English French German Italian Portuguese Russian Spanish

การประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ขึ้น1 ค่ำ เดือน 9 ณ.สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ศาลากลางจังหวัดนครสวรรค์ ชั้น 5 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ เวลา 08.00 น.นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ นายสิทธา มูลหงษ์ ผู้อำนวยการกองพุทธศาสนศึกษา และนางหนึ่งฤทัย พูลลาภ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมคุ้มครองจริยธรรม ลงพื้นที่ประเมินเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพสำนักงานฯ ประจำปีงบประมาณ 2563 ทั้งนี้ ได้เข้าพบนายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ฝากเรื่องการปรับการทำงานให้เข้ากับพื้นที่ในปริบทปัจจุบันและปฏิบัติงานเชิงรุก และกราบนมัสการ พระเทพปริยัติเมธี เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ วัดนครสวรรค์ ฝากแนวปฏิบัติในการทำงานในลักษณะผู้นำ 1.มีใจรักในงาน 2.ใช้ปัญญา ผู้มีปัญญาย่อมหาทรัพย์ได้ 3.เสียสละ ดูคนที่การกระทำ ดูผู้นำที่ความเสียสละ 4.มีขันติ คือความอดทน 5.กตัญญู รักยึดมั่นในสถาบัน 6.รักองค์กร นำพาองค์กรเจริญ สำหรับการประเมิน 1.สภาพแวดล้อม ข้อมูลพื้นฐาน สภาพแวดล้อม สถานที่ทำงาน การจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ 2.การบริหารจัดการสำนักงานฯ การนำองค์กร 3.การปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ การขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติการดำเนินงานมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ การสร้างเครือข่ายและการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดอย่างเป็นรูปธรรม และน้อมรับข้อแนะนำ เพื่อการปรับปรุงแก้ไข ให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนในโอกาสต่อไป

พศจ.นว. ข่าว/ภาพ

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 21 กรกฏาคม 2020 เวลา 14:56)

 

ถาม - ตอบ