English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวการศึกษา

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ITA สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 79
2 ผลสอบเปรียญธรรม 9 ปีนี้ ผ่านได้ 65 รูป - สามเณร 5 รูป manager 1346
3 ผลสอบ B-NET-Buddhism National Educational Test manager 2853
4 สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 manager 1056
5 พศจ.นครสวรรค์จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา manager 716
6 พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๔ ปีที่ ๑๒ manager 875
7 ผลสอบนักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2557 manager 6556
8 ผลสอบนักธรรมชั้นโท พ.ศ.2557 manager 7562
9 ผลสอบนักธรรมชั้นตรี พ.ศ.2557 manager 3828
10 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) manager 802
11 ตารางสอบ O-NET manager 763
12 สร้างอัตลักษณ์"ร.ร.การกุศลฯ" ถือศีล5-สวดมนต์ไหว้พระ-ทำบุญตักบาตร manager 786
13 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร-คฤหัสถŒ์ เรียนป.ตรี manager 893
14 กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง manager 589
15 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ manager 610
16 ปฏิทินการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2558 manager 983
17 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ตรวจเยี่ยมสำนักเรียนบาลี manager 736
18 ชี้พระ-เณรอ่านเขียนภาษาไทยอ่อน ระบุข้อสอบปรนัยเป็นเหตุ manager 787
19 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ manager 874
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม e – Citizen ๒๐๑๐ และโปรแกรม EIS manager 794
21 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๔ manager 1842
22 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ปีการศึกษา 2554 manager 2920
23 พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1001
24 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดสอบบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ manager 957
25 รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ manager 1477
26 สถิติผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งแรก) สำนักเรียน/จังหวัดนครสวรรค์ manager 1041
27 ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔ manager 1987
28 ประกาศผลสอบ ป.ธ. ๙ ปี ๒๕๕๗ manager 1941
29 แบบคำขอรับเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด manager 988
30 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน manager 14465
31 กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ manager 1361
32 พศจ.นครสวรรค์ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1382
33 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 969
34 สาส์นจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ manager 1021
35 ผลสอบนักธรรม และธรรมศึกษา manager 11219
36 ๑๖ มกราคม วันครู ร่วมรำลึกพระคุณ manager 939
37 วันเด็กแห่งชาติ manager 895
38 พระธรรมรัตนดิลก ประธานพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1089
39 ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ manager 1223
40 รายงานข้อมูล จ.๑ , ร.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ manager 1067
41 มส. เห็นชอบรับรองสถานภาพครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1111
42 พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรม สนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 1038
43 สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี manager 1427
44 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 968
45 ศธ.แจ้งทุกโรงเรียนป้องกันหวัดใหญ่ เหตุเข้าสู่ช่วงฤดูระบาด สถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น manager 815
46 พระวิปัสสนาประจำโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 900
47 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 1017
48 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานฉลองผู้สอบไล่ได้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1859
49 พิธีมอบพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และประโยค ๑ - ๒ ณ วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย manager 1458
50 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๖๒) manager 1449
51 การจัดส่งข้อมูลโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล E-citizen 2553 manager 2450
52 (ร่าง) ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด พ.ศ. ...... manager 1503
53 กำหนดวันประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1546
54 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา manager 2943
55 พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1340
56 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ manager 1891
57 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ปีการศึกษา 2553 manager 3368
58 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1051
59 ประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1046
60 ประกาศ : ผลสอบบาลีสนามหลวงปี 2553 manager 3480
61 ศธ.มอบ มจร.รื้อวิชาพระพุทธศาสนาใหม่ ป.1-ม.6 manager 2036
62 สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดตากฟ้า ได้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น manager 2076
63 การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1412
64 พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๔ manager 1995
65 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดประชุมสัมมนาสำนักเรียนดีเด่น manager 1656
66 ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม manager 1780
 

ถาม - ตอบ