

พระพงศธร

อาสโภ

เนยอิ่ม

22

1

หัวถนนใต้

ท่าตะโก

997.

พระนิธินันท์

อภิญาโณ

ขันอาสา

21

1

หัวถนนใต้

ท่าตะโก

998.

พระนวพล

จนฺทสุวณฺโณ

เขียวทอง

21

1

หัวถนนใต้

ท่าตะโก

999.

พระเทพรถ

อภิชาโน

วิเศษสม

21

1

หัวถนนใต้

ท่าตะโก

1000.

พระฐิติพงษ์

ฐิติสกฺกาโร

มีมุข

20

1

หัวถนนใต้

ท่าตะโก

1001.

พระบรรเจิด

ขนฺติธมฺโม

จันทร์ยิ้ม

20

1

หัวถนนใต้

ท่าตะโก

1002.

พระไกวัล

รตนญาโณ

วงษ์เมือง

20

1

หัวถนนใต้

ท่าตะโก

1003.

พระปรีชา

ธมฺมสาโร

หมอกขุนทศ

20

1

หัวถนนใต้

ท่าตะโก

1004.

พระสถาพร

อภิวณฺโณ

โพธิ์ภาษิต

48

1

หัวถนนเหนือ

ท่าตะโก

1005.

พระวสันย์

กนฺตลีโล

จันทร์ดี

30

1

หัวถนนเหนือ

ท่าตะโก

1006.

พระณรงค์ชัย

ฐานจาโร

มีมุข

21

1

หัวถนนเหนือ

ท่าตะโก

1007.

พระเรืองเดช

ปฏิภาโณ

กล่อมตระกูล

20

1

หัวถนนเหนือ

ท่าตะโก

1008.

พระพนม

ปภสฺสโร

อ่ำวิถี

41

1

หนองสะแก

ท่าตะโก

1009.

พระณัฐวุฒิ

อภิญาโณ

พุกสุข

21

1

หนองหลวง

ท่าตะโก

1010.

พระประพล

ปภสฺสรจิตฺโต

มีมุข

21

1

หนองหลวง

ท่าตะโก

1011.

พระเสรี

เขมวีโร

มานิโช

20

1

หนองหลวง

ท่าตะโก

1012.

พระณัฐพล

กิตฺติภทฺโท

ครุฑจันทร์

23

1

หนองหลวง

ท่าตะโก

1013.

พระณรงค์

ขนฺติโก

โตส้ม

21

1

หนองหลวง

ท่าตะโก

1014.

พระเลาะ

อตฺถกาโม

เหี่ยวเกิด

60

1

ไพศาลี

ไพศาลี

1015.

พระต่อศักดิ์

จิตฺตทนฺโต

สร้อยทอง

46

1

ไพศาลี

ไพศาลี

1016.

พระเทวัญ

ฐิตฺธมฺโม

แก้วศรี

35

1

ไพศาลี

ไพศาลี

1017.

พระธนิต

สุทฺธจิตฺโต

จินะรุ่งโรจน์

28

1

ไพศาลี

ไพศาลี

1018.

พระรณฤทธิ์

ทนฺตจิตฺโต

สายจันทร์

23

1

ไพศาลี

ไพศาลี

1019.

พระวิชิต

สีลเตโช

เรืองกลิ่น

21

1

ไพศาลี

ไพศาลี

1020.

พระหิรัญ

สุทฺธิจิตฺโต

เศรฐจุมพล

21

1

ไพศาลี

ไพศาลี

1021.

พระวันชัย

สุทฺธจิตฺโต

บาทบำรุง

45

1

ไพศาลี

ไพศาลี

1022.

พระวิโรจน์

อภิปุญฺโญ

หนักแน่น

21

1

ไพศาลี

ไพศาลี

1023.

พระคำพอง

ฐานุตฺตโร

ทุมจันทร์

50

1

ไพศาลี

ไพศาลี

1024.

พระนิรันต์

อนุตฺตโร

สิงหัตถะ

36

1

ไพศาลี

ไพศาลี

1025.

พระพนัส

นิสฺโสโก

ชิวหา

20

1

ไพศาลี

ไพศาลี

1026.

พระเสมอ

ปรกฺกโม

ทับบุญมงคล

63

5

ไพศาลี

ไพศาลี

1027.

พระปิยะวัฒน์

อติภทฺโท

เจริญศิลป์

41

1

ใหม่วารีเย็น

ไพศาลี

1028.

พระมงคล

ฐานุตฺตโร

ลำถึงแสน

21

1

ใหม่วารีเย็น

ไพศาลี

1029.

พระศราวุธ

ปญฺญาวุโธ

นิ่มนวล

21

1

ใหม่วารีเย็น

ไพศาลี

1030.

พระสุรสิทธิ์

ปสนฺนจิตโต

ศรีสุทธินา

21

1

ใหม่วารีเย็น

ไพศาลี

1031.

พระอัฐพล

สุขกาโม

ปานอินทร์

21

1

ใหม่วารีเย็น

ไพศาลี

1032.

พระณัฐพล

ผาสุโก

ปานอินทร์

20

1

ใหม่วารีเย็น

ไพศาลี

1033.

สามเณรธีรศักดิ์

เปลี่ยนพิทักษ์

11

ใหม่วารีเย็น

ไพศาลี

1034.

สามเณรวีรภัทร

สังข์เสวี

11

ใหม่วารีเย็น

ไพศาลี

1035.

สามเณรจีรพัฒน์

มงคลนาม

๑o

ใหม่วารีเย็น

ไพศาลี

1036.

สามเณรภาดล

ปั้นพระ

๑o

ใหม่วารีเย็น

ไพศาลี

1037.

สามเณรอานนท์

สิ่วงาม

๑o

ใหม่วารีเย็น

ไพศาลี

1038.

สามเณรอติกันต์

โพธิ์ยา

9

ใหม่วารีเย็น

ไพศาลี

1039.

พระสุรินทร์

สุรกฺโข

มีริง

24

1

ตะกุดภิบาล

ไพศาลี

1040.

พระชัชวาล

อานนฺโท

สุรัสกุล

35

9

พุทธนิมิต

ไพศาลี

1041.

พระเทวัญ

สุขิโต

ขวัญสุข

38

1

ประชาสามัคคี

ไพศาลี

1042.

พระวันชัย

สุจิณฺโณ

สิงห์ไชย

30

1

ประชาสามัคคี

ไพศาลี

1043.

พระธาวิน

สุธาโส

วงค์เสนา

29

1

ประชาสามัคคี

ไพศาลี

1044.

พระพนิต

ยโสธโร

บุญประเสริฐ

24

1

ประชาสามัคคี

ไพศาลี

1045.

พระปริญญา

ฐิตเมโธ

บุญเรือง

33

1

ตะคร้อ

ไพศาลี

1046.

พระอัคเดช

วิสุทฺธิญาโณ

เกตุปลี

32

1

ตะคร้อ

ไพศาลี

1047.

พระศักดิ์ดาวุฒ

ปญฺญาวชิโร

บุญเพ็ง

21

1

ตะคร้อ

ไพศาลี

1048.

พระจักรกฤษ

สนฺธิจิตฺโต

อวิสุ

20

1

ตะคร้อ

ไพศาลี

1049.

พระอภิชัย

ปญฺญาธโร

เชียงภูกอ

27

2

หนองไผ่

ไพศาลี

1050.

พระสมพร

อภิชาโน

ขันนารี

53

1

หนองไผ่

ไพศาลี

1051.

พระเถลิงเกียรติ์

ธมฺธาโร

สอนรอด

42

1

หนองไผ่

ไพศาลี

1052.

พระพิเชษฐ์

สุจิณฺโณ

ยอดจวง

27

1

หนองไผ่

ไพศาลี

1053.

พระเลอพงษ์

วฑฺฒโน

สิทธิชัย

23

1

หนองไผ่

ไพศาลี

1054.

พระวัฒนา

อธิจิตฺโต

จูสถิตย์

20

1

หนองไผ่

ไพศาลี

1055.

พระจิรายุ

อธิปญฺโญ

จูสถิตย์

20

1

หนองไผ่

ไพศาลี

1056.

สามเณรอชิตพล

จันดี

16

หนองไผ่

ไพศาลี

1057.

พระกิติวรรณ

กิตฺติวณฺโณ

ทองคำน้อย

22

1

สำโรงชัย

ไพศาลี

1058.

พระยุทธพงษ์

โอวาทกาโม

วงษ์ภักดี

22

1

สำโรงชัย

ไพศาลี

1059.

พระสงกรานต์

ตปสีโล

กลิ่นฉ่าง

21

1

สำโรงชัย

ไพศาลี

1060.

พระพุฒชัย

กิตฺตสาโร

พูลอ้น

21

1

สำโรงชัย

ไพศาลี

1061.

พระศิริพล

วรธมฺโม

จันมี

20

1

สำโรงชัย

ไพศาลี

1062.

พระวีรยุทธ

ทินฺนวโร

เผ่าเจริญ

20

1

บ้านใหม่

ไพศาลี

1063.

พระประจบ

อนาวิโร

แสวชวลิต

62

4

โพธิ์งาม

ไพศาลี

1064.

พระวิศรุต

ฐานุตฺตโร

สังส้ม

23

1

โพธิ์งาม

ไพศาลี

1065.

พระวีรชัย

กิตฺติญาโณ

ซ้องตะคุ

20

1

โพธิ์งาม

ไพศาลี

1066.

พระนิกร

ชิตมาโร

เกียววงศ์

25

1

บ่อทอง

ไพศาลี

1067.

พระวิวัฒน์

อธิภทฺโท

ทวีร่าง

20

1

บ่อทอง

ไพศาลี

1068.

สามเณรปกรณ์

ขุมโมกข์

14

บ่อทอง

ไพศาลี

1069.

