English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวการศึกษา

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ITA สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ วิสุทธินันท์ นิลพัฒน์ 106
2 ผลสอบเปรียญธรรม 9 ปีนี้ ผ่านได้ 65 รูป - สามเณร 5 รูป manager 1367
3 ผลสอบ B-NET-Buddhism National Educational Test manager 2912
4 สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 manager 1073
5 พศจ.นครสวรรค์จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา manager 731
6 พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๔ ปีที่ ๑๒ manager 886
7 ผลสอบนักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2557 manager 6655
8 ผลสอบนักธรรมชั้นโท พ.ศ.2557 manager 7712
9 ผลสอบนักธรรมชั้นตรี พ.ศ.2557 manager 4016
10 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) manager 811
11 ตารางสอบ O-NET manager 780
12 สร้างอัตลักษณ์"ร.ร.การกุศลฯ" ถือศีล5-สวดมนต์ไหว้พระ-ทำบุญตักบาตร manager 803
13 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร-คฤหัสถŒ์ เรียนป.ตรี manager 1007
14 กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง manager 605
15 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ manager 621
16 ปฏิทินการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2558 manager 1051
17 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ตรวจเยี่ยมสำนักเรียนบาลี manager 747
18 ชี้พระ-เณรอ่านเขียนภาษาไทยอ่อน ระบุข้อสอบปรนัยเป็นเหตุ manager 796
19 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ manager 884
20 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม e – Citizen ๒๐๑๐ และโปรแกรม EIS manager 804
21 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๔ manager 1919
22 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ปีการศึกษา 2554 manager 3006
23 พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1011
24 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดสอบบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ manager 967
25 รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ manager 1509
26 สถิติผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งแรก) สำนักเรียน/จังหวัดนครสวรรค์ manager 1049
27 ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔ manager 2018
28 ประกาศผลสอบ ป.ธ. ๙ ปี ๒๕๕๗ manager 1979
29 แบบคำขอรับเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด manager 1012
30 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน manager 14663
31 กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ manager 1382
32 พศจ.นครสวรรค์ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1401
33 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 976
34 สาส์นจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ manager 1031
35 ผลสอบนักธรรม และธรรมศึกษา manager 11292
36 ๑๖ มกราคม วันครู ร่วมรำลึกพระคุณ manager 947
37 วันเด็กแห่งชาติ manager 914
38 พระธรรมรัตนดิลก ประธานพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1099
39 ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ manager 1229
40 รายงานข้อมูล จ.๑ , ร.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ manager 1080
41 มส. เห็นชอบรับรองสถานภาพครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1120
42 พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรม สนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 1046
43 สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี manager 1445
44 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 984
45 ศธ.แจ้งทุกโรงเรียนป้องกันหวัดใหญ่ เหตุเข้าสู่ช่วงฤดูระบาด สถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น manager 831
46 พระวิปัสสนาประจำโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 910
47 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 1026
48 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานฉลองผู้สอบไล่ได้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1869
49 พิธีมอบพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และประโยค ๑ - ๒ ณ วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย manager 1466
50 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๖๒) manager 1458
51 การจัดส่งข้อมูลโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล E-citizen 2553 manager 2472
52 (ร่าง) ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด พ.ศ. ...... manager 1513
53 กำหนดวันประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1554
54 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา manager 3106
55 พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1350
56 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ manager 1903
57 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ปีการศึกษา 2553 manager 3383
58 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1058
59 ประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1053
60 ประกาศ : ผลสอบบาลีสนามหลวงปี 2553 manager 3502
61 ศธ.มอบ มจร.รื้อวิชาพระพุทธศาสนาใหม่ ป.1-ม.6 manager 2044
62 สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดตากฟ้า ได้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น manager 2100
63 การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1418
64 พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๔ manager 2009
65 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดประชุมสัมมนาสำนักเรียนดีเด่น manager 1674
66 ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม manager 1789
 

ถาม - ตอบ