English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวการศึกษา

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ITA สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 142
2 ผลสอบเปรียญธรรม 9 ปีนี้ ผ่านได้ 65 รูป - สามเณร 5 รูป manager 1418
3 ผลสอบ B-NET-Buddhism National Educational Test manager 2998
4 สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 manager 1100
5 พศจ.นครสวรรค์จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา manager 757
6 พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๔ ปีที่ ๑๒ manager 911
7 ผลสอบนักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2557 manager 6884
8 ผลสอบนักธรรมชั้นโท พ.ศ.2557 manager 8096
9 ผลสอบนักธรรมชั้นตรี พ.ศ.2557 manager 4349
10 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) manager 836
11 ตารางสอบ O-NET manager 808
12 สร้างอัตลักษณ์"ร.ร.การกุศลฯ" ถือศีล5-สวดมนต์ไหว้พระ-ทำบุญตักบาตร manager 828
13 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร-คฤหัสถŒ์ เรียนป.ตรี manager 1238
14 กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง manager 630
15 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ manager 643
16 ปฏิทินการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2558 manager 1071
17 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ตรวจเยี่ยมสำนักเรียนบาลี manager 767
18 ชี้พระ-เณรอ่านเขียนภาษาไทยอ่อน ระบุข้อสอบปรนัยเป็นเหตุ manager 819
19 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ manager 904
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม e – Citizen ๒๐๑๐ และโปรแกรม EIS manager 837
21 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๔ manager 2014
22 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ปีการศึกษา 2554 manager 3178
23 พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1038
24 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดสอบบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ manager 990
25 รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ manager 1543
26 สถิติผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งแรก) สำนักเรียน/จังหวัดนครสวรรค์ manager 1070
27 ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔ manager 2071
28 ประกาศผลสอบ ป.ธ. ๙ ปี ๒๕๕๗ manager 2012
29 แบบคำขอรับเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด manager 1047
30 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน manager 14974
31 กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ manager 1400
32 พศจ.นครสวรรค์ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1428
33 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 989
34 สาส์นจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ manager 1044
35 ผลสอบนักธรรม และธรรมศึกษา manager 11453
36 ๑๖ มกราคม วันครู ร่วมรำลึกพระคุณ manager 959
37 วันเด็กแห่งชาติ manager 955
38 พระธรรมรัตนดิลก ประธานพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1113
39 ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ manager 1238
40 รายงานข้อมูล จ.๑ , ร.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ manager 1101
41 มส. เห็นชอบรับรองสถานภาพครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1132
42 พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรม สนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 1062
43 สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี manager 1475
44 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 1000
45 ศธ.แจ้งทุกโรงเรียนป้องกันหวัดใหญ่ เหตุเข้าสู่ช่วงฤดูระบาด สถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น manager 850
46 พระวิปัสสนาประจำโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 928
47 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 1040
48 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานฉลองผู้สอบไล่ได้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1895
49 พิธีมอบพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และประโยค ๑ - ๒ ณ วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย manager 1476
50 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๖๒) manager 1474
51 การจัดส่งข้อมูลโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล E-citizen 2553 manager 2509
52 (ร่าง) ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด พ.ศ. ...... manager 1524
53 กำหนดวันประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1569
54 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา manager 3361
55 พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1360
56 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ manager 1930
57 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ปีการศึกษา 2553 manager 3421
58 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1072
59 ประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1064
60 ประกาศ : ผลสอบบาลีสนามหลวงปี 2553 manager 3530
61 ศธ.มอบ มจร.รื้อวิชาพระพุทธศาสนาใหม่ ป.1-ม.6 manager 2060
62 สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดตากฟ้า ได้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น manager 2154
63 การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1433
64 พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๔ manager 2028
65 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดประชุมสัมมนาสำนักเรียนดีเด่น manager 1695
66 ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม manager 1805
 

ถาม - ตอบ