สามเณรพัฒนายุ

พัตตาสิงห์

10

บ่อทอง

ไพศาลี

1070.

พระทวิทย์

ปิยสีโล

สุขเรือง

38

1

หนองกระทุ่มทอง

ไพศาลี

1071.

พระนเรศ

นริสฺสโร

สกุลนาค

23

1

หนองกระทุ่มทอง

ไพศาลี

1072.

สามเณรบุญส่ง

ฝังแก้ว

13

หนองกระทุ่มทอง

ไพศาลี

1073.

สามเณรณัฐภูมิ

อินทรกุล

12

หนองกระทุ่มทอง

ไพศาลี

1074.

สามเณรภานุพงศ์

อยู่ป้อม

12

หนองกระทุ่มทอง

ไพศาลี

1075.

สามเณรสรัล

กลิ่นนุ่มนวล

11

หนองกระทุ่มทอง

ไพศาลี

1076.

สามเณรอาคเนย์

เพ็งหยวก

11

หนองกระทุ่มทอง

ไพศาลี

1077.

พระสัญชัย

ปญฺญาวโร

เรืองแสวง

35

3

เขาดินวนาราม

ไพศาลี

1078.

พระใฉน

คเวสโก

สมสอน

56

10

คีรีล้อม

ไพศาลี

1079.

พระชัยณรงค์

ฉนฺทสีโล

วิลาวรรณ์

46

6

คีรีล้อม

ไพศาลี

1080.

พระพิชัย

พรหมฺโชโต

ศรีแก้ว

26

2

คีรีล้อม

ไพศาลี

1081.

พระพิเชษฐ์

กนฺตวีโร

ภู้โพธิ์

38

1

คีรีล้อม

ไพศาลี

1082.

พระสุรสิทธิ์

เตชปญฺโญ

สมวงค์

25

1

เขาหลักชัย

ไพศาลี

1083.

พระสุทัศน์

สิริมงฺคโล

พุ่มเรือนทอง

20

1

หนองปลาย

ไพศาลี

1084.

พระเอธภาวิน

จารุวณฺโณ

แย้มประดิษฐ์

32

1

โพธิ์ประสาท

ไพศาลี

1085.

พระบุญญฤทธิ์

ปิยสีโล

ทองมี

27

1

โพธิ์ประสาท

ไพศาลี

1086.

พระเสนห์

อนาลโย

คงถาวร

21

1

โพธิ์ประสาท

ไพศาลี

1087.

พระณัฐวุฒิ

จารุธมฺโม

คุ้มตระกูล

21

1

โพธิ์ประสาท

ไพศาลี

1088.

พระอานนท์

อภิปุญฺโณ

เพ็ชรเกษม

20

1

โพธิ์ประสาท

ไพศาลี

1089.

พระศุภกิตติ์

กนฺตสีโล

กลิ่นฉ่าง

20

1

โพธิ์ประสาท

ไพศาลี

1090.

พระพิโชค

กนฺตสีโล

กลิ่นฉ่าง

20

1

โพธิ์ประสาท

ไพศาลี

1091.

พระชาญชัย

ฐานรโห

มาลา

53

1

หนองสะแกยาว

ไพศาลี

1092.

พระโกวิทย์

โกวิโท

บุญแสง

25

1

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1093.

พระกิตติจักร

ธมฺมสาโร

สุขแจ่ม

24

1

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1094.

พระคมสันต์

ปญฺญาทีโป

แก่นสน

21

1

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1095.

พระราเชน

ยโสธโร

โหล่วงษ์

21

1

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1096.

สามเณรอำนวย

จอมพล

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1097.

สามเณรรุ่งโรจน์

จ่าแสง

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1098.

สามเณรดิเรก

เกตุกรณ์

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1099.

สามเณรจักรภัทร

บุญนก

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1100.

สามเณรวิธิชา

เพ็งพินิจ

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1101.

สามเณรธนโชติ

บอกสันเที๊ยะ

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1102.

สามเณรวีรภัทร

โพธิ์เขียว

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1103.

สามเณรศักดา

เกตุจันทร์

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1104.

สามเณรสุรธัช

จำปางาม

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1105.

สามเณรภาวัต

กรีตินิธิ

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1106.

สามเณรเพชร์นนท์

เฉียบแหลม

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1107.

สามเณรวศิน

ชูราศรี

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1108.

สามเณรธรรมนูญ

แก่นสน

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1109.

สามเณรพรพิพัฒน์

น้ำใส

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1110.

สามเณรสุรเดช

ก่ำบัว

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1111.

สามเณรจักรกฤษณ์

อุตพุง

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1112.

สามเณรกฤติน

พูนทอง

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1113.

สามเณรวุฒิพงศ์

พุ่มผกา

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1114.

สามเณรกิตติศักดิ์

ขำทับ

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1115.

สามเณรธัญธร

คะชา

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1116.

สามเณรพงศกร

พรหมมี

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1117.

สามเณรวัฒกร

แซ่โค้ว

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1118.

สามเณรวีรศักดิ์

อนุวัตร

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1119.

สามเณรคมชาญ

วรรณมานะ

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1120.

สามเณรวันเฉลิม

ไทยแท้

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1121.

สามเณรธวัชชัย

ขวัญมา

15

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1122.

สามเณรอภิสิทธิ์

ธิปัญจะ

14

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1123.

สามเณรสมศักดิ์

แก้วยก

14

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1124.

สามเณรสุธน

อินทร์กลับ

13

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1125.

สามเณรนิฒิพงษ์

กลิ่นต่าย

13

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1126.

สามเณรพลวัฒน์

จิตรทรัพย์

13

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1127.

สามเณรฉัตรมงคล

คุ้มตระกูล

13

โคกเดื่อ

ไพศาลี

1128.

พระอภิสิทธิ์

สิริจนฺโท

แสงจันทร์

21

1

กระดานหน้าแกล

หนองบัว

1129.

พระธัชชัย

ชินวโร

สิงห์ชัย

21

1

กระดานหน้าแกล

หนองบัว

1130.

พระณรงค์

อาสโภ

ลพประเสริฐ์

21

1

กระดานหน้าแกล

หนองบัว

1131.

พระธนัศ

ฐานสมฺปนฺโน

ครองชีพ

21

1

กระดานหน้าแกล

หนองบัว

1132.

พระทศวรรษ

จนฺทสาโร

นพาพันธ์

21

1

เกาะแก้ว

หนองบัว

1133.

พระกิตติ

กิตฺติโสภโณ

คำพวง

23

1

เกาะแก้ว

หนองบัว

1134.

พระกิจชัย

กิจฺจธโร

ใจเฉื่อย

23

2

จิกใหญ่

หนองบัว

1135.

พระฤทธิพร

ฐิตญาโณ

สารีวรรณ์

23

1

จิกใหญ่

หนองบัว

1136.

พระธวัชชัย

ชยธมฺโม

โทบุตรดี

21

1

จิกใหญ่

หนองบัว

1137.

พระสานุพงศ์

สารคนฺโธ

อิ่มแก้ว

21

1

จิกใหญ่

หนองบัว

1138.

พระโกสนธิ

สนฺตจิตฺโต

โพธิ์ศรี

21

1

จิกใหญ่

หนองบัว

1139.

สามเณรวีรภัทร

นิมมานรดี

19

จิกใหญ่

หนองบัว

1140.

สามเณรจิรพัส

รวบรวม

17

จิกใหญ่

หนองบัว

1141.

พระสมศักดิ์

อภิชาโน

วารี

22

1

ทุ่งทอง

หนองบัว

1142.

พระชลอ

สุขุมาโล

มูลด้วง

50

12

ทุ่งทองวนาราม

หนองบัว

1143.

พระธนพล

กิตฺติสาโร

เรืองทิม

48

1

เทพสุทธาวาส

หนองบัว

1144.

พระศักดา

วิสุทฺทสาโร

พุ่มพฟกษ์

21

1

เทพสุทธาวาส

หนองบัว

1145.

พระวิศรุต

จนฺทสาโร

โอภาษี

21

1

เทพสุทธาวาส

หนองบัว

1146.

พระสุชาติ

ยโสธโร

โ,หะเวช

21

1

เทพสุทธาวาส

หนองบัว

1147.

พระจิรายุทธิ์

อิทฺธิเตโช

รอดแสวง

21

1

เทพสุทธาวาส

หนองบัว

1148.

พระปวิตร

ฐานวโร

โอภาษี

21

1

เทพสุทธาวาส

หนองบัว

1149.

สามเณรธนวัฒน์

จ่างพัด

14

เทพสุทธาวาส

หนองบัว

1150.

พระเมือง

กตธมฺโม

วงษามาลย์

22

1

รังงามประทุมรักษ์

หนองบัว

1151.

พระบุญมี

สุจิตฺตธมฺโม

ฉะอ้อน

63

6

สหชาติประชาธรรม

หนองบัว

1152.

พระจรัญ

จตฺตมโร

สีแดง

32

1

สหชาติประชาธรรม

หนองบัว

1153.

พระรศพล

สุขิโต

ยิ้มฉาย

22

2

สระงาม

หนองบัว

1154.

พระบัญชา

ติกฺขวีโร

แก้วพินิจ

21

1

สระงาม

หนองบัว

1155.

พระสุรศักดิ์

พุทฺธญาโณ

ศรสุรินทร์

27

1

สามัคคีสุนทร

หนองบัว

1156.

พระปัณณทัต

คุตฺตธมฺโม

คุ้มชะนะ

22

1

หนองแก้ว

หนองบัว

1157.

พระวิวัฒน์

ติกฺขวิโร

นิลคำ

36

2

หนองประดู่

หนองบัว

1158.

พระเฉลิมเกียรติ

สิริมงฺคโร

ภู่กล่อม

22

1

หนองประดู่

หนองบัว

1159.

