ข่าวการศึกษา

รายชื่อผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. ๒๕๕๔

สำนักเรียน/จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน ๑๙๗ รูป

>>กองบาลีสนามหลวง >>http://www.infopali.net

>>สถิติผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งแรก) สำนักเรียน/จังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 19:30)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ข่าวการศึกษา
           เมื่อเวลา ๑๕.๓๐ น.วันที่ ๒๕ มี.ค. ๒๕๕๔ ที่วัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพฯ สำนักงานแม่กองบาลีสนามหลวง ได้จัดการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ ตั้งแต่ระดับ ป.ธ.๑-๒ ถึงระดับ ป.ธ.๙ และประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวงอย่างเป็นทางการ โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ ในฐานะแม่กองบาลีสนามหลวง เป็นประธานในการตรวจผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง ในการนี้สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มาร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบด้วย ซึ่งบรรยกาศทั่วไปเป็นไปด้วยความคึกคัก มีพระภิกษุและสามเณรจากวัดต่างๆ รวมไปถึงญาติพี่น้องและคณะศิษยานุศิษย์ เดินทางมาร่วมรอรับฟังผลสอบด้วยใจระทึกเป็นจำนวนมาก
          กองบาลีสนามหลวง >> http://www.infopali.net

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 30 มีนาคม 2011 เวลา 19:30)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ข่าวการศึกษา

ด้วยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้รับงบประมาณเพื่อจัดสรรให้โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ตามโครงการเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้และห้องสมุดในโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

>>แบบคำขอรับเงินอุดหนุนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม 2011 เวลา 09:31)

 
ข่าวการศึกษา
           ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายในโดยที่มีการประกาศใช้กฎกระทรวงว่าระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ที่ปรับปรุงใหม่ รวมทั้งนโยบายการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองที่กำหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์อย่างชัดเจนในการพัฒนาคุณภาพคนไทยและการศึกษาไทยในอนาคต กระทรวงศึกษาธิการจึงปรับมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เหมาะสมและสอดคล้องกันเพื่อนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา โดยโรงเรียนจะต้องนำมาตรฐานนี้ไปประเมินตนเอง (SAR)

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 16 มีนาคม 2011 เวลา 08:52)

อ่านเพิ่มเติม...

 
ข่าวการศึกษา
นายอินทพร จั่นเอี่ยม ผอ.พศจ.นครสวรรค์ แจ้งว่า แม่กองบาลีสนามหลวงกำหนดสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔
ครั้งที่ ๑ 
กำหนดสอบ ดังนี้
ครั้งแรก สอบประโยค ป.ธ. ๖,๗,๘,๙  
ได้สอบไปแล้วเมื่อวันที่  ๕ – ๙  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๔  ณ  สนามสอบกรุงเทพมหานคร  
ครั้งหลัง สนามสอบส่วนภูมิภาคกำหนด ดังนี้ 
-  ประโยค ๑ – ๒       กำหนดสอบวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๔
-  ประโยค ป.ธ. ๓       กำหนดสอบวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ถึง ๒ มีนาคม ๒๕๕๔
-  ประโยค ป.ธ. ๔,๕    กำหนดสอบวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์  ถึง ๑ มีนาคม ๒๕๕๔  
-  ตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง วันที่  ๒๑ – ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔ และประกาศ
ผลสอบบาลี ทุกประโยค ในวันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔  

      จังหวัดนครสวรรค์ จะจัดสอบบาลีสนามหลวง ณ สนามสอบวัดนครสวรรค์ พระอารามหลวง  อำเภอเมืองฯ จังหวัดนครสวรรค์
สำหรับการสอบ ครั้งที่ ๒ เป็นการสอบซ่อม กำหนดดังนี้
-  ประโยค ๑ – ๒    กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
-  ประโยค ป.ธ. ๓    กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๓๐ เมษายน ๒๕๕๔
-  ประโยค ป.ธ. ๔,๕ กำหนดสอบวันที่ ๒๘ – ๒๙ เมษายน ๒๕๕๔
-  ตรวจข้อสอบบาลีสนามหลวง วันที่ ๑๒ – ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๔  และประกาศผลสอบบาลีทุกประโยค ในวันที่  ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๔  
 

แก้ไขล่าสุด (วันอังคารที่ 01 มีนาคม 2011 เวลา 19:40)

 
บทความ อื่นๆ ...