สำนักงานศาสนสมบัติ ร่วมกับพศจ.นว. จัดการประชุมพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาในการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติวัด

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 30 - 31 มี.ค. 58 สำนักงานศาสนสมบัติ ร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนาและบุคลากรเครือข่ายในการบริหารจัดการที่ดินศาสนสมบัติวัด เพื่อประโยชน์ชุมชนสาธารณะ ประจำปี 2558 โดยมีดร.สมชาย สุรชาตรี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เป็นประธานในพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์

สำหรับการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งเจ้าอาวาสและไวยาวัจจกรรวมทั้งสิ้นจำนวน 400 รูป/คน โดยภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ท่านเจ้าคุณพระโสภณวราภรณ์ รองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ ได้มอบประกาศนียบัตรและกล่าวให้โอวาท