พระรังสิมันต์

ฐานรโต

โตม่วง

21

1

หนองประดู่

หนองบัว

1160.

พระประยูร

ธมฺเมสโก

บัวน้ำจืด

60

8

หนองไผ่

หนองบัว

1161.

พระวิเชียร

ชยปาโล

กล่อมเกลี้ยง

59

8

หนองไผ่

หนองบัว

1162.

พระบัญฑิต

อคฺคธมฺโม

สกุลมี

25

2

หนองไผ่

หนองบัว

1163.

พระชุติพงศ์

จรณธมฺโม

โอภาษี

22

2

หนองไผ่

หนองบัว

1164.

พระคมสัน

ติกฺขวิโร

ดวงจันทร์

25

1

หนองไผ่

หนองบัว

1165.

พระจันทวิมล

จทปญโญ

ตรีคันธา

25

1

หนองไผ่

หนองบัว

1166.

พระพรชัย

กิตฺติญาโณ

บุญดล

23

1

หนองไผ่

หนองบัว

1167.

พระอานนท์

กนฺตสีโล

โตสงคราม

21

1

หนองไผ่

หนองบัว

1168.

พระมานพ

วิจิตรโต

ทรัพย์มานะ

28

1

หนองม่วง

หนองบัว

1169.

พระสุวรรณ

ปภงฺกโร

พูลสวสดิ์

64

1

ห้วยถั่ว

หนองบัว

1170.

พระกิตติ

อธิปญโญ

ยาสา

33

9

ห้วยถั่วใต้

หนองบัว

1171.

พระศักดิ์สิทธิ์

อินฺทวิโร

อินทรวิเศษ

21

1

ห้วยถั่วใต้

หนองบัว

1172.

พระกนกศักดิ์

จตฺตปญโญ

เกิดแก่น

25

1

ห้วยน้อย

หนองบัว

1173.

พระสุศักดิ์

ปิยธมฺโม

โพธิ์แตง

24

1

ห้วยร่วม

หนองบัว

1174.

พระประทีป

สีลเตโช

นิ่มวิลัย

52

11

ห้วยวารี

หนองบัว

1175.

พระเสนาะ

ปิยสีโล

จินดาอินทร์

64

3

ห้วยวารี

หนองบัว

1176.

พระทองไทย

จารุธมฺโม

เรืองหงษา

57

2

อุมดมพัฒนา

หนองบัว

1177.

พระสุรพล

ปญญาวุฑฺโฒ

แก้วแสง

39

1

อุมดมพัฒนา

หนองบัว

1178.

พระณัฐพล

อุตฺตโม

ปุริศรี

22

1

อุมดมพัฒนา

หนองบัว

1179.

พระยอดชาย

วชิรธมฺโม

ริ้วทอง

25

1

กล่ำหูกวาง

บรรพตพิสัย

1180.

พระกรรตวุฒ

สุขกาโม

จันทร์พงษ์

29

1

เขากองทอง

บรรพตพิสัย

1181.

พระคชา

กิตฺติวณฺโณ

ทับหงษ์

24

1

เขากองทอง

บรรพตพิสัย

1182.

พระชำนาญ

อภิชาโน

ทับใจดี

43

1

เขาห้วยลุง

บรรพตพิสัย

1183.

พระสาธิต

วิสารโธ

พุทธคุณโญ

40

1

เขาห้วยลุง

บรรพตพิสัย

1184.

พระสงบ

สมจิตฺโต

อยู่ปาน

57

1

คลองขวัญ

บรรพตพิสัย

1185.

พระยุทธนา

กิตฺติธมฺโม

แสงแก้ว

20

1

คลองขวัญ

บรรพตพิสัย

1186.

พระวิษณุ

สุภกิจฺโจ

มะลิลา

20

1

คลองขวัญ

บรรพตพิสัย

1187.

พระวรพัฒน์

อินฺทปญฺโญ

ปิยะกุล

22

1

คลองจินดา

บรรพตพิสัย

1188.

พระบริวัตร

ฐานวุฒฺโฑ

มิถุนา

21

1

คลองจินดา

บรรพตพิสัย

1189.

พระนรินทร์

สติสมฺปนฺโน

ทองดีวิเศษ

20

1

คลองธรรม

บรรพตพิสัย

1190.

พระอัศม์เดช

สิริธโร

ไชยรัตน์

20

1

คลองธรรม

บรรพตพิสัย

1191.

พระพงศธร

โกวิโท

พิลึก

23

1

คลองมงคล

บรรพตพิสัย

1192.

พระฉัตรชัย

นาควโร

สุขทอง

24

1

คลองวิไล

บรรพตพิสัย

1193.

พระณัฐ

สติสมฺปนฺโน

เถื่อนปาน

21

1

คลองวิไล

บรรพตพิสัย

1194.

พระอัจฉริยะ

วิสุทฺธสตฺโธ

โล่ห์คำ

20

1

คลองวิไล

บรรพตพิสัย

1195.

สามเณรชนาทิพย์

ฤทธิ์กระจาย

15

คลองวิไล

บรรพตพิสัย

1196.

พระอำนาจ

พุทฺธิญาโณ

เจิมขำ

20

1

คลองสองหน่อ

บรรพตพิสัย

1197.

พระธวัชชัย

ปญฺญาวุฒิโธ

ไกรรักษ์

20

1

คลองสองหน่อ

บรรพตพิสัย

1198.

พระคมกฤษ

ขนฺติพโล

คงนวล

26

1

จิกลาด

บรรพตพิสัย

1199.

พระสัญญา

วิชฺชาธโร

จานแก้ว

26

1

จิกลาด

บรรพตพิสัย

1200.

พระอานนท์

โชติธมฺโม

เล็กชม

21

1

จิกลาด

บรรพตพิสัย

1201.

พระรุ่งโรจน์

กตนาโถ

จิตรจำนงค์

26

1

เจริญผล

บรรพตพิสัย

1202.

พระศิริพัฒน์

ธมฺมาโภ

บัวเผื่อน

25

1

เจริญผล

บรรพตพิสัย

1203.

พระรุ่งโรจน์

จกฺกธมฺโม

ขบูรณ์

25

1

เจริญผล

บรรพตพิสัย

1204.

พระวิบูรณ์

กมฺมสุโภ

ธนะพัฒน์

30

1

เจริญผล

บรรพตพิสัย

1205.

พระภาณุวัฒน์

ธมฺมวิจาโร

ป้อมแก้ว

22

1

เจริญผล

บรรพตพิสัย

1206.

พระอานนท์

ชุติวณฺโณ

อ่างบุญมี

20

1

เจริญผล

บรรพตพิสัย

1207.

พระวิชา

จนฺทโชโต

วิริยะ

24

1

เจริญผล

บรรพตพิสัย

1208.

พระสถาพร

อติสุโภ

บุญหลง

20

1

เจริญผล

บรรพตพิสัย

1209.

พระพงศกร

ฐิตคุโณ

พันธมิตร

39

1

เจริญผล

บรรพตพิสัย

1210.

พระเฉลิมพล

จนฺทาโภ

บุกรุก

28

1

เจริญผล

บรรพตพิสัย

1211.

พระชัยรัต

ปิยธโร

อุปชัย

21

1

เจริญผล

บรรพตพิสัย

1212.

พระสถาพร

ขนฺติพโล

วงษ์บุญมา

20

1

ดงป่าจันทร์

บรรพตพิสัย

1213.

พระวันฉัตร

ฉนฺทกาโม

ภิญโญ

20

1

ตาสังใต้

บรรพตพิสัย

1214.

พระธีระพงษ์

ธีรพโล

ท้าวพันวงศ์

20

1

ตาสังใต้

บรรพตพิสัย

1215.

พระอมรเทพ

อาภากโร

บุญเพ็ญ

20

1

ตาสังใต้

บรรพตพิสัย

1216.

พระเชา

อภินนฺโท

นาคจรุง

65

4

ท่างิ้ว

บรรพตพิสัย

1217.

พระประจักษ์

จิตฺตปญฺโญ

อินทเรืองศร

58

1

ท่างิ้ว

บรรพตพิสัย

1218.

พระวัฒน์

กตปุญฺโญ

ธรรมวงค์

25

1

ท่างิ้ว

บรรพตพิสัย

1219.

พระสุริยะ

สีรเตโช

จริกะ

45

1

ท่าแรต

บรรพตพิสัย

1220.

พระณัฐวุฒิ

ฉนฺทสุทฺโธ

ธิชากรณ์

20

1

ท่าแรต

บรรพตพิสัย

1221.

พระสายัญห์

รวิวํโส

ขันทองดี

53

1

ทุ่งท่าเสา

บรรพตพิสัย

1222.

พระเกรียงศักดิ์

สนฺตจิตฺโต

แก้ววิเชียร

21

1

ทุ่งท่าเสา

บรรพตพิสัย

1223.

พระวิรัช

สุภาจาโร

เทียนสอน

33

1

ทุ่งสนามชัย

บรรพตพิสัย

1224.

พระพรชัย

ปญฺญาวชิโร

แจ้แจ้ง

21

1

ทุ่งแคแดง

บรรพตพิสัย

1225.

พระสำเริง

ธมฺมวโร

ทองสุข

68

1

ธรรมจริยาวาส

บรรพตพิสัย

1226.

พระประดิษฐ์

ญาณวีโร

ชูอิ่ม

25

2

ธรรมจริยาวาส

บรรพตพิสัย

1227.

พระโอภาส

ปภสฺสโร

สนิทจันทร์

22

1

นาหุบ

บรรพตพิสัย

1228.

สามเณรทรงภพ

วงษ์ทิพย์

13

นาหุบ

บรรพตพิสัย

1229.

สามเณรนเรศ

เจริญขำ

13

นาหุบ

บรรพตพิสัย

1230.

สามเณรรัฐพงษ์

ไม่หวั่น

13

นาหุบ

บรรพตพิสัย

1231.

