English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ข่าวคณะสงฆ์

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พศจ.นครสวรรค์ จับพระเรี่ยไรเงินบริจาค อ้างนำไปบูรณปฏิสังขรณ์วัด manager 806
2 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมอบรมพระนวกะ ประจำปี ๒๕๕๔ manager 807
3 คณะสงฆ์ภาค ๔ จัดอบรมสัมมนาพระอุปัชฌาย์ระดับภาค manager 790
4 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ตามมติมหาเถรสมาคม manager 809
5 การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ manager 1074
6 ครม.เห็นชอบอนุมัติขึ้นนิตยภัต manager 1014
7 มส.มีมติตั้ง พระพรหมโมลี เป็นเจ้าคณะใหญ่หนกลาง manager 1119
8 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดประชุมพระวินยาธิการ manager 1060
9 คณะสงฆ์นครสวรรค์ จัดการฝึกซ้อมอบรม พระอุปัชฌาย์ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๔ manager 1141
10 พิธีพระราชทานสัญญาบัตร พัดยศและผ้าไตร แก่พระสงฆ์ในเขตปกครองคณะสงฆ์หนเหนือ manager 1592
11 พศ.จัดพิธีมอบพัดและเกียรติบัตร หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล (อ.ป.ต.) ดีเด่นเฉลิมพระเกียรติ ๘๓ พรรษา manager 1586
12 สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ประธานเปิดอบรมพระสังฆาธิการระดับวัด และประธานพิธียกพระเกศพระพุทธศรีสัพพัญญู พุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 1191
13 พศ.ประกาศผลการคัดเลือกหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลดีเด่นฯ ปี ๕๓ manager 1035
14 เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดนครสวรรค์ manager 1156
15 ขอเชิญชวนร่วมบริจาคสิ่งของอุปโภคบริโภค ให้กับวัดที่ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดนครสวรรค์ manager 1197
16 วาระพิเศษ-มหาเถรสมาคม แต่งตั้ง "สมเด็จ - 3 รองสมเด็จ" manager 1645
17 วัดโพธาราม พระอารามหลวง จัดงานทำบุญทักษิณานุปทาน (วันกตัญญู กตเวที) manager 1043
18 ตั้ง "พระพรหมเมธี-พระวิสุทธาธิบดี" เป็น ๒ สมเด็จใหม่ พร้อมเลื่อนสมณศักดิ์พระราชาคณะ ๖๐ รูป manager 1917
19 คณะสงฆ์ภาค ๔ หนเหนือ จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการพระอุปัชฌาย์ manager 1301
20 อายุวัฒนมงคล ๘๕ ปี สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดปากน้ำภาษีเจริญ เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ manager 1302
21 คณะสงฆ์นครสวรรค์จัดประชุมครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกธรรม – บาลี manager 1286
22 โครงการอบรมกรรมฐานพระภิกษุนวกะ (พระบวชใหม่) ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1288
23 โครงการอบรมพระนวกะ ในเขตปกครองคณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ manager 1814
24 พ.ศ.จัดมอบประกาศพระราชทานวิสุงคามสีมาแก่เจ้าอาวาสวัดทั่วประเทศกว่า ๒๐๐ วัด manager 1242
25 คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดทอดผ้าป่าสมทบกองทุนกาญจนาภิเษก manager 1099
26 คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ กำหนดตารางออกปฎิบัติงานพระธรรมทูต สาย ๓ ประจำปี ๒๕๕๓ manager 1039
27 การประชุมคณะสงฆ์อำเภอชุมตาบง manager 1244
28 งานสมโภช ๕๐ ปี สำนักศาสนศึกษาวัดท่าพระเจริญพรต manager 1434
29 คณะสงฆ์อำเภอเมืองนครสวรรค์ จัดประชุมการคณะสงฆ์ manager 1213
30 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมปฐมนิเทศพระธรรมทูตและทบทวนงานหน่วย อ.ป.ต. manager 1626
31 หลวงปู่เปลื้อง อดีตเจ้าคณะอำเภอลาดยาว วัดลาดยาว มรณภาพ สิริอายุ 108 ปี manager 3698
32 ปฐมนิเทศพระธรรมทูตและทบทวนงานหน่วย อ.ป.ต. manager 1622
33 คำสั่งเจ้าคณะภาค ๔ เรื่องแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอและรองเจ้าคณะอำเภอ manager 71984
34 โครงการถวายความรู้แด่พระสังฆาธิการระดับรักษาการเจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ประจำปี 2553 manager 1415
35 โครงการก่อสร้างพุทธอุทยานนครสวรรค์ manager 3241
36 พระครูนิยมกิจจานุกิจ รับพัดยศเจ้าคณะตำบล manager 2958
37 พิธีมอบถวายพระพุทธชินสีห์จำลอง พัดรอง และย่ามผ้าไหม ญาณิศา เพ็ชรสัมฤทธิ์ 1957
38 พิธีต้อนรับสัญญบัตรพัดยศพระเทพปริยัติเมธี manager 2275
39 พระสังฆาธิการจังหวัดนครสวรรค์ เลื่อนสมณศักดิ์ manager 3555
40 การมอบหมายงานให้รองเจ้าคณะภาครับผิดชอบ manager 2217
41 คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์จัดประชุมสัมมนาพระสังฆาธิการ manager 1676
42 คณะสงฆ์ภาค ๔ จัดประชุมพระสังฆาธิการและประธานหน่วยอ.ป.ต. manager 1581
43 พระเกศีวิกรม รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ manager 2267
 

ถาม - ตอบ