พศจ.นครสวรรค์ เยี่ยมสนามสอบธรรม สนามหลวง ปีการศึกษา ๒๕๕๓

ข่าวการศึกษา
 
           ตามที่แม่กองธรรมสนามหลวง ได้กำหนดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โดยให้นักเรียนนักธรรมและธรรมศึกษาเข้าสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม ตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วประเทศ ดังนี้
           นักธรรมชั้นตรี เริ่มสอบวันที่ ๑๗ – ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๓
           นักธรรมชั้นโท – เอก เริ่มสอบวันที่ ๒๒ – ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓  
           ธรรมศึกษา ชั้นตรี – โท – เอก เริ่มสอบวัน ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ 
           ในการนี้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกเยี่ยมสนามสอบ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและผู้เข้าสอบ และเพื่อทราบความเป็นไปหรือข้อควรแก้ไขปรับปรุงในแต่ละสถานที่ เพื่อนำเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขต่อไป   
 
 

แก้ไขล่าสุด (วันพุธที่ 27 ตุลาคม 2010 เวลา 19:36)