สามเณรรัตนพล

การะภักดี

13

นาหุบ

บรรพตพิสัย

1232.

พระตุลยวัต

โชติธมฺโม

จันทร์ป้อง

22

1

บางแก้ว

บรรพตพิสัย

1233.

พระธนชาต

กิตฺติธโร

อิทธิจารุกรณ์

33

1

บางแก้ว

บรรพตพิสัย

1234.

พระวัชระ

อภิชาโต

จันทร์เกษร

27

1

บางแก้ว

บรรพตพิสัย

1235.

พระณัฐวุฒิ

อุปสโม

นาคไสล

22

1

บ้านแดน

บรรพตพิสัย

1236.

พระปรีชา

ปญฺญาธโร

สินแต่ง

43

1

บ้านวัง

บรรพตพิสัย

1237.

พระประสาร

วรปญฺโญ

ทองมารัง

33

1

บ้านวัง

บรรพตพิสัย

1238.

พระราเชน

มหาวีโร

สระทองแยง

24

1

บ้านวัง

บรรพตพิสัย

1239.

พระจีระศักดิ์

อินฺทปญฺโญ

เอกปัชชา

21

1

บ้านวัง

บรรพตพิสัย

1240.

พระวุฒิชัย

อาภากโร

สามารถ

20

1

บ้านวัง

บรรพตพิสัย

1241.

พระอนุสรณ์

สิริธมฺโม

ห่านเทศ

20

1

บ้านวัง

บรรพตพิสัย

1242.

พระกัมพล

กิตฺติปญฺโญ

นิทาน

21

1

บ้านวัง

บรรพตพิสัย

1243.

พระประจวบ

จนฺทสุวณฺโณ

จันทสุวัณโณ

80

3

บ้านไผ่

บรรพตพิสัย

1244.

พระศุภวุฒิ

ธมฺมานนฺโท

มหรรครัตน์

21

1

บ้านไผ่

บรรพตพิสัย

1245.

พระเรืองเวช

จนฺทวํโส

ปัสตัน

21

1

บ้านไผ่

บรรพตพิสัย

1246.

พระรพีพงค์

ศิริสาโร

รูปสม

21

1

บึงปลาทู

บรรพตพิสัย

1247.

พระสารินทร์

ชาคโร

ใจดี

21

1

บึงปลาทู

บรรพตพิสัย

1248.

พระอำนาจ

กุลวฑฺฒโน

แก้วทิพย์

36

1

โบราณธรรมยิกาวาส

บรรพตพิสัย

1249.

พระประพันธ์

จนฺทปญฺโญ

พูลพุฒ

31

1

ประสาทวิถี

บรรพตพิสัย

1250.

พระชาตรี

กิตฺติทตฺโต

จิโนเขียว

20

1

ประสาทวิถี

บรรพตพิสัย

1251.

พระประชุม

ฐิตเมธี

ใจกล้า

58

1

มงคลสถิตย์

บรรพตพิสัย

1252.

พระทองดี

กุสลจิตฺโต

ราชบุตร

41

1

วงฆ้อง

บรรพตพิสัย

1253.

พระวัฒนา

ปภากโร

แก้วตาไว

21

1

วงฆ้อง

บรรพตพิสัย

1254.

พระสมชาย

คเวสโก

ประพัฒน์

20

1

วงฆ้อง

บรรพตพิสัย

1255.

พระสุรพล

สุจิณฺโณ

ประพัฒน์

24

1

วงฆ้อง

บรรพตพิสัย

1256.

พระอดุลย์

คุณวีโร

ไข่เกตุ

23

1

วงฆ้อง

บรรพตพิสัย

1257.

พระวิษณุพงษ์

มหาวีโร

ศรีจันทร์

23

1

วงฆ้อง

บรรพตพิสัย

1258.

พระพงษธร

วิสุทฺโธ

สิงห์สม

22

1

วงฆ้อง

บรรพตพิสัย

1259.

พระธเนตร

จารุธมฺโม

สิทธิชาติ

37

1

วงฆ้อง

บรรพตพิสัย

1260.

พระสมชาย

โชติวณฺโณ

สุทธิ

27

1

วิมลประชาราษฎร์

บรรพตพิสัย

1261.

พระวุฒภัทร

ฐานิสฺสโร

สายทองเทวี

36

1

วิวิตตาราม

บรรตตพิสัย

1262.

พระโสภณ

จนุทโสภี

เล็กกระจ่าง

21

1

วิวิตตาราม

บรรตตพิสัย

1263.

พระนัฐพล

ขนฺติภโร

อัสดร

21

1

วิวิตตาราม

บรรตตพิสัย

1264.

พระอาธัญฤทธิ์

มหาปญฺโญ

สีท้าว

21

1

เวฬุวัน

บรรพตพิสัย

1265.

พระกิตติพรชัย

ธมฺมตฺตโม

บรรเลงกลอง

23

1

เวฬุวัน

บรรพตพิสัย

1266.

พระทวัตร์

อภิวโร

กุลนาพิมพ์

33

1

ศรัทธาราม

บรรพตพิสัย

1267.

พระนวพล

กตทีโป

ศรพรหม

21

1

สองพี่น้อง

บรรพตพิสัย

1268.

พระประทวน

ฐิตมโน

น้ำชุ่ม

69

1

สังขวิจิตร

บรรพตพิสัย

1269.

พระสำรวย

อคฺคปญฺโญ

เกษารัตน์

55

2

สังขวิจิตร

บรรพตพิสัย

1270.

พระชุมพล

ถาวรสทฺโธ

แหวนวงค์

55

1

สังขวิจิตร

บรรพตพิสัย

1271.

พระวิสุทธิ์

สุจิณฺณธมฺโม

นาคไสย

20

1

สังขวิจิตร

บรรพตพิสัย

1272.

พระอภิชาติ

ฐานวีโร

เครือแก้ว

31

1

สังขวิจิตร

บรรพตพิสัย

1273.

พระไพศาล

ขนฺติพโล

เสี่ยงวงศ์

44

1

สังขสุทธาวาส

บรรพตพิสัย

1274.

พระวุฒิชัย

วุฒิปญฺโญ

อ่วมมี

22

1

สังขสุทธาวาส

บรรพตพิสัย

1275.

พระสมชัย

อนาลโย

บุญสวัสดิ์

24

2

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

1276.

พระนทีทัศน์

ภทฺทสีโล

โพธิ์เกตุ

22

1

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

1277.

พระศุภโชค

เมตฺติโก

นนทลักษณ์

20

1

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

1278.

พระอนุสรณ์

สุภทฺโท

ธรรมเจริญ

20

1

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

1279.

สามเณรปิยวัฒน์

ยาฉ่ำ

13

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

1280.

สามเณรวัชรพล

เมฆโพธิ์

12

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

1281.

สามเณรกฤษณะ

ขันสิงหา

12

ส้มเสี้ยว

บรรพตพิสัย

1282.

พระสมพงษ์

กนฺตวีโร

กลิ่นขจร

44

1

หนองกรด

บรรพตพิสัย

1283.

พระพัลลภ

ภิรธมฺโม

มีกระพี้

30

1

หนองคล้า

บรรพตพิสัย

1284.

พระอุดมศักดิ์

อุตฺตโม

พันธ์สี

23

1

หนองคล้า

บรรพตพิสัย

1285.

พระศรัญญู

อิทฺธิเตโช

ศรีระวัตร

22

1

หนองคล้า

บรรพตพิสัย

1286.

พระยศธร

ยสวฑฺตโน

พันธ์สี

21

1

หนองคล้า

บรรพตพิสัย

1287.

พรสุนทร

ขนฺติพโล

ศรีสุก

66

1

หนองตางู

บรรพตพิสัย

1288.

พระช่วย

วิสุทฺธสาโร

เขื่อนขัน

54

1

หนองตางู

บรรพตพิสัย

1289.

พระจิตรพัฒก์

อิทฺธิเตโช

บุญสวัสดิ์

36

1

หนองตางู

บรรพตพิสัย

1290.

พระพิชิต

ทีปธมฺโม

อาจสว่าง

33

1

หนองตางู

บรรพตพิสัย

1291.

พระโชคขัย

สุทฺธิมโน

สังกะสี

21

1

หนองตางู

บรรพตพิสัย

1292.

พระสุชีพ

มหาลาโภ

ชุนใช้

50

1

หนองปรือ

บรรพตพิสัย

1293.

พระสังเวิน

อุจฺจงฺกุโร

จีนา

48

3

หนองพลับ

บรรพตพิสัย

1294.

พระมงคล

วิสุทฺธจิตฺโต

ประวันเนาว์

20

1

หนองละมาน

บรรพตพิสัย

1295.

พระณัฐสิทธิ์

มหาญาโณ

ถ้วงปล้อง

21

1

หนองละมาน

บรรพตพิสัย

1296.

พระสมพงษ์

ปภทฺธโร

นราศรี

20

1

หนองละมาน

บรรพตพิสัย

1297.

พระวัลลภ

ขนฺติวโร

วิริยะ

21

1

หูกวาง

บรรพตพิสัย

1298.

พระชัยวัฒน์

จารุธมฺโม

พันธุวงษ์

25

1

หูกวาง

บรรพตพิสัย

1299.

พระวุฒิชัย

สนฺตมโน

จันทร์สุวรรณ์

21

1

หูกวาง

บรรพตพิสัย

1300.

พระวิก

ฐานวีโร

จันแสง

54

5

ใหม่หนองกรด

บรรพตพิสัย

1301.

พระอภิพู

อภิปุญฺโณ

ดวงพรม

61

1

ใหม่หนองกรด

บรรพตพิสัย

1302.

พระไพฑูรย์

เขมปญฺโญ

ก่อนรัมย์

43

2

ใหม่หนองกรด

บรรพตพิสัย

1303.

