ผวจ.นครสวรรค์ ทอดกฐิน วัดแสงธรรมสุทธาราม

ข่าวประชาสัมพันธ์

  เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๕๒  เวลา ๑๓.๐๐ น.  
 นายกวี  กิตติสถาพร   ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธาน
 ทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างกุฏิสงฆ์ ที่ใช้เป็นที่พักอาศัยและ
 เป็นสถานที่ศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิกษุ สามเณรวัดแสงธรรม
 สุทธาราม อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์  วัดนี้มีอายุ ๕๕ ปี สิ่งก่อสร้าง
 ต่างๆ ที่มี อยู่ในสภาพ ชำรุดทรุดโทรมและมีไม่เพียงพอ

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มีนโยบายสนับสนุนการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง จึงเป็นเจ้าภาพทอดกฐินเพื่อหาทุนก้อนแรกสำหรับเตรียมการก่อสร้างกุฏิต่อไป ปัจจุบันมี ท่านเจ้าคุณพระสิริรัตนสุธี (ทรงยศ ชยยโส) เจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ (ธ) เป็นเจ้าอาวาส...การทอดกฐินในครั้งนี้มีส่วนราชการในจังหวัดร่วมเป็นเจ้าภาพ ๒๑ หน่วยงาน ได้เงินจำนวน ๑๘๐,๐๐๐ บาท และมีคณะศิษยานุศิษย์จากจังหวัดชลบุรีและในอำเภอชุมแสงมาร่วมทอดกฐิน รวมได้เงินทั้งสิ้นจำนวน ๗๒๙,๐๐๙ บาท...สนง.พระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ขออนุโมทนาในกุศลผลบุญแด่ทุกท่าน.

แก้ไขล่าสุด (วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2010 เวลา 07:26)