English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ทำเนียบอดีตเจ้าคณะอำเภอ

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระครูสวรรค์นคราจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๑ manager 1224
2 พระครูนิทานโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๒ manager 1447
3 พระครูนิภาสธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๓ manager 1137
4 พระสิทธิธรรมเวที เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๔ manager 924
5 พระครูวิศิษฎ์จริยาวัตร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๕ manager 953
6 พระมหาสายติ่ง ฐิตสจฺโจ ป.ธ.๘ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๖ manager 1136
7 พระครูพรหมญาณวิกรม เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๗ manager 1481
8 พระครูนิเทศพรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๘ manager 1191
9 พระนิพันธรรมาจารย์ (คล้าย จนฺทโชโต) เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก รูปที่ ๑ manager 2023
10 พระครูนิพันธ์ธรรมคุต (ประวิทย์ จตฺตสลฺโล) เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก รูปที่ ๒ manager 1282
11 พระครูนิมิตธรรมาภรณ์ (ทองสุข ธมฺมธีโร ป.ธ.๕) เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก รูปที่ ๓ manager 1409
12 พระครูนิพัทธศีลคุณ (ทอง วิสาโล) เจ้าคณะอำเภอตาคลี รูปที่ ๑ manager 1162
13 พระครูนิสัยจริยคุณ (วิสุทธิ์ ปญฺญาธโร) เจ้าคณะอำเภอตาคลี รูปที่ ๒ manager 1013
14 พระครูปรรพโตปมญาณ (เผือก ปมญาณโต) เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย รูปที่ ๑ manager 867
15 พระครูนิรุติธรรมธร (น้อย ธมฺมโชโต) เจ้าคณะแขวงบรรพตพิสัย รูปที่ ๒ manager 1064
16 พระครูนิปุณธรรมาภรณ์ (สังวาลย์) เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย รูปที่ ๓ manager 969
17 พระครูนิรุติธรรมธร (เฉย ปุญฺญสมฺปนฺโน) เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย รูปที่ ๔ manager 1019
18 พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (แกร ฐาปโน ป.ธ.๕) เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย รูปที่ ๕ manager 1917
19 พระครูนิยุตธรรมวิถี (แบน ยุตฺตธมฺโม) เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย รูปที่ ๖ manager 1182
20 พระครูพยุหานุสาสน์ (เงิน) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๑ manager 914
21 พระครูพยุหานุศาสก์ (สิทธิ์) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๒ manager 1013
22 พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทธสโร) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๓ manager 898
23 พระครูพยุหานุศาสก์ (ชิต ชิตจิตฺโต) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๔ manager 1088
24 พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (บุญธรรม ธมฺมปฺปสาโท) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๕ manager 1874
25 พระครูนิทัศน์ธรรมเวที (ปลด ปิยธโร ป.ธ.๕) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๖ manager 1249
26 พระครูสวรรค์วิถีวิสุทธิ์อุตตมคณาจารย์ (หง) เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ รูปที่ ๑ manager 1057
27 พระครูนิพัทธธรรมศาสน์ (นวม จนฺทโชโต) เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ รูปที่ ๒ manager 905
28 พระครูนิพัทธธรรมศาสน์ (แช่ม จนฺทโชโต) เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ รูปที่ ๓ manager 1668
29 พระครูนิวุตถ์พรหมจรรย์ (พรหม เตชธมฺโม) เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ รูปที่ ๔ manager 1644
30 พระมหาประทวน คนฺฑวุฒิ ป.ธ.๔ เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ รูปที่ ๕ manager 962
31 พระครูนิเทศวรพิทักษ์ (จารึก ธีรภทฺโท ป.ธ.๖) เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ รูปที่ ๖ manager 901
32 พระครูสวรรค์วิจิตร (สถ) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๑ manager 813
33 พระครูนิภากรโศภณ (นิ่ม) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๒ manager 918
34 พระนิภากรโศภณ (จันทร์ อนุกฺกโม ป.ธ.๖) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๓ manager 928
35 พระครูนิพันธธรรมคุณ (บัว อินฺทสโร) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๔ manager 860
36 พระครูนิทัศนสารโกวิท (ประเทือง ป.ธ.๖) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๕ manager 929
37 พระมหาสงัด ปภสฺสโร (ป.ธ.๗) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๖ manager 841
38 พระมหาออน พุทฺธธมฺโม (ป.ธ.๗) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๗ manager 854
39 พระครูนิกรปทุมรักษ์ (อ๋อย สุวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอหนองบัว รูปที่ ๑ manager 994
40 พระเมธีวรคณาจารย์ (สว่าง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๗) เจ้าคณะอำเภอไพศาลี รูปที่ ๑ manager 993
41 พระครูนิมิตพุทธิสาร (โอน ฐิตปญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอไพศาลี รูปที่ ๒ manager 1737
42 พระครูนภเขตคณารักษ์ (สุรินทร์ จนฺทโชโต) เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า รูปที่ ๑ manager 869
43 พระครูนิมิตสิทธิการ (เป้า เขมกาโม) เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า รูปที่ ๒ manager 1292
44 พระมหาริด ริตเวที ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า รูปที่ ๓ manager 987
45 พระครูนิวิฐธรรมสาร (เปลื้อง จตฺตสลฺโล) เจ้าคณะอำเภอลาดยาว รูปที่ ๑ manager 1485
46 พระครูนิภาวุฒิกร (แสวง อายุวฑฺฒโก) เจ้าคณะอำเภอลาดยาว รูปที่ ๒ manager 1201
47 พระครูนิภาธรรมคุณ (เล็ก หิริมโก) เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว รูปที่ ๑ manager 1615
48 พระครูนิติธรรมคุณ (ธีรนันท์ ธมฺมทินฺโน) เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว รูปที่ ๒ manager 1587
49 พระครูนิเทศธรรมนาถ (บุญส่ง นาถธมฺโม) เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ รูปที่ ๑ manager 866
 

ถาม - ตอบ