พระสุเวช

อภิญาโณ

สังคะ

21

2

ใหม่หนองกรด

บรรพตพิสัย

1304.

พระจำเนียร

สนฺตจิตโต

สร้อยคร

25

1

เก้าเลี้ยว

เก้าเลี้ยว

1305.

พระอภิลักษณ์

ปุญฺญาคโม

ไกรสังข์

22

1

เก้าเลี้ยว

เก้าเลี้ยว

1306.

พระจิรภาส

อนาลโย

อยู่สมพงษ์

20

1

เก้าเลี้ยว

เก้าเลี้ยว

1307.

พระมนตรี

สนฺตมโน

แก้วกัลยา

38

1

เขาดินเหนือ

เก้าเลี้ยว

1308.

พระสุรศักดิ์

อภิวณฺโณ

สาริยัง

21

1

เขาดินเหนือ

เก้าเลี้ยว

1309.

พระวิทวัฒน์

เขมจิตฺโต

ทองทะจิตร

22

1

ทุ่งตาทั่ง

เก้าเลี้ยว

1310.

พระณัฐพร

หิริธมฺโม

ต่ายหัวดง

25

1

เนินพยอม

เก้าเลี้ยว

1311.

พระสมชาย

ทีปมโน

ครุฑใจกล้า

47

1

โนนโพธิ์

เก้าเลี้ยว

1312.

พระวิสูตร

ปโมทิโต

อินทรักษ์

26

1

โนนโพธิ์

เก้าเลี้ยว

1313.

พระธนันต์

มนุญโญ

จันทร์พล

21

1

โนนโพธิ์

เก้าเลี้ยว

1314.

พระวรายศ

พุทฺธญาโณ

บำรุงสรณ์

26

1

พระหน่อธรณินทร์ใกล้วารินคงคาราม

เก้าเลี้ยว

1315.

พระชุติพนธ์

สิริปุญฺโญ

เฉลิมฤทธิ์

20

1

มรรครังสฤษดิ์

เก้าเลี้ยว

1316.

พระวิวัฒน์

คุณากโร

สังข์ทอง

30

1

มหาโพธิใต้

เก้าเลี้ยว

1317.

พระไกรวิทย์

อภินนฺโท

เกิดนวล

22

1

มหาโพธิใต้

เก้าเลี้ยว

1318.

พระบุญญฤทธิ์

คมฺภีรธมฺโม

เพ็ญแจ้ง

20

1

มหาโพธิใต้

เก้าเลี้ยว

1319.

พระศุภฤกษ์

อุปสนฺโต

ศักดิ์เพชร

20

1

มหาโพธิใต้

เก้าเลี้ยว

1320.

พระทองดำ

กิตฺติญาโณ

อินทร์สุข

64

1

มหาโพธิเหนือ

เก้าเลี้ยว

1321.

พระมานะ

จนฺทิโม

บัวทอง

24

1

มหาโพธิเหนือ

เก้าเลี้ยว

1322.

พระอภินันท์

สิริวฑฺฒโณ

แก้ววิเชียร

24

1

มหาโพธิเหนือ

เก้าเลี้ยว

1323.

พระวิรุช

อติวีโร

ด้วงหิรัญ

23

1

มหาโพธิเหนือ

เก้าเลี้ยว

1324.

พระจตุพร

ชาตเมโธ

บุศดี

21

1

มหาโพธิเหนือ

เก้าเลี้ยว

1325.

พระเสาร์

สิริคุตฺโต

เชียงเครือ

44

1

ยางใหญ่

เก้าเลี้ยว

1326.

พระวิชัย

จารุวณฺโณ

เกิดโพชา

22

1

ยางใหญ่

เก้าเลี้ยว

1327.

พระเอกลักษณ์

เตชวณฺโณ

อินทรวิเชียร

30

3

ลาดค้าว

เก้าเลี้ยว

1328.

พระธีรวัฒน์

กิตฺติคุโณ

น้อยชม

21

1

ลาดค้าว

เก้าเลี้ยว

1329.

พระคำนึง

จิรธมฺโม

มีโภคา

63

3

หนองแพงพวย

เก้าเลี้ยว

1330.

พระสุรชัย

ฐานิสฺสโร

จิตตโคตร์

36

1

หนองหัวเรือ

เก้าเลี้ยว

1331.

พระศุภกิจ

สีลโชโต

ไชยโย

21

1

หนองหัวเรือ

เก้าเลี้ยว

1332.

พระกฤษดา

หิริมโน

เงินบำรุง

20

1

หนองหัวเรือ

เก้าเลี้ยว

1333.

พระชัยยันต์

อริโย

จิตตไพบูลย์

46

1

ห้วยรั้ว

เก้าเลี้ยว

1334.

พระณัฐธเนศ

อาทโร

ชมพู่

39

1

หัวดงใต้

เก้าเลี้ยว

1335.

พระศรายุธ

วราสโย

เมฆรุ่งเจริญ

24

1

หัวดงใต้

เก้าเลี้ยว

1336.

พระสมพาน

ฐิตสุโภ

แก้วท้วม

24

1

หัวดงใต้

เก้าเลี้ยว

1337.

พระภาณุพงษ์

คุณยุตโต

แสงศร

22

1

หัวดงใต้

เก้าเลี้ยว

1338.

พระกรกช

อภิญฺจโน

คำแหง

21

1

หัวดงใต้

เก้าเลี้ยว

1339.

พระสุรศักดิ์

ปิยสีโล

สุดเขียน

20

1

หัวดงใต้

เก้าเลี้ยว

1340.

พระพงศธร

ขนฺติสุโก

พูลเกษม

20

1

หัวดงใต้

เก้าเลี้ยว

1341.

พระทศพล

กิตฺติภทฺโท

โยวัลย์

20

1

หัวดงใต้

เก้าเลี้ยว

1342.

พระทศพล

ขนฺติพโล

คำแหง

20

1

หัวดงใต้

เก้าเลี้ยว

1343.

พระทัศน์พล

สิริภทฺโท

ด้วงชื่น

20

1

หัวดงใต้

เก้าเลี้ยว

1344.

พระชาลี

ติกฺขวีโร

นิยมพลอย

43

5

หัวดงเหนือ

เก้าเลี้ยว

1345.

พระนพดล

อนฺงคโณ

ทองทะจิตร

30

1

หัวดงเหนือ

เก้าเลี้ยว

1346.

พระพิทยา

ฐิตญาโณ

คงเจริญ

24

1

หัวดงเหนือ

เก้าเลี้ยว

1347.

พระพิทยา

ฐานิโย

พูลเพิ่ม

20

1

หัวดงเหนือ

เก้าเลี้ยว

1348.

พระชนิสร

ธมฺมสโร

บุญมี

20

1

หัวดงเหนือ

เก้าเลี้ยว

1349.

พระพชรพล

กมฺมสุโภ

ชมชาติ

20

1

หัวดงเหนือ

เก้าเลี้ยว

1350.

พระวรัตน์

กิตติปาโล

สุขรินทร์

20

1

หัวดงเหนือ

เก้าเลี้ยว

1351.

พระมงคล

สิริคุตโต

บัวโรย

20

1

หัวดงเหนือ

เก้าเลี้ยว

1352.

พระอนุสรณ์

ฐิตมานโส

เจริญโพธิ์

20

1

หัวดงเหนือ

เก้าเลี้ยว

1353.

พระชัยญา

ปญฺญาวโร

ลักษณศรี

30

1

เกาะเปา

ลาดยาว

1354.

พระพงษ์ศิริ

ฐานวีโร

ทองจิตติ

21

1

เกาะเปา

ลาดยาว

1355.

พระอานุภาพ

สนฺตจิตฺโต

แซ่เต๋อว

21

1

เกาะเปา

ลาดยาว

1356.

พระนิทัศน์ชัย

ชุติวณฺโณ

หมั่นเขตร์กรณ์

20

1

ชัยวนาราม

ลาดยาว

1357.

พระจักรกฤษ

จนฺทวณฺโณ

บุญเกิด

20

1

ชัยวนาราม

ลาดยาว

1358.

พระณัฐพล

สุเมโธ

จันทบุรี

21

1

ดอนขวาง

ลาดยาว

1359.

พระณัฐพล

อาชิโต

เขียวเจริญ

26

1

ดอนขวาง

ลาดยาว

1360.

พระณัฐพงษ์

ฐิตวํโส

พรมศักดิ์

24

1

ดอนพลอง

ลาดยาว

1361.

พระวันชัย

อุชุโล

ปิ่นทอง

46

1

ดงหนองหลวง

ลาดยาว

1362.

พระรวย

เขมจารี

เก่งสาริการ

57

1

ทุ่งนาผาสุข

ลาดยาว

1363.

พระยงยุทธ

รวิวณฺโณ

พูลสวัสดิ์

38

1

ทุ่งนาผาสุข

ลาดยาว

1364.

พระวีรพันธ์

ธีรปญฺโญ

ชุมเขียวดี

20

1

ทุ่งนาผาสุข

ลาดยาว

1365.

พระอาชวิน

นิมฺมโล

ชัยขาว

23

1

นิวิฐธรรมาราม

ลาดยาว

1366.

พระพิพัฒน์

ชินปุตฺโต

คล่ำเงิน

21

1

นิวิฐธรรมาราม

ลาดยาว

1367.

พระธงชัย

มหาปุญฺโญ

เหวิจิตร

20

1

นิวิฐธรรมาราม

ลาดยาว

1368.

พระเดี่ยว

ถิรจิตฺโต

สาตรกลาง

20

1

นิวิฐธรรมาราม

ลาดยาว

1369.

พระนิกร

ปญฺญาวโร

นันตา

20

1

นิวิฐธรรมาราม

ลาดยาว

1370.

พระทินกร

อานนฺโท

เจือจันทร์

20

1

นิวิฐธรรมาราม

ลาดยาว

1371.

