ประชุมสัมมนาพระธรรมทูตฝ่ายบริหารและพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายสุวัฒน์ แจ้งจิต ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมการประชุมสัมมนาพระธรรมทูตฝ่ายบริหารและพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการ ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล(อ.ป.ต.) และเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัด คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ ภาค ๔ หนเหนือ ณ วัดวรนาถบรรพต พระอารามหลวง อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

facebook