ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดนครสวรรค์ เรื่อง สอบราคาซื้อคุรุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดแขวนพร้อมติดตั้ง ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 3 เครื่อง ตามรายละเอียด ดังนี้