พระอาทิตย์

อนาลโย

ชนหมอน

22

1

นิวิฐธรรมาราม

ลาดยาว

1372.

พระนพพร

สิริปญฺโญ

มหาสุวรรณ์

24

1

เนินขี้เหล็ก(สุสาน)

ลาดยาว

1373.

พระเกรียงไกร

ยโสธโร

แพงสีรักษา

22

1

เนินขี้เหล็ก(สุสาน)

ลาดยาว

1374.

พระพงศกร

คมฺภีรปญฺโญ

ยอดสุทธิ

22

1

เนินขี้เหล็ก(สุสาน)

ลาดยาว

1375.

พระก้องภพ

สุมโน

กัญจน์ธนดล

20

1

เนินขี้เหล็ก(สุสาน)

ลาดยาว

1376.

พระผิว

สทฺธาธิโก

อินตา

43

1

บ้านบุรีรัมย์

ลาดยาว

1377.

พระธวัช

วรทินฺโน

อินทรัศมี

21

1

บ้านบุรีรัมย์

ลาดยาว

1378.

พระอำพร

อนิปฺผโล

สารีสุข

21

1

บ้านบุรีรัมย์

ลาดยาว

1379.

พระณรงค์ฤทธิ์

ถิรญาโณ

ศิลปไพลาศ

22

1

ประชานิมิต

ลาดยาว

1380.

พระจรัลษรมย์

ชุติมนฺโต

ศิลปไพลาศ

29

1

ประชานิมิต

ลาดยาว

1381.

พระคมกริช

ธีรปญฺโญ

อินทมาศ

23

1

มาบแก

ลาดยาว

1382.

พระสมเกียรติ

ปญฺญาวโร

เต็มเปียง

45

4

ยางโทน

ลาดยาว

1383.

พระมนตรี

สทฺธญาโณ

ยอดรัตน์

53

1

ราษฎร์บำรุง

ลาดยาว

1384.

พระนพพร

นิภาธโร

เผ่าเสน

51

1

ราษฎร์บำรุง

ลาดยาว

1385.

พระวิชัย

อธิปญฺโญ

เวฬุวันนัย

41

1

ราษฎร์บำรุง

ลาดยาว

1386.

พระธานนท์

อานนฺโท

นงพรมมา

25

1

ราษฎร์บำรุง

ลาดยาว

1387.

พระประสิทธิ์

จารุโภ

ชื่นดอนกลอย

59

1

ราษฎร์บำรุง

ลาดยาว

1388.

พระโฉมยงค์

ถามิโก

สีใส

35

5

ราษฎร์สามัคคีธรรม

ลาดยาว

1389.

พระอรรถพร

เขมจาโร

อินทร์อ้น

23

1

ราษฎร์สามัคคีธรรม

ลาดยาว

1390.

พระยงยุทธ

ฐานวโร

ธูปเกตุ

20

1

ราษฎร์สามัคคีธรรม

ลาดยาว

1391.

พระรุ่งเกียรติ

จิตฺตปญฺโญ

อินทเขตต์การ

27

1

ราษฎร์สามัคคีธรรม

ลาดยาว

1392.

พระไพรัช

พลญาณโณ

แจ่มจรูญ

49

1

ลาดยาว

ลาดยาว

1393.

พระอนุกูล

จนฺทธมฺโม

จุลมุสิ

39

1

ลาดยาว

ลาดยาว

1394.

พระวิโรจน์

อินฺทปญฺโญ

วุฒิวงศ์

22

1

ลาดยาว

ลาดยาว

1395.

พระสงวน

จารุธมฺโม

ภาคทอง

35

1

วังชมพู

ลาดยาว

1396.

พระอนุวัฒน์

มหาลาโภ

พิลึก

21

1

วังชมพู

ลาดยาว

1397.

พระศุภรัตน์

มหาปุญฺโญ

เก่งเขตวิทย์

21

1

วังชมพู

ลาดยาว

1398.

พระพงษ์

กนฺตาโภ

ตาพล

72

11

วังม้า

ลาดยาว

1399.

พระอิทธิพล

ตณฺตโล

ตรีมิตร

21

1

วังม้า

ลาดยาว

1400.

พระณัฐพงษ์

สญฺญโต

เพียรเขตกิจ

20

1

วังม้า

ลาดยาว

1401.

พระวิเชียร

ปภสฺสโร

เอี่ยมสามโคก

44

1

วังม้า

ลาดยาว

1402.

พระปรีชา

กตปุญฺโญ

จันทวงค์

28

1

วังม้า

ลาดยาว

1403.

พระนที

สุมโน

พวงทอง

21

1

วังม้า

ลาดยาว

1404.

พระอนุพงษ์

ขนฺติธมฺโม

ผลมะเฟือง

20

1

วังม้า

ลาดยาว

1405.

พระกีรติ

วิสารโท

ศรีวิบูลย์

21

1

วังหิน

ลาดยาว

1406.

พระสมศักดิ์

ถิรสทฺโธ

มูลโมกข์

23

1

วังหิน

ลาดยาว

1407.

พระมานะ

กุลวฑฺฒโน

กุลวิชา

44

1

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

1408.

พระเอกรัฐ

ปญฺญาปสุโต

ยอดสุทธิ

37

1

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

1409.

พระประสงค์

กิตฺติโสภโณ

ไชยสีดา

36

1

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

1410.

พระศราวุธ

อตฺตสุโภ

โพธิบัตร

31

1

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

1411.

พระอำพล

ธมฺมกาโร

สินเธาว์

23

1

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

1412.

พระอารมณ์

ธมฺมาภิรโม

เพ็ญเขตกรณ์

21

1

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

1413.

พระธีระวัฒน์

อภิวฑฺโฒ

สายนวน

20

1

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

1414.

พระธเนศ

อิทฺธิโชโต

พูลฤทธิ์

20

1

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

1415.

พระทักษิณ

โกลโล

อยู่สิน

20

1

ศาลเจ้าไก่ต่อ

ลาดยาว

1416.

พระวรวัฒน์

ธมฺมวโร

อุดมทองดี

34

3

ศรีทรงธรรม

ลาดยาว

1417.

พระชรินทร์

ปิยสีโล

ชัยโคตร

37

2

ศรีสุธรรมาราม

ลาดยาว

1418.

พระธวัชชัย

ธมฺมชโย

น้อมมนัส

36

1

ศรีสุธรรมาราม

ลาดยาว

1419.

พระกิตติศักดิ์

กิตฺติสกฺโก

อ่อนหวาน

22

1

ศรีสุธรรมาราม

ลาดยาว

1420.

พระบุญหลง

จรณธมฺโม

พิลึก

41

1

ศรีไกรลาศ

ลาดยาว

1421.

พระนันทวัฒน์

กนฺตวณฺโณ

คำสิงห์

20

1

ศรีไกรลาศ

ลาดยาว

1422.

พระบุญเจิด

ฐิตสีโล

เก่งสาริการ

37

1

ศรีไกรลาศ

ลาดยาว

1423.

พระธีรยุทธ์

ยุตฺติโก

ปานขวัญ

20

1

ศรีไกรลาศ

ลาดยาว

1424.

พระสมเกียรติ

จิตฺตปาโร

ตามประหัด

20

1

ศรีไกรลาศ

ลาดยาว

1425.

สามเณรศิลป์ชัย

อิ่มมา

17

ศรีไกรลาศ

ลาดยาว

1426.

พระณรงค์

มหาญาโณ

ผภาวรรณ์

31

1

สระแก้ว

ลาดยาว

1427.

พระสุพัฒน์

สุทฺธิญาโณ

สมบูรณ์

39

1

สระแก้ว

ลาดยาว

1428.

พระดนัย

ญาณทีโป

ขุนขาว

28

1

สระแก้ว

ลาดยาว

1429.

พระกิตติศักดิ์

ชยธมฺโม

กรณ์โคกกรวด

20

1

สระแก้ว

ลาดยาว

1430.

พระสัมพันธ์

จนฺทสาโร

ศรีนารอด

37

2

สวนหลวง

ลาดยาว

1431.

พระกำพล

ตสฺสโร

อำพันทอง

24

1

สวนหลวง

ลาดยาว

1432.

พระเรวัต

ตสฺสโร

บุญใจรัก

22

1

สวนหลวง

ลาดยาว

1433.

พระแมนชัย

ยติกโร

อิ่มหนำ

20

1

สวนหลวง

ลาดยาว

1434.

พระนำพล

ฐิตธมฺโม

บ่อถ้ำ

20

1

สวนหลวง

ลาดยาว

1435.

พระสังเวียน

ธมฺมโก

จันโท

48

1

สวนขวัญ

ลาดยาว

1436.

พระกมล

กมโล

คงคาสวัสดิ์

57

3

สวนขวัญ

ลาดยาว

1437.

พระเจน

กตปุญฺโญ

ท่าทะนง

21

1

สวนขวัญ

ลาดยาว

1438.

พระบุญมี

กตปุญฺโญ

จันทพาด

35

1

หนองขี้ใต้

ลาดยาว

1439.

พระสินชัย

ธนปญฺโญ

เศรษฐพงษ์

29

1

หนองขี้ใต้

ลาดยาว

1440.

พระธำรงค์

สุธีโร

พงษ์ดี

22

1

หนองขี้ใต้

ลาดยาว

1441.

พระโยธิน

โชติโก

แก้วการไถ

21

1

หนองขี้ใต้

ลาดยาว

1442.

พระวิทยา

ฐานวุฑฺโฒ

แก้วการไถ

21

1

หนองขี้ใต้

ลาดยาว

1443.

พระวิษณุ

ธมฺมสุนฺทโร

คุ้มขัง

20

1

หนองจิกรี

ลาดยาว

1444.

สามเณรแสงชัย

น้ำส้ม

12

หนองจิกรี

ลาดยาว

1445.

