English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวการศึกษา

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ผลสอบเปรียญธรรม 9 ปีนี้ ผ่านได้ 65 รูป - สามเณร 5 รูป manager 1265
2 ผลสอบ B-NET-Buddhism National Educational Test manager 2567
3 สมศ.ประกาศรายชื่อสถานศึกษาที่มีวัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษาที่จะได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ปีงบประมาณ 2556 manager 995
4 พศจ.นครสวรรค์จัดประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมิน คุณภาพภายนอก รอบ ๓ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา manager 667
5 พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง คณะสงฆ์ภาค ๔ ปีที่ ๑๒ manager 836
6 ผลสอบนักธรรมชั้นเอก พ.ศ.2557 manager 6174
7 ผลสอบนักธรรมชั้นโท พ.ศ.2557 manager 7159
8 ผลสอบนักธรรมชั้นตรี พ.ศ.2557 manager 3509
9 คู่มือการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม (พ.ศ.๒๕๕๔ – ๒๕๕๘) manager 759
10 ตารางสอบ O-NET manager 662
11 สร้างอัตลักษณ์"ร.ร.การกุศลฯ" ถือศีล5-สวดมนต์ไหว้พระ-ทำบุญตักบาตร manager 745
12 วิทยาลัยสงฆ์นครสวรรค์รับสมัคร พระภิกษุ-สามเณร-คฤหัสถŒ์ เรียนป.ตรี manager 762
13 กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง manager 547
14 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ manager 570
15 ปฏิทินการสอบ O - NET ปีการศึกษา 2558 manager 691
16 เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ตรวจเยี่ยมสำนักเรียนบาลี manager 688
17 ชี้พระ-เณรอ่านเขียนภาษาไทยอ่อน ระบุข้อสอบปรนัยเป็นเหตุ manager 754
18 การประชุมผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา ครั้งที่ ๒/๒๕๕๔ manager 844
19 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม e – Citizen ๒๐๑๐ และโปรแกรม EIS manager 764
20 การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ “คุรุสดุดี” ประจำปี ๒๕๕๔ manager 1446
21 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ปีการศึกษา 2554 manager 2730
22 พศจ.นครสวรรค์ จัดประชุมคณะผู้บริหารโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 961
23 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดสอบบาลีสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๔ manager 926
24 รายชื่อนักเรียนสอบซ่อม ปี ๒๕๕๔ ครั้งที่ ๒ manager 1364
25 สถิติผู้สอบประโยคบาลีสนามหลวงได้ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ครั้งแรก) สำนักเรียน/จังหวัดนครสวรรค์ manager 1008
26 ประกาศผลสอบประโยคบาลีสนามหลวง พ.ศ.๒๕๕๔ manager 1908
27 ประกาศผลสอบ ป.ธ. ๙ ปี ๒๕๕๗ manager 1871
28 แบบคำขอรับเงินอุดหนุนแหล่งเรียนรู้และห้องสมุด manager 914
29 ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องให้ใช้มาตรฐานการขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน manager 13797
30 กำหนดการสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๔ manager 1321
31 พศจ.นครสวรรค์ ออกนิเทศติดตามโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1342
32 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เป็นประธานพิธีเปิดการปฐมนิเทศ อบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวง ณ พุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 939
33 สาส์นจากผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๔ manager 994
34 ผลสอบนักธรรม และธรรมศึกษา manager 10861
35 ๑๖ มกราคม วันครู ร่วมรำลึกพระคุณ manager 908
36 วันเด็กแห่งชาติ manager 854
37 พระธรรมรัตนดิลก ประธานพิธีเปิดการตรวจข้อสอบธรรมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1052
38 ประกาศมหาเถรสมาคมว่าด้วยโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา พ.ศ.๒๕๕๓ manager 1183
39 รายงานข้อมูล จ.๑ , ร.๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๓ manager 1037
40 มส. เห็นชอบรับรองสถานภาพครูสอนโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1085
41 พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรม สนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 1009
42 สนามสอบธรรมสนามหลวง นักธรรมชั้นตรี manager 1355
43 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 937
44 ศธ.แจ้งทุกโรงเรียนป้องกันหวัดใหญ่ เหตุเข้าสู่ช่วงฤดูระบาด สถานการณ์ของโรคมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น manager 777
45 พระวิปัสสนาประจำโรงเรียนปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 874
46 กำหนดวันสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ manager 975
47 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานฉลองผู้สอบไล่ได้บาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1816
48 พิธีมอบพัดเปรียญธรรม ๓ ประโยค และประโยค ๑ - ๒ ณ วัดพิพัฒน์มงคล อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย manager 1434
49 แผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (พ.ศ. ๒๕๕๓ – พ.ศ. ๒๕๖๒) manager 1416
50 การจัดส่งข้อมูลโปรแกรมจัดเก็บข้อมูลรายบุคคล E-citizen 2553 manager 2057
51 (ร่าง) ระเบียบสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ว่าด้วยศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัด พ.ศ. ...... manager 1463
52 กำหนดวันประกอบพิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๓ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1499
53 โครงการส่งเสริมการจัดกิจกรรม เผยแผ่หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา manager 2738
54 พิธีทรงตั้งเปรียญธรรม ๙ ประโยค และเปรียญธรรม ๖ ประโยค ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1317
55 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓ manager 1862
56 โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา เปิดรับสมัครนักเรียนบวชเรียน ปีการศึกษา 2553 manager 3246
57 รายงานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการขออนุญาตจัดตั้ง ขยายชั้นเรียน โรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1041
58 ประชุมผู้บริหารและครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา manager 1023
59 ประกาศ : ผลสอบบาลีสนามหลวงปี 2553 manager 3428
60 ศธ.มอบ มจร.รื้อวิชาพระพุทธศาสนาใหม่ ป.1-ม.6 manager 1997
61 สำนักเรียนพระปริยัติธรรม วัดตากฟ้า ได้เป็นโรงเรียนพระปริยัติธรรมดีเด่น manager 1971
62 การสอบบาลีสนามหลวง ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1399
63 พิธีเปิดการอบรมบาลีก่อนสอบคณะสงฆ์ภาค ๔ manager 1956
64 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ เปิดประชุมสัมมนาสำนักเรียนดีเด่น manager 1629
65 ประชุมสัมมนาครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม manager 1753