English French German Italian Portuguese Russian Spanish

หน่วยบริการ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข อ.ชุมแสง

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 แรม 14 ค่ำ เดือน 7 เวลา 09.30 น.นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ออกหน่วยบริการประชาชน ตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (ประชากรทั้งอำเภอ 64,132 คน) ชาวอำเภอชุมแสง ณ วัดโคกหม้อ อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ แต่ละส่วนราชการ ได้ออกบูทเคลื่อนที่บริการประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในพื้นที่ การเยี่ยมผู้สูงอายุ 1 ราย เด็กพิการ 1 ราย (ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ไปเยี่ยมในช่วงเช้าก่อนเข้าพิธี ) นำถุงยังชีพมามอบให้ผู้ยากไร้ ในส่วนของสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ แนะนำตัวในที่ประชุม สำหรับ วัดโคกหม้อมีพระสงฆ์ จำนวน5 รูป พระวัฒนศักดิ์ จนฺทปุตฺโต ดำรงตำแหน่ง รักษาการ เจ้าอาวาส สภาพพื้นที่อำเภอชุมแสงเป็นที่ลุ่ม มีหนองน้ำขนาดใหญ่หลายแห่ง ประชาชนส่วนใหญ่ มีอาชีพเกษตรกรรม และประมง
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ให้ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดนครสวรรค์ แนะนำส่วนราชการที่มาร่วมงานมีอะไรมาให้ประชาชน และมีกิจกรรมใด ให้ประชาชนที่มาร่วมรับบริการบ้าง มีประชาชนมาร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก มีการจัดเว้นระยะห่างทางสังคม ก่อนเข้า วัดอุณหภูมิ มีเจลล้างมือ สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกคน เพื่อการเฝ้าระวังยับยั้งแพร่ระบาด โควิด-19 ขณะเดียวกันให้ดูแลความมั่นคงของเคหะสถาน อาจมีพายุฤดูร้อน ในช่วงเข้าสู่ฤดูฝน มาตรการดูแลสุขอนามัย เว้นระยะห่างทางสังคม สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ หมั่นทำความสะอาดพื้นผิว หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด ดำเนินการต่อไป การผ่อนคลายให้ติดตามข่าวจากทางราชการ เน้นทุกคนให้รักษาสุขอนามัยในครอบครัว และฝากการปกป้องสถาบันหลัก
ผู้ว่าราชการจังหวัดยังเน้นให้ประชาชนใช้ชีวิตแบบ “New Normal” ในช่วงของ “COVID-19” ตามมาตรการการป้องกันและควบคุมการระบาดของโควิด-19 ที่ทุกคนต้องให้ความสำคัญและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ได้แก่
- สวมใส่หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเสมอ
- ต้องเว้นระยะห่าง 2 เมตร
- ล้างมือบ่อยๆ พกเจลแอลกอฮอล์
- หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด
- หลีกเลี่ยงกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการป่วย

วิสุทธินันท์ /ข่าว
วนาลี /ภาพ

 

ถาม - ตอบ