สามเณรประสิทธิ์

กีบจันดี

18

หนองจิกรี

ลาดยาว

1446.

สามเณรเลิศชาย

คันศร

18

หนองจิกรี

ลาดยาว

1447.

พระณรงค์

อธิปญฺโญ

จันทวี

64

1

หนองน้ำแดง

ลาดยาว

1448.

พระสรายุทธ์

ฐิตธมฺโม

อักษรกิ่ง

23

1

หนองสังข์

ลาดยาว

1449.

พระวิษณุ

ภทฺทโก

กุวลับ

43

2

หนองสังข์

ลาดยาว

1450.

พระสมบัติ

ปุญฺญจฺจโย

จันทมาส

48

1

ใหม่สามัคคี

ลาดยาว

1451.

พระเทียม

อภโย

สุขนวน

53

1

หนองกระทุ่ม

ลาดยาว

1452.

พระสุชาติ

พลวุฑฺโฒ

ชาระวัน

23

1

หนองกระทุ่ม

ลาดยาว

1453.

พระคนึง

ธมฺมทีโป

แก้วมณี

21

1

หนองกระทุ่ม

ลาดยาว

1454.

พระประทวน

ฐิตสาโร

นิยม

50

1

หนองนมวัว

ลาดยาว

1455.

พระวีระ

ธมฺมสาโร

กสิกิจ

42

1

หนองนมวัว

ลาดยาว

1456.

พระพิชัย

สุวิชโย

นิรีย์

24

1

หนองนมวัว

ลาดยาว

1457.

พระธนภัทร

เตชธโร

ส่างน้อย

24

1

หนองนมวัว

ลาดยาว

1458.

พระธวัชชัย

จารุวณฺโณ

ใจดี

20

1

หนองนมวัว

ลาดยาว

1459.

พระธีระ

อนาลโย

บุตรศรี

31

2

หัวเขาลานคา

ลาดยาว

1460.

พระสมศักดิ์

ภทฺทรธมฺโม

เพชรคาม

33

1

หัวเขาลานคา

ลาดยาว

1461.

พระอรัญ

กนฺตจารี

โคกอาศัย

59

2

คลองม่วง

แม่วงก์

1462.

พระอนุรักษ์

เมตฺติโก

พรมนัส

20

1

คลองม่วง

แม่วงก์

1463.

พระสำเนียง

สิริปญฺโญ

มาระศรี

46

16

ตะเคียนงาม

แม่วงก์

1464.

พระสมชาย

กลฺยาณรโณ

อินทร์คีรี

21

1

ไตรรัตนาราม

แม่วงก์

1465.

พระอรรถพล

อตฺถโภวิโน

สิทธิประภา

21

1

ไตรรัตนาราม

แม่วงก์

1466.

พระณรงค์ฤทธิ์

มนฺตาคโม

กุลทะโสม

20

1

เทพมงคลทอง

แม่วงก์

1467.

พระวรุฒ

ธุวสีโล

เหลามาลา

20

1

เทพมงคลทอง

แม่วงก์

1468.

พระวินัย

กลฺยาโณ

เพียรกสิกรรม

33

1

เทพสวรรค์สีมาราม

แม่วงก์

1469.

พระวีระชัย

วิรชโย

ใจสูงเนิน

32

1

เทพสวรรค์สีมาราม

แม่วงก์

1470.

พระอนุสรณ์

ปญฺญโต

โสนนอก

23

1

เทพสวรรค์สีมาราม

แม่วงก์

1471.

พระนเรศ

มนฺตชาโต

โตไทย

21

1

เทพสวรรค์สีมาราม

แม่วงก์

1472.

สามเณรเทียนชัย

ลำพึง

14

เทพสวรรค์สีมาราม

แม่วงก์

1473.

พระเจนศักกิ์

ปญฺญมโน

ซ่อมจันทึก

41

1

เนินใหม่สิทธิมงคล

แม่วงก์

1474.

พระประพันธ์

ปสนฺโน

จันอิ่ม

23

1

เนินใหม่สิทธิมงคล

แม่วงก์

1475.

พระปรีชา

ฐิติสมฺปณฺโน

จันทร์อิ่ม

23

1

เนินใหม่สิทธิมงคล

แม่วงก์

1476.

พระนัทธพงษ์

จารุโภ

ขันทอง

20

1

เนินใหม่สิทธิมงคล

แม่วงก์

1477.

พระกฤษดา

ถาวรธมฺโม

ดวงมา

21

1

บ้านใหม่ศรีนคร

แม่วงก์

1478.

พระพอเจตน์

สุรธมฺโม

ขุนพิลึก

21

1

บ้านใหม่ศรีนคร

แม่วงก์

1479.

พระประเทือง

อตฺถการโม

จั่นฤทธิ์

42

1

ปากดงศรัทธาธรรม

แม่วงก์

1480.

พระอนุสรณ์

อนุสฺสรโณ

ขำประดิษฐิ์

30

1

ปากดงศรัทธาธรรม

แม่วงก์

1481.

พระธนู

อคฺคปญฺโญ

มั่นทอง

24

1

ปากดงศรัทธาธรรม

แม่วงก์

1482.

พระขวัญชัย

หิตกาโม

ฉัตรชัย

23

1

ปากดงศรัทธาธรรม

แม่วงก์

1483.

พระศรพรม

โคสธมฺโม

ลิ้มเลิศพานิช

52

1

ปางขนุน

แม่วงก์

1484.

พระอดิเรก

คุณสาโร

แก้วพันธ์กิจ

29

1

ปางขนุน

แม่วงก์

1485.

พระจักรกริช

ฐานุตฺตโม

สนิทผล

21

1

ปางขนุน

แม่วงก์

1486.

พระวิรัตน์

ผาสุโก

บรรเทา

48

1

มฤคทายวัน

แม่วงก์

1487.

พระชาญยุทธ

ธีรปสฺสาโท

แสงเพชร์

33

1

มฤคทายวัน

แม่วงก์

1488.

พระสุนันท์

โชติปญฺโญ

ประทุมวิง

33

1

มฤคทายวัน

แม่วงก์

1489.

พระอนุศร

ตปสีโล

เหลืองทอง

29

1

มฤคทายวัน

แม่วงก์

1490.

พระอำพล

อุปสโม

พิมสาร

24

1

มฤคทายวัน

แม่วงก์

1491.

พระสรายุทธ

อสีนจิตฺโต

วุทธิยา

22

1

มฤคทายวัน

แม่วงก์

1492.

พระดนัย

เขมวีโร

ตรีแดงน้อย

20

1

มฤคทายวัน

แม่วงก์

1493.

พระธวัชชัย

คุณากโร

เชิดชูพันธ์

20

1

มฤคทายวัน

แม่วงก์

1494.

พระอารมณ์

คุณากโร

แสงหงษ์

20

1

มฤคทายวัน

แม่วงก์

1495.

พระกนกพล

จนฺทสาโร

ภาศรี

47

2

แม่วงก์

แม่วงก์

1496.

พระรุ่งโรจน์

ปญฺญาธโร

ขุนแก้ว

43

1

แม่วงก์

แม่วงก์

1497.

พระบุญนำ

ภูริปุณฺโณ

พิลึก

34

1

แม่วงก์

แม่วงก์

1498.

พระพนัส

ญาณวีโร

สุขยินดี

32

1

แม่วงก์

แม่วงก์

1499.

พระอนันท์

อานนฺโท

พัฒนปรีชา

30

1

แม่วงก์

แม่วงก์

1500.

พระศรีสุกร์

สุมโน

หว่านแสง

23

1

แม่วงก์

แม่วงก์

1501.

พระจักรกฤษ

กิตฺติสกฺโก

ภู่เกิด

21

1

แม่วงก์

แม่วงก์

1502.

พระจันทร์

กิตฺติญาโณ

แขนสูงเนิน

35

1

วังน้ำขาว

แม่วงก์

1503.

พระนฤพนธ์

สิริปญฺโญ

ราโช

21

1

วังน้ำขาว

แม่วงก์

1504.

พระวิทยา

อติภทฺโท

วรกรรณ์

21

1

วังน้ำขาว

แม่วงก์

1505.

พระธีรวุฒ

วุฑฺฒิธมฺโม

บุญมี

23

1

สามแยกพัฒนา

แม่วงก์

1506.

พระกำจัด

กตปญฺโญ

บุญอ่ำ

21

1

สามแยกพัฒนา

แม่วงก์

1507.

พระณรงค์

หาสมโน

ทีลา

20

1

สามแยกพัฒนา

แม่วงก์

1508.

พระเหมือน

มนฺตชาโต

ดั้งขุนทด

39

4

หนองไผ่ไทรงาม

แม่วงก์

1509.

พระพรศักดิ์

ฐิตลาโภ

ป้อมศิลา

38

1

หนองไผ่ไทรงาม

แม่วงก์

1510.

พระบุตรดี

สุปุตฺโต

บุญโส

34

1

หนองไผ่ไทรงาม

แม่วงก์

1511.

พระหนึ่ง

สิวโร

ม่วงมา

24

1

หนองไผ่ไทรงาม

แม่วงก์

1512.

พระชาญ

สุทนฺโต

ประสะสมบูรณ์

46

1

หนองไม้เหนือ

แม่วงก์

1513.

พระจรัล

เขมจาโร

เข็มเพรชโต

23

1

หนองไม้เหนือ

แม่วงก์

1514.

พระวัชรินทร์

สุรินฺโท

คำสิงห์

21

1

หนองไม้เหนือ

แม่วงก์

1515.

พระสมัคร

กตคุโณ

มงคลมณี

43

1

หนองอ้ายสา

แม่วงก์

1516.

พระวันลพ

ปญฺญาธโร

กรรเชียง

31

1

หนองอ้ายสา

แม่วงก์

1517.

