English French German Italian Portuguese Russian Spanish

ทำเนียบอดีตเจ้าคณะอำเภอ

title Filter     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 พระครูสวรรค์นคราจารย์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๑ manager 1300
2 พระครูนิทานโพธิวัฒน์ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๒ manager 1501
3 พระครูนิภาสธรรมคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๓ manager 1163
4 พระสิทธิธรรมเวที เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๔ manager 941
5 พระครูวิศิษฎ์จริยาวัตร เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๕ manager 980
6 พระมหาสายติ่ง ฐิตสจฺโจ ป.ธ.๘ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๖ manager 1171
7 พระครูพรหมญาณวิกรม เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๗ manager 1520
8 พระครูนิเทศพรหมคุณ เจ้าคณะอำเภอเมืองนครสวรรค์ รูปที่ ๘ manager 1256
9 พระนิพันธรรมาจารย์ (คล้าย จนฺทโชโต) เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก รูปที่ ๑ manager 2138
10 พระครูนิพันธ์ธรรมคุต (ประวิทย์ จตฺตสลฺโล) เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก รูปที่ ๒ manager 1319
11 พระครูนิมิตธรรมาภรณ์ (ทองสุข ธมฺมธีโร ป.ธ.๕) เจ้าคณะอำเภอท่าตะโก รูปที่ ๓ manager 1459
12 พระครูนิพัทธศีลคุณ (ทอง วิสาโล) เจ้าคณะอำเภอตาคลี รูปที่ ๑ manager 1210
13 พระครูนิสัยจริยคุณ (วิสุทธิ์ ปญฺญาธโร) เจ้าคณะอำเภอตาคลี รูปที่ ๒ manager 1046
14 พระครูปรรพโตปมญาณ (เผือก ปมญาณโต) เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย รูปที่ ๑ manager 884
15 พระครูนิรุติธรรมธร (น้อย ธมฺมโชโต) เจ้าคณะแขวงบรรพตพิสัย รูปที่ ๒ manager 1087
16 พระครูนิปุณธรรมาภรณ์ (สังวาลย์) เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย รูปที่ ๓ manager 1000
17 พระครูนิรุติธรรมธร (เฉย ปุญฺญสมฺปนฺโน) เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย รูปที่ ๔ manager 1048
18 พระครูนิยุตธรรมศาสน์ (แกร ฐาปโน ป.ธ.๕) เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย รูปที่ ๕ manager 1990
19 พระครูนิยุตธรรมวิถี (แบน ยุตฺตธมฺโม) เจ้าคณะอำเภอบรรพตพิสัย รูปที่ ๖ manager 1236
20 พระครูพยุหานุสาสน์ (เงิน) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๑ manager 941
21 พระครูพยุหานุศาสก์ (สิทธิ์) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๒ manager 1033
22 พระครูนิวาสธรรมขันธ์ (เดิม พุทธสโร) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๓ manager 919
23 พระครูพยุหานุศาสก์ (ชิต ชิตจิตฺโต) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๔ manager 1162
24 พระครูนิยุตต์ธรรมกิจ (บุญธรรม ธมฺมปฺปสาโท) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๕ manager 1948
25 พระครูนิทัศน์ธรรมเวที (ปลด ปิยธโร ป.ธ.๕) เจ้าคณะอำเภอพยุหะคีรี รูปที่ ๖ manager 1324
26 พระครูสวรรค์วิถีวิสุทธิ์อุตตมคณาจารย์ (หง) เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ รูปที่ ๑ manager 1109
27 พระครูนิพัทธธรรมศาสน์ (นวม จนฺทโชโต) เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ รูปที่ ๒ manager 934
28 พระครูนิพัทธธรรมศาสน์ (แช่ม จนฺทโชโต) เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ รูปที่ ๓ manager 1784
29 พระครูนิวุตถ์พรหมจรรย์ (พรหม เตชธมฺโม) เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ รูปที่ ๔ manager 1684
30 พระมหาประทวน คนฺฑวุฒิ ป.ธ.๔ เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ รูปที่ ๕ manager 978
31 พระครูนิเทศวรพิทักษ์ (จารึก ธีรภทฺโท ป.ธ.๖) เจ้าคณะอำเภอโกรกพระ รูปที่ ๖ manager 931
32 พระครูสวรรค์วิจิตร (สถ) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๑ manager 833
33 พระครูนิภากรโศภณ (นิ่ม) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๒ manager 949
34 พระนิภากรโศภณ (จันทร์ อนุกฺกโม ป.ธ.๖) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๓ manager 945
35 พระครูนิพันธธรรมคุณ (บัว อินฺทสโร) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๔ manager 893
36 พระครูนิทัศนสารโกวิท (ประเทือง ป.ธ.๖) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๕ manager 978
37 พระมหาสงัด ปภสฺสโร (ป.ธ.๗) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๖ manager 860
38 พระมหาออน พุทฺธธมฺโม (ป.ธ.๗) เจ้าคณะอำเภอชุมแสง รูปที่ ๗ manager 877
39 พระครูนิกรปทุมรักษ์ (อ๋อย สุวณฺโณ) เจ้าคณะอำเภอหนองบัว รูปที่ ๑ manager 1024
40 พระเมธีวรคณาจารย์ (สว่าง อคฺคธมฺโม ป.ธ.๗) เจ้าคณะอำเภอไพศาลี รูปที่ ๑ manager 1034
41 พระครูนิมิตพุทธิสาร (โอน ฐิตปญฺโญ) เจ้าคณะอำเภอไพศาลี รูปที่ ๒ manager 1771
42 พระครูนภเขตคณารักษ์ (สุรินทร์ จนฺทโชโต) เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า รูปที่ ๑ manager 891
43 พระครูนิมิตสิทธิการ (เป้า เขมกาโม) เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า รูปที่ ๒ manager 1333
44 พระมหาริด ริตเวที ป.ธ.๙ เจ้าคณะอำเภอตากฟ้า รูปที่ ๓ manager 1014
45 พระครูนิวิฐธรรมสาร (เปลื้อง จตฺตสลฺโล) เจ้าคณะอำเภอลาดยาว รูปที่ ๑ manager 1591
46 พระครูนิภาวุฒิกร (แสวง อายุวฑฺฒโก) เจ้าคณะอำเภอลาดยาว รูปที่ ๒ manager 1221
47 พระครูนิภาธรรมคุณ (เล็ก หิริมโก) เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว รูปที่ ๑ manager 1680
48 พระครูนิติธรรมคุณ (ธีรนันท์ ธมฺมทินฺโน) เจ้าคณะอำเภอเก้าเลี้ยว รูปที่ ๒ manager 1693
49 พระครูนิเทศธรรมนาถ (บุญส่ง นาถธมฺโม) เจ้าคณะอำเภอแม่วงก์ รูปที่ ๑ manager 886
 

ถาม - ตอบ