พศจ.นว.ต้อนรับ เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการ "หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐ น. สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมต้อนรับ พระพรหมเสนาบดี เจ้าคณะภาค ๗ เป็นประธานคณะกรรมการฯ ลงพื้นที่ติดตามประเมินผลการดำเนินงานขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศีล ๕” มอบนโยบายการดำเนินงานโครงการ และลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง คณะสงฆ์จังหวัดนครสวรรค์ กับ มณฑลทหารบกที่ ๓๑