ข่าวคณะสงฆ์
นายอินทพร จั่นเอี่ยม เปิดเผยว่า ในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๓ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้กำหนดจัดพิธีมอบประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องพระราชทานวิสุงคามสีมาขึ้น  ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

โดยมีสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช ปฏิบัติหน้าที่แทน สมเด็จพระพุฒาจารย์  ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธีมอบดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าอาวาส ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในการพัฒนาวัด อันเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

จังหวัดนครสวรรค์ มีวัดที่ได้รับพระราชทานวิสุึงคามสีมา จำนวน ๓ วัด
๑. วัดเนินพยอม ตำบลหัวดง อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
๒. วัดหนองจิกรี ตำบลสระแก้ว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์
๓. วัดท่าล้อ ตำบลบางพระหลวง อำเภอเมือง  จังหวัดนครสวรรค์

แก้ไขล่าสุด (วันจันทร์ที่ 12 กรกฏาคม 2010 เวลา 16:26)

อ่านเพิ่มเติม...

 
บทความ อื่นๆ ...