พระมงคล

คุณสํวโร

โพธิ์สิงห์

22

1

หินดาดสามัคคี

แม่วงก์

1518.

พระตั้ม

จิรธมฺโม

ว่องพานิชย์

27

1

ปางสวรรค์

ชุมตาบง

1519.

พระรณชัย

ธมฺมปาโล

ป้านภูมิ

25

1

ปางสวรรค์

ชุมตาบง

1520.

พระฐชาสิทธิ์

คมฺภีรปญฺโญ

ชื่นเกษร

25

1

ปางสวรรค์

ชุมตาบง

1521.

พระสุรชาติ

มหาวีโร

พระสุทธิกรรม

25

1

ปางสวรรค์

ชุมตาบง

1522.

พระณัฐพงศ์

โสภณจิตฺโต

อยู่ฉ่ำศิริ

25

1

ปางสวรรค์

ชุมตาบง

1523.

พระพงษ์ศิริ

สุภาจาโร

เจริญธัญกรณ์

22

1

ปางสวรรค์

ชุมตาบง

1524.

พระวิรัตน์

กิตฺติสาโร

สมานเขตกิต

22

1

ปางสวรรค์

ชุมตาบง

1525.

พระประวิทย์

อตฺตเปโม

กะทา

21

1

ปางสวรรค์

ชุมตาบง

1526.

พระจักรกฤษณ์

อคฺคธมฺโม

ทองศรี

20

1

ปางสวรรค์

ชุมตาบง

1527.

พระจักรพันธ์

ฐานิสฺสโร

นาคขันธ์

20

1

ปางสวรรค์

ชุมตาบง

1528.

พระศักดิ์ชัย

ภูริสีโร

เวียงอินทรื

21

1

หนองจิกทรายมูล

ชุมตาบง

1529.

พระโชคชัย

กิติสาโร

ศรีเคร่ง

20

1

หนองจิกทรายมูล

ชุมตาบง

1530.

พระประเสริฐ์

ธมฺมเฐโร

เจริญวงษ์

70

1

ตลิ่งสูงเทพนิมิต

ชุมตาบง

1531.

พระสุพัฒน์

อตฺตธมฺโม

ธรรมบูรย์

22

1

ตลิ่งสูงเทพนิมิต

ชุมตาบง

1532.

พระรุ่งทิวา

สีรเตโช

บุญตะนัย

21

1

ตลิ่งสูงเทพนิมิต

ชุมตาบง

1533.

พระพิพัฒน์

สุจิริปญฺโณ

รุ่งพี

21

1

ตลิ่งสูงเทพนิมิต

ชุมตาบง

1534.

พระศุภชัย

ฐิตฺตภาโร

สุวรรณพยัคฆ์

21

1

ตลิ่งสูงเทพนิมิต

ชุมตาบง

1535.

พระสวัสดิ์

สุมงฺคโล

โทวันนัง

68

2

ชุมตาบง

ชุมตาบง

1536.

พระสมศักดิ์

ฐานกโร

ทิพย์พที

27

1

ชุมตาบง

ชุมตาบง

1537.

พระสำราญ

จนฺทวํโส

ไชยดา

24

1

ชุมตาบง

ชุมตาบง

1538.

พระประเสริฐ

อภินนฺโท

สิทธิโสภา

22

1

ชุมตาบง

ชุมตาบง

1539.

พระวันชัย

สนฺตจิตฺโต

คุ้มครอง

22

1

ชุมม่วงศรีบุญมาราม

ชุมตาบง

1540.

พระอาทิตย์

วฑฺฒธมฺโม

หิริพงษ์

21

1

ชุมม่วงศรีบุญมาราม

ชุมตาบง

1541.

พระศรัณยภัทร

ปญฺญาวโธ

กันทะแสน

22

1

ป่าเขาเขียว

ชุมตาบง

1542.

พระอาทิตย์

ถาวโร

สุธรรมมา

22

1

ป่าเขาเขียว

ชุมตาบง

1543.

พระคราวุธ

ฐานวุฑฺโฒ

มั่นกิสกรณ์

20

1

ป่าเขาเขียว

ชุมตาบง

1544.

พระอดิศักดิ์

ทีปธมฺโม

พิมพาเรือ

21

1

ป่าเขาเขียว

ชุมตาบง

1545.

พระเจษฎา

อคฺคธมฺโม

แถวบุญตา

21

1

ป่าเขาเขียว

ชุมตาบง

1546.

พระสาธิต

ถิรธมฺโม

นาไทย

26

1

ศรีอุดมวนาราม

ชุมตาบง

1547.

พระพิชิต

ธมฺมทินฺโน

คุ้มกัน

24

1

ศรีอุดมวนาราม

ชุมตาบง

1548.

พระพรเทพ

ฉนฺทธมฺโม

โพธิ์ทอง

22

1

ศรีอุดมวนาราม

ชุมตาบง

1549.

พระสถาพร

จิณฺณธมฺโม

พิลึก

20

1

ศรีอุดมวนาราม

ชุมตาบง

1550.

พระชัยมงคล

อริญฺชโย

โพธิ์ทิน

21

1

เขามะตูม

แม่เปิน

1551.

พระสุนันชัย

สุนนฺทโช

สุขดี

24

1

พนาสวรรค์

แม่เปิน

1552.

พระจรัญ

กตปุญฺโญ

ภิรมย์ไกรศักดิ์

22

1

พนาสวรรค์

แม่เปิน

1553.

พระสงกรานต์

กมฺมสุโภ

กาทำมา

45

2

คลองโพธิ์พัฒนา

แม่เปิน

1554.

พระโยธิน

สญฺญโม

ทองสุข

21

1

คลองโพธิ์พัฒนา

แม่เปิน

1555.

พระวีระกร

มหาวีโร

บำรุงเชื้อ

28

1

โนนสมบูรณ์

แม่เปิน

1556.

พระปัญญา

สุปญฺโณ

เหมือนแซง

22

1

โนนสมบูรณ์

แม่เปิน

1557.

พระสุขสวัสดิ์

อรุโณ

สายจันทคราม

22

1

โนนสมบูรณ์

แม่เปิน

1558.

พระวรวุฒิ

ชิตินฺธโร

ศรีสมสร้อย

22

1

โนนสมบูรณ์

แม่เปิน

1559.

พระนพรัตน

เขมจิตฺโต

เขียวผ่อง

22

1

โนนสมบูรณ์

แม่เปิน

1560.

พระวายุ

นาถกโร

จันทะ

21

1

โนนสมบูรณ์

แม่เปิน

1561.

พระอุทิศ

อุฏฺฐาโน

ทาเหล็ก

21

1

โนนสมบูรณ์

แม่เปิน

1562.

พระอนุชา

อนุภทฺโท

รัตชรินทร

21

1

โนนสมบูรณ์

แม่เปิน

1563.

พระอาทิตย์

โชติโก

ทองสิงห์

21

1

โนนสมบูรณ์

แม่เปิน

1564.

พระประดิษฐ์

อตฺตสาโร

คำศรี

69

1

โนนสมบูรณ์

แม่เปิน

1565.

พระสมบัติ

มนิโรจโน

บัวพา

57

1

ประดู่งาม

แม่เปิน

1566.

พระนพดล

ธีรเวโช

ห่านคำ

49

1

ประดู่งาม

แม่เปิน

1567.

พระหนูเจน

อโนมชโย

เพิ่มพูลผล

47

1

ประดู่งาม

แม่เปิน

1568.

พระชาญศักดิ์

ติณฺนมโล

หมอกชัย

32

1

ประดู่งาม

แม่เปิน

1569.

พระนพดล

ปิยชาโต

บัวศรี

29

1

ประดู่งาม

แม่เปิน

1570.

พระวันชาติ

มนสิทฺโธ

โนนเหมาะ

29

1

ประดู่งาม

แม่เปิน

1571.

พระสายันต์

สุจิตฺโต

กาบคำ

28

1

ประดู่งาม

แม่เปิน

1572.

พระสุพรชัย

ทีฆายุโก

สุริยะจันทร์

27

1

ประดู่งาม

แม่เปิน

1573.

พระอนุชา

อคฺคปญฺโญ

เพียรประสบ

24

1

ประดู่งาม

แม่เปิน

1574.

พระยุรนันท์

กตวิโช

ชาบัวน้อย

23

1

ประดู่งาม

แม่เปิน

1575.

พระสำราญ

กุลวโร

การสูงเนิน

21

1

ประดู่งาม

แม่เปิน

1576.

พระกัมปะนาท

ธมฺมรโต

อ่อนภักดี

21

1

ประดู่งาม

แม่เปิน

1577.

สามเณรบุลากร

พูมมา

13

ประดู่งาม

แม่เปิน

1578.

พระนิรัณ

กตสาโร

จักเกลียว

37

6

สิมมาวนาราม

แม่เปิน

1579.

พระวิเชียร

โชติญาโณ

ชัยเมือง

26

1

สิมมาวนาราม

แม่เปิน

1580.

พระพงษ์ศักดิ์

สิริปญฺโญ

พรมทา

26

1

สิมมาวนาราม

แม่เปิน

1581.

พระอนุชา

ชุติปญฺโญ

พุฒปราง

23

1

คลองเจริญ

แม่เปิน

1582.

พระกฤษฎา

กิตติปญฺโญ

วงษ์คำ

22

1

คลองเจริญ

แม่เปิน

1583.

พระวัชระ

ชยธมฺโม

ชัยสอน

22

1

คลองเจริญ

แม่เปิน

1584.

พระหัตถชัย

ฉนฺทโก

บุราโส

28

1

ศรีสว่างอารมณ์

แม่เปิน


รับรองตามนี้ 
(พระราชปัญญาเวที) 
รองเจ้าคณะภาค ๔ 
วันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

แก้ไขล่าสุด (วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2013 เวลา 15:25)