English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวคณะสงฆ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พศจ.นครสวรรค์ จับพระเรี่ยไรเงินบริจาค อ้างนำไปบูรณปฏิสังขรณ์วัด manager 877
2 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมอบรมพระนวกะ ประจำปี ๒๕๕๔ manager 891
3 คณะสงฆ์ภาค ๔ จัดอบรมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ระดับภาค manager 880
4 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ตามมติมหาเถรสมาคม manager 897
5 การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ manager 1218
6 ครม.เห็นชอบอนุมัติขึ้นนิตยภัต manager 1099
7 มส.มีมติตั้ง พระพรหมโมลี เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง manager 1195
8 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดประชุมพระวินยาธิการ manager 1130
9 คณะสงฆ์นครสวรรค์ จัดการฝึกซ้อมอบรม พระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ manager 1321
10 พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ manager 1664
11 พศ.จัดพิธีมอบพัดและเกียรติบัตร หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา manager 1656
12 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานเปิดอบรมพระสังฆาธิการระดับวัด และประธานพิธียกพระเกศพระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 1257
13 พศ.ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่นฯ ปี ๕๓ manager 1095
14 เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ manager 1216
15 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครสวรรค์ manager 1264
16 วาระพิเศษ-มหาเถรสมาคม แต่งตั้ง "สมเด็จ - 3 รองสมเด็จ" manager 1735
17 วัดโพธาราม พระอารามหลวง จัดงานทำบุญทักษิณานุปทาน (วันกตัญญู กตเวที) manager 1106
18 ตั้ง "พระพรหมเมธี-พระวิสุทธาธิบดี" เป็น ๒ สมเด็จใหม่ พร้อมเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะ ๖๐ รูป manager 1990
19 คณะสงฆ์ภาค ๔ หนเหนือ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพระอุปัชฌาย์ manager 1363
20 อายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ manager 1386
21 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดประชุมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี manager 1350
22 โครงการอบรมกรรมฐานพระภิกษุนวกะ (พระบวชใหม่) ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1375
23 โครงการอบรมพระนวกะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ manager 1968
24 พ.ศ.จัดมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่เจ้าอาวาสวัดทั่วประเทศกว่า ๒๐๐ วัด manager 1316
25 คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนกาญจนาภิเษก manager 1176
26 คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ กำหนดตารางออกปฎิบัติงานพระธรรมทูต สาย ๓ ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1096
27 การประชุมคณะสงฆ์อำเภอชุมตาบง manager 1333
28 งานสมโภช ๕๐ ปี สำนักศาสนศึกษาวัดท่าพระเจริญพรต manager 1497
29 คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดประชุมการคณะสงฆ์ manager 1284
30 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมปฐมนิเทศพระธรรมทูตและทบทวนงานหน่วย อ.ป.ต. manager 1683
31 หลวงปู่เปลื้อง อดีตเจ้าคณะอำเภอลาดยาว วัดลาดยาว มรณภาพ สิริอายุ 108 ปี manager 4025
32 ปฐมนิเทศพระธรรมทูตและทบทวนงานหน่วย อ.ป.ต. manager 1680
33 คำสั่งเจ้าคณะภาค ๔ เรื่องแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ manager 72604
34 โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับรักษาการเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปี 2553 manager 1489
35 โครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 3428
36 พระครูนิยมกิจจานุกิจ รับพัดยศเจ้าคณะตำบล manager 3059
37 พิธีมอบถวายพระพุทธชินสีห์จำลอง พัดรอง และย่ามผ้าไหม ญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์ 2033
38 พิธีต้อนรับสัญญบัตรพัดยศพระเทพปริยัติเมธี manager 2330
39 พระสังฆาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เลื่อนสมณศักดิ์ manager 3679
40 การมอบหมายงานให้รองเจ้าคณะภาครับผิดชอบ manager 2272
41 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ manager 1749
42 คณะสงฆ์ภาค ๔ จัดประชุมพระสังฆาธิการและประธานหน่วยอ.ป.ต. manager 1643
43 พระเกศีวิกรม รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ manager 2353
 

ถาม - ตอบ