English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวการศึกษา

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ITA สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 176
2 ผลสอบเปรียญธรรม 9 ปีนี้ ผ่านได้ 65 รูป - สามเณร 5 รูป manager 1474
3 ผลสอบ B-NET-Buddhism National Educational Test manager 3138
4 สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 manager 1133
5 พศจ.นครสวรรค์จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา manager 779
6 พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๔ ปีที่ ๑๒ manager 938
7 ผลสอบนักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2557 manager 7067
8 ผลสอบนักธรรมชั้นโท พ.ศ.2557 manager 8304
9 ผลสอบนักธรรมชั้นตรี พ.ศ.2557 manager 4561
10 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) manager 864
11 ตารางสอบ O-NET manager 838
12 สร้างอัตลักษณ์"ร.ร.การกุศลฯ" ถือศีล5-สวดมนต์ไหว้พระ-ทำบุญตักบาตร manager 856
13 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร-คฤหัสถŒ์ เรียนป.ตรี manager 1333
14 กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง manager 646
15 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ manager 667
16 ปฏิทินการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2558 manager 1099
17 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ตรวจเยี่ยมสำนักเรียนบาลี manager 798
18 ชี้พระ-เณรอ่านเขียนภาษาไทยอ่อน ระบุข้อสอบปรนัยเป็นเหตุ manager 848
19 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ manager 924
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม e – Citizen ๒๐๑๐ และโปรแกรม EIS manager 860
21 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๔ manager 2072
22 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ปีการศึกษา 2554 manager 3304
23 พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1059
24 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดสอบบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ manager 1008
25 รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ manager 1586
26 สถิติผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งแรก) สำนักเรียน/จังหวัดนครสวรรค์ manager 1085
27 ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔ manager 2107
28 ประกาศผลสอบ ป.ธ. ๙ ปี ๒๕๕๗ manager 2041
29 แบบคำขอรับเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด manager 1083
30 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน manager 15372
31 กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ manager 1429
32 พศจ.นครสวรรค์ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1450
33 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 1019
34 สาส์นจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ manager 1062
35 ผลสอบนักธรรม และธรรมศึกษา manager 11564
36 ๑๖ มกราคม วันครู ร่วมรำลึกพระคุณ manager 982
37 วันเด็กแห่งชาติ manager 993
38 พระธรรมรัตนดิลก ประธานพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1135
39 ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ manager 1257
40 รายงานข้อมูล จ.๑ , ร.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ manager 1127
41 มส. เห็นชอบรับรองสถานภาพครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1152
42 พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรม สนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 1086
43 สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี manager 1491
44 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 1019
45 ศธ.แจ้งทุกโรงเรียนป้องกันหวัดใหญ่ เหตุเข้าสู่ช่วงฤดูระบาด สถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น manager 871
46 พระวิปัสสนาประจำโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 953
47 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 1060
48 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานฉลองผู้สอบไล่ได้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1927
49 พิธีมอบพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และประโยค ๑ - ๒ ณ วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย manager 1497
50 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๖๒) manager 1499
51 การจัดส่งข้อมูลโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล E-citizen 2553 manager 2526
52 (ร่าง) ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด พ.ศ. ...... manager 1536
53 กำหนดวันประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1578
54 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา manager 3557
55 พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1373
56 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ manager 1950
57 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ปีการศึกษา 2553 manager 3497
58 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1083
59 ประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1071
60 ประกาศ : ผลสอบบาลีสนามหลวงปี 2553 manager 3550
61 ศธ.มอบ มจร.รื้อวิชาพระพุทธศาสนาใหม่ ป.1-ม.6 manager 2072
62 สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดตากฟ้า ได้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น manager 2189
63 การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1442
64 พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๔ manager 2045
65 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดประชุมสัมมนาสำนักเรียนดีเด่น manager 1713
66 ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม manager 1814
 

ถาม - ตอบ